اختلالات یادگیری چیست؟

برخی از کودکان علی رغم داشتن هوش طبیعی در کسب مهارتهای آموزشی و تحصیلی با مشکل مواجه می شوند. این مهارتها شامل آنهایی هستند که برای خواندن، نوشتن، گوش دادن، صحبت کردن و یا محاسبات مورد نیاز هستند. این مشکلات میتواند در نتیجه اختلالات یادگیری باشد.
اختلال یادگیری به شرایطی گفته میشود که در آن عملکرد تحصیلی کودک پایین تر از سطحی است که از او انتظار میرود. اما نکته قابل توجه این است که کودکانی که عملکرد ضعیفشان بیه دلیل ناتوانیهای ذهنی، مشکلات هیجانی و عاطفی و مشکلات بینایی و شنوایی است، در زمره اختلالات یادگیری جای نمیگیرند.

انواع اختلالات یادگیری شامل چه مواردی است؟
هرچند که این اختلال نشانهی مشخص و واحدی ندارد، اما تعدادی از آنها در زیر لیست شده اند:
 * سن پیش از مدرسه:
 -مشکل در تلفظ کلمات
 -مشکل در استفاده از کلمه صحیح
 -مشکل در یادگیری الفبا، اعداد، رنگها، اشکال، روزهای هفته
 -مشکل در دنبال کردن جهت ها
 -مشکل در کنترل کردن مداد، قیچی یا رنگ کردن درون خطوط
 -مشکل در بستن دکمه ها، زیپ ها و یا بستن بند کفش


 * سن 9-5 سال:
 -مشکل در یادگیری ارتباط بین صداها و حروف
 -ناتوانی در ترکیب صداها برای ساختن کلمات
 -یادگیری کند مهارتهای جدید
- خطاهای مکرر هنگام خواندن مانند وارونه سازی، حذف، اضافه کردن برخی حروف
 -مشکل در یادگیری مفاهیم پایهای ریاضی
 -مشکل در گفتن زمان و یادآوری ترتیب امور

 *سن 13-10 سالگی:
 -مشکل در درک مطلب و مهارتهای ریاضی
 -مشکل با سوالات انتها باز
 -عدم علاقه به خواندن و نوشتن، اجتناب از بلند خواندن
 -دست خط ضعیف
 -مهارتهای سازمان دهی ضعیف
 -مشکل در شرکت کردن در بحثهای کلاسی و بیان افکار

 اختلالات یاد گیری ممکن است با حالت های مختلف ADHD (اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه)، اختلالات رفتاری، ناتوانایی های حسی یا د یگر شرایط کلینیکی یا عصب شناختی هم زیستی داشته باشد.
 مداخله به هنگام و مناسب اختلالات یادگیری میتواند از بروز اختلالات هیجانی و عاطفی مرتبط با این اختلال جلوگیری کرده و کودک را به موفقیتهای تحصیلی و شغلی آینده رهنمون سازد.