سايت كامپيوتر

 
    بدون اغراق بايد گفت كه سايت كامپيوتر مرکز سنجش از دور و GIS نه تنها در محيط دانشگاه بلكه در بين تمامي دانشگاه هاي كشور كه داراي اين رشته هستند بي همتاست. سايت مرکز به سيستمهاي سخت افزاري، نرم افزاري و اطلاعات ماهواره اي منابع زميني جهت استفاده در زمينه تحقيقات و فناوري علوم ژئوماتيك مجهز مي باشد كه در بخش هاي مختلف به شرح ذيل تشكيل شده است:
    ابزارهای سنجش از دور (RS) شامل سخت افزارها و نرم افزارهاي تخصصي و آموزشي تجزيه وتحليل داده هاي رقومي ماهواره هاي منابع زميني و ساير داده هاي دور سنجي براي استفاده در مطالعات مختلف منابع زميني شامل: زمين شناسي، جغرافيا، كشاورزي، جنگل و مراتع، آبخيزداري، منابع آب، شيلات، اقيانوس شناسي، هواشناسي، خاك شناسي، فتوگرامتري، مطالعات شهري، مطالعات زيست محيطي و غيره.
    ابزارهای سامانه های اطلاعات جغرافيايي(GIS) شامل سخت افزارها و نرم افزارهاي تخصصي براي استفاده كاربران در زمينه هاي مختلف شامل: ساماندهي آمار و اطلاعات و ايجاد بانكهاي اطلاعات توصيفي و گرافيكي در جهت مدل سازي و برنامه ريزي هاي مرتبط با مطالعات منابع زميني و مسائل اجتماعي و اقتصادي و غيره.
    سيستم هاي تعيين موقيعت جهاني (GPS) شامل آنتن هاي گيرنده و سيستمهاي مربوط به ماهواره هاي تعيين موقيعت جهاني براي استفاده در زمينه هاي مختلف شامل: تصحيح هندسي داده هاي ماهواره اي، نقشه برداري، ژئودزي، مسيريابي، تعيين مشخصات مكاني براي مقاصد مختلف و غيره.
    ديجيتايزر: ديجيتايزر دستگاه رقومي وكتوري كننده نقشه‌هاي كاغذي مي‌باشد كه با استفاده از اين دستگاه قابليت ورود نقشه‌هاي كاغذي به صورت مستقيم به كامپيوتر وجود دارد. اين دستگاه ها در انواع مختلف مي‌باشند كه به صورت A0 GTCO و روميزيCalcamp مي‌باشد. اين نوع دستگاهها از بهترين ماركهاي موجود در بازار مي‌باشند.
    شبكه داخلي: سيستم هاي مرکز داراي XP ـ W مي‌باشد كه به سيستم مركزي كه متشكل از يك كامپيوتر با مدل Compact و با ظرفيتGB 200 است متصل مي‌باشد. كليه سيستمها از طريق يكHub Switch به شبكه دانشگاه متصل بوده و IP سيستم ها توسط Server دانشگاه مديريت مي‌شوند. در شبكه مرکز سنجش از دور و GIS 3 سطح دسترسي تعريف شده است:
دسترسي سطح اول‌ ـ مختص به اعضاي هيأت علمي و پرسنل مرکز
دسترسي سطح دوم ـ مختص دانشجويان مرکز
دسترسي سطح سوم ـ دانشجويان مهمان
* دانشجويان مهمان به دانشجوياني اطلاق مي‌گردد كه در رشته‌هاي غير از سنجش از دور و GIS تحصيل مي‌نمايند ولي 1 يا 2 درس خود را كه مربوط به GIS و RS مي‌باشند با اين مرکز مي‌گذرانند.

آزمایشگاه

 مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS (سامانه های اطلاعات جغرافيايي) دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1378 با پذیرش 5 دانشجوي كارشناسي ارشد در رشته سنجش از دور و سيستم های اطلاعات جغرافيايي با گرايش منابع آب و خاك، فعاليت خود را بطور رسمي آغاز نمود و در سال 1382 از نظر فضا و امکانات آموزشی احیاء و نوسازی گردید که در همان سال، بخش آزمایشگاه نیز راه اندازی و تشکیل گردید. در ذیل به معرفی دستگاههای موجود و کاربرد آن خواهیم پرداخت.

دستگاه های موجود در آزمایشگاه مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS
  1. دستگاه کلروفیل متر SPAD 502Plus


این دستگاه جهت اندازه گیری میزان کلروفیل برگ استفاده می گردد. آگاهی از میزان کلروفیل برگ باعث بهینه سازی زمان و میزان مصرف کود جهت بهبود عملکرد محصول می شود. این دستگاه بدون آسیب رساندن به برگ می تواند به سرعت و به آسانی میزان کلروفیل برگ را اندازه گیری نماید. میزان کلروفیل یک نشانگر از سلامت گیاه است. مهمترین کاربردهای آن تعیین زمان و میزان کود نیتروژن برای گیاهان و پایش رشد و سلامت محصولات کشاورزی مانند گندم، ذرت، برنج و ... است. با بهینه سازی مصرف کود نیتروژن عملکرد بالاتر محصول، استفاده بیش از حد از کود نیز کمتر در مزرعه اتفاق می افتند که به نوبه خود باعث آلودگی کمتر خاک و آب های زیرزمینی می گردد.
  1. دستگاه سنجش سطح برگ یا LAI Meter
این دستگاه میزان سطح برگ اندازه گیری می نماید. سطح برگ، نسبت یک طرف مساحت برگ ها در واحد سطح زمین است. به همین علت شاخص سطح برگ، بدون واحد است. شاخص سطح برگ یک پارامتر مهم در اکولوژی گیاهان است. زیرا میزان سطح فعال فتوسنتزکننده گیاه را بیان می کند. همچنین سطح در معرض تعرق گیاه را نیز نشان می دهد. از آنجا که اندازه برگ، پاسخی متناسب به محیط است، شاخص سطح برگ می تواند نشانگر شرایطی از جمله اقلیم، توپوگرافی، خاک و... باشد که گیاه در آن رشد می کند.