امکانات

سايت كامپيوتر

بدون اغراق بايد گفت كه سايت كامپيوتر مرکز سنجش از دور و GIS نه تنها در محيط دانشگاه بلكه در بين تمامی دانشگاه‌های كشور كه دارای اين رشته هستند بی‌همتاست. سايت مرکز به سيستم‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اطلاعات ماهواره‌ای منابع زمينی جهت استفاده در زمينه تحقيقات و فناوری علوم ژئوماتيک مجهز می‌باشد كه در بخش‌های مختلف به شرح ذيل تشكيل شده‌است: 
ابزارهای سنجش از دور
(RS) شامل سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای تخصصی و آموزشی تجزيه و تحليل داده‌های رقومی ماهواره‌های منابع زمينی و ساير داده‌های دور‌سنجی برای استفاده در مطالعات مختلف منابع زمينی شامل زمين‌شناسی، جغرافيا، كشاورزی، جنگل و مراتع، آبخيزداری، منابع آب، شيلات، اقيانوس‌شناسی، هواشناسی، خاک‌شناسی، فتوگرامتری، مطالعات شهری، مطالعات زيست محيطی و غيره.
ابزارهای سامانه‌های اطلاعات جغرافيايی (GIS) شامل سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای تخصصی برای استفاده كاربران در زمينه‌های مختلف شامل سامان‌دهی آمار و اطلاعات و ايجاد بانک‌های اطلاعات توصيفی و گرافيكی در جهت مدل‌سازی و برنامه‌ريزی‌های مرتبط با مطالعات منابع زمينی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و غيره.
سيستم‌های تعيين موقيعت جهانی (GPS) شامل آنتن‌های گيرنده و سيستم‌های مربوط به ماهواره‌های تعيين موقيعت جهانی برای استفاده در زمينه‌های مختلف شامل تصحيح هندسی داده‌های ماهواره‌ای، نقشه‌برداری، ژئودزی، مسيريابی، تعيين مشخصات مكانی برای مقاصد مختلف و غيره.
ديجيتايزر: ديجيتايزر دستگاه رقومی وكتوری‌كننده نقشه‌های كاغذی می‌باشد كه با استفاده از اين دستگاه قابليت ورود نقشه‌های كاغذی به‌صورت مستقيم به كامپيوتر وجود دارد. اين دستگاه‌ها در انواع مختلف می‌باشند كه به‌صورت A0 GTCO و روميزی Calcamp می‌باشد. اين نوع دستگاه‌ها از بهترين مارک‌های موجود در بازار می‌باشند.
شبكه داخلی: سيستم‌های مرکز دارای XP ـ W می‌باشد كه به سيستم مركزی كه متشكل از یک كامپيوتر با مدل Compact و با ظرفيت GB 200 است، متصل می‌باشد. كليه سيستم‌ها از طريق يک Hub Switch به شبكه دانشگاه متصل بوده و IP سيستم‌ها توسط Server دانشگاه مديريت می‌شوند. در شبكه مرکز سنجش از دور و GIS 3 سطح دسترسی تعريف شده‌است:
دسترسی سطح اول‌ ـ مختص به اعضای هيات‌علمی و پرسنل مرکز
دسترسی سطح دوم ـ مختص دانشجويان مرکز
دسترسی سطح سوم ـ دانشجويان مهمان
* دانشجويان مهمان به دانشجويانی اطلاق می‌گردد كه در رشته‌های غير از سنجش از دور و GIS تحصيل می‌نمايند ولی 1 يا 2 درس خود را كه مربوط به GIS و RS می‌باشند با اين مرکز می‌گذرانند.

امکاناتدستگاه های موجود در آزمایشگاه مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS
  1. دستگاه کلروفیل متر SPAD 502Plus


این دستگاه جهت اندازه گیری میزان کلروفیل برگ استفاده می گردد. آگاهی از میزان کلروفیل برگ باعث بهینه سازی زمان و میزان مصرف کود جهت بهبود عملکرد محصول می شود. این دستگاه بدون آسیب رساندن به برگ می تواند به سرعت و به آسانی میزان کلروفیل برگ را اندازه گیری نماید. میزان کلروفیل یک نشانگر از سلامت گیاه است. مهمترین کاربردهای آن تعیین زمان و میزان کود نیتروژن برای گیاهان و پایش رشد و سلامت محصولات کشاورزی مانند گندم، ذرت، برنج و ... است. با بهینه سازی مصرف کود نیتروژن عملکرد بالاتر محصول، استفاده بیش از حد از کود نیز کمتر در مزرعه اتفاق می افتند که به نوبه خود باعث آلودگی کمتر خاک و آب های زیرزمینی می گردد.
  1. دستگاه سنجش سطح برگ یا LAI Meter
این دستگاه میزان سطح برگ اندازه گیری می نماید. سطح برگ، نسبت یک طرف مساحت برگ ها در واحد سطح زمین است. به همین علت شاخص سطح برگ، بدون واحد است. شاخص سطح برگ یک پارامتر مهم در اکولوژی گیاهان است. زیرا میزان سطح فعال فتوسنتزکننده گیاه را بیان می کند. همچنین سطح در معرض تعرق گیاه را نیز نشان می دهد. از آنجا که اندازه برگ، پاسخی متناسب به محیط است، شاخص سطح برگ می تواند نشانگر شرایطی از جمله اقلیم، توپوگرافی، خاک و... باشد که گیاه در آن رشد می کند.