درباره پژوهشکده

ریاست و معاونین

              ریاست                                                                                              معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی       
​​​​​​​​​    دکتر حمیدرضا پوراعتماد                                                                                              دکتر محمدرضا بیگدلی
​​​​​​​               رزومه                                                                                                                       رزومه

​​​​​                                                   
​​​​​​​   
​​​​​​​
​​​​​​​