شناسنامه انجمن

انجمن سنجش از دور  و GIS ایران

Iranian Remote Sensing and GIS Society

عضو وابسته شورای انجمن های علمی ایران

 

اطلاعات شناسنامه ای انجمن

زمینه اصلی فعالیت: علوم پایه

تاریخ دریافت پروانه تاسیس انجمن: 1372/11/27

شماره ثبت: 15567

تاریخ آخرین اساسنامه مصوب انجمن: 1372/10/28

                                    برنامه 5 سال                        برنامه اجرایی سالانه