Responsive Image

اداره تدارکات و کارپردازی


1.    پیش‌بینی احتیاجات دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی برآورد هزینه های آنها طبق مقررات مربوط
2.    تهیه مایحتاج واحدهای تابعه دانشگاه با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب وتنظیم اسناد مربوط با رعایت مقررات مالی
3.    انجام کلیه امور بیمه مربوط به دانشگاه
4.    کنترل موجودی انبار مرکزی دانشگاه و بررسی کمبود آن با همکاری واحد مربوطه
5.    تنظیم پیشنویس و شرایط برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های دانشگاه
6.    مطالعه و ارايه پيشنهاد جهت فروش يا تعويض کالا و وسايل اسقاط و غير اسقاط و نامناسب به مقام مافوق
7.    بررسي درخواست‌ها و انطباق آن با قوانين و مقررات مربوطه و تاييد اسناد کالاهای خريداری شد
8.    تهيه صدور درخواست کالا و موارد مصرفی و پيگيری تا مرحله خريد و تحويل به واحدها يا نگهداری در انبار
9.    تهيه ليستی از فروشندگان لوازم و نمايندگی‌ها، شناخت بازار و اطلاع از نوسانات قيمت‌های بازار
10.    تهيه گزارش‌های لازم جهت ارايه به مقام مافوق
11.    انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق
​​​​​​​

1.    دریافت درخواست‌های خرید و بررسی نیاز یا عدم نیاز واحدها و پیگیری آنها از کارپردازان
2.    استعلام بهاء کالا و تجزیه و تحلیل اقتصادی به‌منظور صرفه‌جویی در خرید کالا و خدمات باکیفیت
3.    بررسی دستورات خرید با توجه به اعتبارات تخصیص داده شده از سوی مافوق
4.    رسیدگی، کنترل و نظارت بر حسن انجام کار و خرید کارپردازان و تایید اسناد کارپردازی
5.    تهیه و تدوین پیش نویس قراردادهای خرید کالا و خدمات با توجه به آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
6.    پیگیری امور مرتبط با خرید و تحویل کالا به انبار و تهیه گزارشات لازم
7.    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
​​​​​​​


 

1.    دریافت درخواست‌های خرید از سوی مقام مافوق و استعلام بها کالا و خدمات
2.    خرید کالا و خدمات با کیفیت بر اساس دستور مسئول مافوق
3.    دریافت قبض انبار و ارسال فاکتورها به انبار براساس درخواست واحدها
4.    صدور سند و ارسال برای امضاء مدیریت
5.    ارسال اسناد به مدیریت مالی برای صدور چک
6.    پاسخگویی به ارباب رجوع
7.    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
​​​​​​​