آزمایشگاه واسط مغز-مغز و ثبت مغزی

« آزمایشگاه واسط مغز-مغز و ثبت مغزی »

مسئول آزمایشگاه: دکتر رضا خسروآبادی 
 
​در این آزمایشگاه عمل ثبت فعالیت مغز با استفاده از ابزارهایی نظیر EEG recorder machine و دستگاه های تعقیب کننده حرکات چشم (eye tracker & Saccadometer) انجام می شود. همچنین آزمایشگاه دربردارنده ی بانک های داده متنوعی از سیگنالها و تصاویر مغزی است که امکان پردازش آنها از طریق  سرور 20 هسته ای آزمایشگاه فراهم می باشد.

تجهیزات و خدمات:

​​