تاریخچه

زنده ياد مرحوم دكتر محمد نجفي ديسفاني به عنوان بنيانگذار انجمن سنجش از دور و GIS ايران از تاريخ 71/07/20 با تهيه طرح توجيهي لزوم وجود انجمن در جامعه علمي كشور، درخواست تشكيل انجمن را به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارائه نمودند و پس از طي مراحل تكميلي و مستندسازي علمي لزوم وجود اين انجمن در كشور با مساعدت جناب آقاي مهندس غفاري، در تاريخ 71/11/24 كميسيون انجمن‌هاي علمي رأي به تصويب انجمن داد و انجمن با برگزاري چند سخنراني علمي و ايجاد تجمعي از كارشناسان اين رشته در تاريخ 85/08/16 در دانشگاه تربيت مدرس اقدام به انتخابات نمود و آقايان دكتر عليمحمدي، مهندس جلالي‌نسب، مهندس جاهدي، مهندس مكبري، مهندس ايزدپناه، دكتر پرهيزگار، مهندس برزگر، دكتر همراه و دكتر روشن‌نژاد به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره، آقايان مهندس جلالي و مهندس بني‌هاشمي به عنوان اعضاي علي‌البدل هيئت مديره و آقايان مهندس محمدپور و مهندس نوايي به عنوان بازرسان اصلي و آقايان مهندس ميرقاسمي و دكتر علي صادقي به عنوان بازرسان علي‌البدل انتخاب گرديدند.

هيئت مديره در اولين نشست خود در تاريخ 75/10/3 شهريور ماه 1381 در محل دانشگاه شهيد بهشتي با حضور نماينده وزارت علوم تحقيقات و فناوري تشكيل جلسه داد و اعضاي انجمن افراد زير را به اعضاي هيئت مديره دوره جديد انتخاب نمودند:

آقايان دكتر علي‌اكبر آبكار، دكتر منوچهر فرج‌زاده، دكتر محمد اخباري، مهندس مجيد فخري، دكتر سيد كاظم علوي‌پناه، دكتر پرويز ضيائيان، دكتر سيد جمال‌الدين خواجه‌الدين، دكتر فريبرز قريب و خانم مهندس سيمين مهدي‌زاده تهراني به عنوان اعضاي هيئت مديره و آقايان دكتر سليماني و دكتر علي‌اصغر آل شيخ به عنوان اعضاي علي‌البدل و آقايان مهندس سيد عباس مكبري و دكتر عباس عليمحمدي به عنوان بازرسان اصلي و آقايان مهندس احمد محمدپور و مهندس مهران شيركوند به عنوان بازرسان علي‌البدل.

اعضاي هيئت مديره انجمن در اولين نشست خود، آقاي دكتر علي‌اكبر آبكار را به عنوان رئيس، آقاي دكتر منوچهر فرج‌زاده را به عنوان نايب رئيس، آقاي دكتر محمد اخباري به عنوان دبير و آقاي مهندس مجيد فخري به عنوان خزانه‌دار و ساير اعضا را به عنوان عضو هيئت مديره انجمن انتخاب نمودند.

اولين مجمع عمومي انجمن در دور بعدي انتخابات انجمن در مهر ماه 1383 در محل دانشگاه شهيد بهشتي برگزار گرديد كه از آنجا كه اين مجمع عمومي از نظر تعداد اعضا به حد نصاب نرسيد به جلسه بعد موكول گرديد.

دومين مجمع عمومي در آبان ماه 1383 در محل دانشگاه شهيد بهشتي با حضور نماينده وزارت علوم تحقيقات و فناوري تشكيل جلسه داد و اعضاي انجمن افراد زير را به اعضاي هيئت مديره دوره جديد انتخاب نمودند:

آقايان دكتر علي‌اكبر متكان، مهندس سيد عباس مكبري، دكتر محمد اخباري، دكتر سيد جمال‌الدين خواجه‌الدين، دكتر فريبرز قريب، دكتر محمدسعدي مسگري، مهندس سيد حسين پورعلي، مهندس مهدي صارمي‌پور و مهندس حميدرضا ربيعي به عنوان اعضاي هيئت مديره و آقايان مهندس حشمت‌اللّـه نادرشاهي و مهندس ماهيار سلطاني به عنوان اعضاي علي‌البدل و آقايان مهندس دكتر عباس عليمحمدي و مهندس داود عاشورلو به عنوان بازرسان اصلي و آقايان مهندس احمد محمدپور و مهندس مهدي رهنما به عنوان بازرسان علي‌البدل.

اعضاي هيئت مديره انجمن در اولين نشست خود، آقاي دكتر علي‌اكبر متكان را به عنوان رئيس، آقاي مهندس سيد عباس مكبري را به عنوان نايب رئيس، آقاي دكتر محمد اخباري به عنوان دبير و آقاي مهندس حميدرضا ربيعي را به عنوان خزانه‌دار و ساير اعضا را به عنوان عضو هيئت مديره انجمن انتخاب نمودند.

تاكنون انجمن موفق گرديده حدود 149 عضو افتخاري 369عضو پيوسته، 381 عضو وابسته و 408 عضو دانشجويي و همچنین 86 عضو حقوقی را جذب نماید.