نشریات انجمن

نشریه مستقل انجمن:
نشریه سنجش از دور و GIS ایران

صاحب امتیاز: انجمن سنجش از دور و GIS ایران 
مدیر مسئول:علی اکبر متکان، استاد دانشگاه شهید بهشتی
سردبیر: محمد جواد ولدان زوج، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مدیر داخلی:امین حسینی اصل، مربی دانشگاه شهید بهشتی
كارشناس اجرایی:  منیره اصغرپور
شماره تماس دفتر نشریه: 22431723 – 29902704 
آدرس وب سایت نشریه جهت ثبت نام و ارسال مقاله:  https://gisj.sbu.ac.ir
ایمیل دفتر نشریه: ir.rsgis@gmail.com
    
شماره تماس دفتر نشریه:  33822481-051
آدرس وب سایت نشریه جهت ثبت نام و ارسال مقاله:  https://clima.irimo.ir
ایمیل دفتر نشریه: clima@irimo.ir

صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول: مهدی ژیانپور
سردبیر: محمد مسعود
شماره تماس دفتر نشریه: 03136241348 داخلی 108
آدرس وب سایت نشریه جهت ثبت نام و ارسال مقاله:https://jspr.jdisf.ac.ir
ایمیل دفتر نشریه:   jspr.es@acecr.ac.ir  - jsprjdisf@gmail.com

اطلاعیه

به اطلاع کلیه اساتید، محققان و پژوهشگران محترم می رساند:
روند دریافت و بررسی مقالات نشریه علمی - پژوهشی "سنجش از دور و GIS ایران" از ابتدای پاییز 1396 بصورت الکترونیکی و از طریق آدرس زیر صورت می گیرد: http://gisj.sbu.ac.ir
شایان ذکر است که ارجاع به مقالات نشریه متناسب با موضوع تحقیقات و پژوهش های در دست انجام، منجر به ارتقای جایگاه نشریه از نقطه نظر شاخص های ارزیابی نشریات علمی کشور خواهد بود که اهتمام در این موضوع مزید امتنان می باشد.
باتشکر  
دفتر نشریه