اساتید پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

Responsive Image

مجتبی زارعی ​​

استاد

پست الکترونیک:
mzarei@me.com

شماره تماس: 29905801

صفحه مجتبی زارعی
Responsive Image

مسعود طهماسیان

استادیار

پست الکترونیک:
m_tahmasian@sbu.ac.ir

شماره تماس: 29905801

صفحه مسعود طهماسیان
Responsive Image

بهروز سلامت

استادیار

پست الکترونیک:
b_salamat@sbu.ac.ir​

شماره تماس: 29905810

صفحه بهروز سلامت
Responsive Image

محمد قلعی

استادیار

پست الکترونیک:
m_ghalei@sbu.ac.ir

شماره تماس: 29905801

صفحه محمد قلعی
Responsive Image

سمن نورزاده

استادیار

پست الکترونیک:
saman.noorzadeh@gmail.com
شماره تماس: 29905810

صفحه سمن نورزاده
Responsive Image

رضا خسروآبادی

استادیار

پست الکترونیک:
r_khosroabadi@sbu.ac.ir

شماره تماس: 29905801

صفحه رضا خسروآبادی
Responsive Image

رضا لشگری

استادیار

پست الکترونیک:
r_lashgari@sbu.ac.ir

شماره تماس: 29905801

صفحه رضا لشگری
Responsive Image

هستی شعبانی

استادیار

پست الکترونیک:
ha_shabani@sbu.ac.ir

شماره تماس: 29905810

صفحه هستی شعبانی