طرح ها و پروژه های پژوهشی

ردیف

عنوان طرح

کارفرما

وضعیت

1

تولید نرم افزارهای نمایش گرافیک تقلیل سرعت مبتنی بر GIS

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

خاتمه یافته

 

2

تاًمین، پردازش، آماده سازی و تحلیل اولیه تصاویر ماهواه ای برای بررسی محصولات کشاورزی

پژوهشگاه فضایی ایران

خاتمه یافته

3

شناسایی، جمع آوری و تدوین اسناد مدیریت اطلاعات مکانی

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

خاتمه یافته

4

تولید سامانه درجه بندی ایستگاهها بر بستر GIS

شرکت راه آهن

جمهوری اسلامی ایران

خاتمه یافته

5

تخمین بیماری زنگ گندم در مدل تاج پوشش مبتنی بر داده های ابر طیفی(طرح پژوهشی داخلی)

دانشگاه شهید بهشتی

خاتمه یافته

6

رویکرد یادگیری ماشین برای استخراج عوارض شهری و تشخیص نقاط پرت در ابر نقاط لیدار به کمک CRF (طرح پژوهشی داخلی )

دانشگاه شهید بهشتی

خاتمه یافته

7

بررسی روش های رگرسیون یادگیری ماشین برای تخمین بیماریهای گیاهی با استفاده از اندازه گیری ابر طیفی(طرح پژوهشی داخلی )

دانشگاه شهید بهشتی

خاتمه یافته

8

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش شاهد مبنا(طرح پژوهشی داخلی )

دانشگاه شهید بهشتی

خاتمه یافته

9

پژوهش و شناسائی و استخراج پوشش گیاهی و درختان با استفاده از تصاویر ماهواره ای و لیدار

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان

درحال انجام

 

10

طراحی و پیاده سازی سامانه نمایش موقعیت جغرافیایی ارکان مسافری

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

خاتمه یافته نهایی

11

ایجاد ژئوپورتال، وب سرویس، کلیرینگ هوس، نرم افزارحدواسط و وروداطلاعات پایگاه داده مکانی ارائه شده ازطرف کارفرما

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری

خاتمه یافته

12

تدوین سند راهبردی بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی (از پروژه های فاز اول نقشه راه طرح کلان ملی مطابق ردیف 8 جدول)

شورای عتف وزارت علوم تحقیقات و فناوری

خاتمه یافته
(تسویه حساب نهایی نشده)

13

پهنه بندی اقلیمی کشور بر اساس روش کوپن- تراورتا" (از پروژه های فاز اول نقشه راه طرح کلان ملی مطابق ردیف 8 جدول)

شورای عتف وزارت علوم تحقیقات و فناوری

درحال انجام

14

طراحی نظام یکپارچه اطلاعات مدیریت بحران شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

خاتمه یافته
منتظر مفاصا از بیمه

15

اجرای دوره کاربرد سنجش از دور در آمارهای کشاورزی

مرکز آمار ایران

خاتمه یافته

16

نظارت بر طراحی و احداث پایگاه داده مکانی شهرداری شاهین شهر توسط شرکت نقشه نگار آریا

شهرداری شاهین شهر

خاتمه یافته

17

شناسایی خشکسالی کشاورزی با داده های سنجش از دور مبتنی بر فنولوژی گندم (مطالعه موردی: جنوب استان زنجان)

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

خاتمه یافته

18

امکان سنجی ایجاد زیر ساخت داده مکانی((SDI مدیریت خشکسالی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

در حال انجام

19

طرح کلان ملی "بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی (فاز صفر)" 1

شورای عتف وزارت علوم تحقیقات و فناوری

خاتمه یافته

20

ممیزی پردازش تصاویر ماهواره ای و کاربرد آن در GIS (فاز 1 و 2)

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

خاتمه یافته

21

تهیه نرم افزار تحت موبایل حرم مطهر جمکران

شهرداری قم

خاتمه یافته

 

22

تهیه و پردازش تصاویر ماهواره ای در بخشی از حوزه چغندرکاری قزوین

شرکت کارخانجات قند استان قزوین

خاتمه یافته

23

برآورد میزان بایومس کلش گندم با استفاده از داده های سنجش از دور(طرح پژوهشی داخلی )

دانشگاه شهید بهشتی

خاتمه یافته

24

پهنه بندی خطر زمين لغزش با استفاده از تئوری دمپستر- شفر در حوضه آبخيز لاجيم(طرح پژوهشی داخلی )

دانشگاه شهید بهشتی

خاتمه یافته

25

تعیین DEM بهینه واندازه پیکسل مناسب هیدرولوژیکی برای نقشه های25000/1 کشور(طرح پژوهشی داخلی )

دانشگاه شهید بهشتی

خاتمه یافته

26

مطالعه، شناسايی و نياز سنجی سيستم اطلاعات جغرافيايی شهر کرمان(GIS)

موسسه سنجش از دور بصیر

خاتمه یافته

27

مطالعات مکانيابی محل دفن پسماند های ويژه در استان خوزستان

سازمان حفاظت محیط زیست

خاتمه یافته

28

طراحي و اجراي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در سازمان محيط زيست (منطقه پايلوت: پارک سرخه حصار)

سازمان حفاظت محیط زیست

خاتمه یافته

29

مطالعه و امکان سنجي برقراري سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) در سازمان محيط زيست

سازمان حفاظت محیط زیست

خاتمه یافته