Responsive Image

واحد نقلیه


واحد نقلیه امور ترابری واحدهای مختلف دانشگاه را هم در سطح شهر و امور اداری و هم خارج شهر شامل ماموریت‌های اداری و سفرهای علمی و فرهنگی دانشجویان برعهده دارد.
1-  بازسازی و استفاده بهینه از خودروهای موجود دانشگاه
2- تامین خودرو سبک و سنگین مورد نیاز امور دانشگاه هم از خودروهای موجود دانشگاه و همچنین کرایه از بخش خصوصی با همکاری اداره تدارکات
3- همکاری در کسب مجوز کمسیون ماده 2 برای خودروهای اهدائی و برنامه‌ریزی برای از رده خارج نمودن خودروهای از رده خارج
4- انجام بیمه خودروها با همکاری اداره تدارکات و کارپردازی


​​​​​​​