ارتباط با انجمن

نشانی انجمن: تهران،  بزرگراه شهید چمران، اوین، میدان شهید دکتر شهریاری، دانشگا ه شهید بهشتی، ساختمان سنجش از دور و GIS،  انجمن سنجش از دور
 
تلفن تماس: 29902704 -  22431723
دورنگار: 22431788
نشانی الکترونیکی:  irsgissociety@gmail.com   ،  irsgisso@sbu.ac.ir