فائزه بوربوری
رئیس اداره اجرایی
شماره داخلی 29902705
شیما شریعت
مسئول سایت 
شماره داخلی 29902706
منیره اصغرپور
کارشناس نشریه و انجمن سنجش از دور ایران
شماره داخلی 29902704
22431724
سمیه شکیبا آزاد
رئیس دفتر
شماره تماس
شماره داخلی 29902709-29902708
22431787
 
معصومه نقی زاده
کارشناس آموزشی
شماره تماس 22431724