آزمایشگاه تحریک مغزی مغناطیسی فراجمجمه ­ای (TMS)

 

مطالعات قابل انجام در بخش تحریک مغزی شامل موارد زیر می باشد:

1.    ارزیابی ارتباطات علّی مغز
2.    رفتار و روند زمانی آنها با تفکیک پذیری زمانی )در حد چند ده میلی ثانیه) و مکانی (در حد چند میلی متر)
3.     تحریک مغناطیسی هدایت شده
4.    امکان اجرای مطالعات دو سر کور و تنظیم پروتکل ها توسط پژوهشگر
5.     انجام TMS/EEG به صورت همزمان
6.     ثبت  MEP
7.      ارایه پروتکل های rTMS برای انسان
8.     تعیین دقیق نقاط هدف تحریک مغناطیسی با استفاده از تصاویر MRI یا با استفاده از اطلس MNI
9.      ثبت نقاط دقیق تحریک زمان و شدت پالس های اعمالی
10.    اجرای Task مناسب آزمایش
11.    نقشه برداری نواحی حرکتی و کلامی مغز