دستاوردهای مرکز از بدو تاسیس تاکنون

ردیف
عنوان پروژه
سال بهره‌برداری
57
1400
56
پرتال جامع دانشگاهی
1400
55
پایگاه نرم‌افزار بهشتی
1400
54
پرتال بهشتی من
1400
53
خودکارسازی رزومه اعضای هیات‌علمی
1400
52
داشبورد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
1400
51
سامانه تمدید قرارداد اعضای هیات‌علمی پیمانی
1400
50
سامانه ارتقا و ترفیع اعضای هیات‌علمی
1400
49
سامانه بازنشستگی
1400
48
سامانه قراردادها
1400
47
راه‌اندازی فایروال وب (WAF)
1400
46
به‌روزرسانی WSUS
1399
45
پشتیبان‌گیری راه‌ دور اطلاعات
1399
44
سامانه بودجه و اعتبارات پژوهشی
1399
43
چهارمین سکوی وب سایت فارسی دانشگاه
1399
42
سامانه علم‌سنجی
1399
41
صدور گواهی کسر از حقوق 
1397
40
راه‌اندازی سایت کامپیوتری
1397
39
ایجاد شبکه بی‌سیم یکپارچه SBU در دانشگاه
1397
38
مدیریت پهنای باند اینترنت  
1396
37
سامانه ارزیابی عملکرد
1396
36
سامانه رفاه  
1396
35
سامانه آرشیو الکترونیکی (داکوویر)
1394
34
سامانه بودجه و اعتبارات
1394
33
سامانه تغذیه 
1393
32
سامانه درس‌افزار
1393
31
شناسه بهشتی
1393
30
به‌روزرسانی WSUS 
1393
29
ایجاد بستر مجازی‌سازی  
1392
28
داشبورد مدیریت اطلاعات و آمار (دما)
1392
27
سومین سکوی وب سایت دانشگاه   
1391
26
سامانه میزخدمت
1391
25
سامانه حقوق و دستمزد
1391
24
راه‌اندازی آنتی ویروس مرکزی و WSUS
1390
23
سامانه ارزشیابی و نظرسنجی
1390
22
سامانه آزمون
1390
21
سامانه انبار و اموال
1388
20
راه‌اندازی دومین پست الکترونیک
1387
19
تاسیس اولین مرکز داده 
1386
18
دومین سکوی وب سایت دانشگاه
1386
17
تاسیس سایت 110 رایانه‌ای 
1386
16
سامانه‌ مکاتبات اداری و مالی
1385
15
سامانه جامع آموزشی، پژوهش، و دانشجویی
1385
14
 راه‌اندازی اولین FTP Server
1385
13
مدیریت کیفیت ISO 140001
1383
12
تجهیز سایت کامپیوتری مرکز به 30 دستگاه رایانه
1382
11
سامانه سپهر (آموزشی)  
1381
10
سامانه کتابخانه
1381
9
ایجاد هسته‌های شبکه شمال، مرکز، و جنوب دانشگاه
1378
8
اولین سکوی وب سایت دانشگاه
1375
7
راه‌اندازی اولین سایت مرکزی دانشگاه با 15 دستگاه رایانه
1375
6
راه‌‌اندازی اولین پست الکترونیک
1374
5
راه‌اندازی سامانه بازنشستگی 1401
4
راه‌اندازی سامانه ارزیابی رضایتمندی از کارکنان 1401
3
راه‌اندازی سرویس ارسال پیامک اتمام کار روی میزخدمت 1401
2
راه‌اندازی سامانه دیدگاه 5 در دانشگاه شهید بهشتی 1402
1
خودکارسازی رزومه‌های انگلیسی اعضای هیات‌علمی بر بستر وبگاه انگلیسی دانشگاه 1402
ردیف
عنوان پروژه
سال بهره‌برداری
57
1400
56
پرتال جامع دانشگاهی
1400
55
پایگاه نرم‌افزار بهشتی
1400
54
پرتال بهشتی من
1400
53
خودکارسازی رزومه اعضای هیات‌علمی
1400
52
داشبورد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
1400
51
سامانه تمدید قرارداد اعضای هیات‌علمی پیمانی
1400
50
سامانه ارتقا و ترفیع اعضای هیات‌علمی
1400
49
سامانه بازنشستگی
1400
48
سامانه قراردادها
1400
47
راه‌اندازی فایروال وب (WAF)
1400
46
به‌روزرسانی WSUS
1399
45
پشتیبان‌گیری راه‌ دور اطلاعات
1399
44
سامانه بودجه و اعتبارات پژوهشی
1399
43
چهارمین سکوی وب سایت فارسی دانشگاه
1399
42
سامانه علم‌سنجی
1399
41
صدور گواهی کسر از حقوق 
1397
40
راه‌اندازی سایت کامپیوتری
1397
39
ایجاد شبکه بی‌سیم یکپارچه SBU در دانشگاه
1397
38
مدیریت پهنای باند اینترنت  
1396
37
سامانه ارزیابی عملکرد
1396
36
سامانه رفاه  
1396
35
سامانه آرشیو الکترونیکی (داکوویر)
1394
34
سامانه بودجه و اعتبارات
1394
33
سامانه تغذیه 
1393
32
سامانه درس‌افزار
1393
31
شناسه بهشتی
1393
30
به‌روزرسانی WSUS 
1393
29
ایجاد بستر مجازی‌سازی  
1392
28
داشبورد مدیریت اطلاعات و آمار (دما)
1392
27
سومین سکوی وب سایت دانشگاه   
1391
26
سامانه میزخدمت
1391
25
سامانه حقوق و دستمزد
1391
24
راه‌اندازی آنتی ویروس مرکزی و WSUS
1390
23
سامانه ارزشیابی و نظرسنجی
1390
22
سامانه آزمون
1390
21
سامانه انبار و اموال
1388
20
راه‌اندازی دومین پست الکترونیک
1387
19
تاسیس اولین مرکز داده 
1386
18
دومین سکوی وب سایت دانشگاه
1386
17
تاسیس سایت 110 رایانه‌ای 
1386
16
سامانه‌ مکاتبات اداری و مالی
1385
15
سامانه جامع آموزشی، پژوهش، و دانشجویی
1385
14
 راه‌اندازی اولین FTP Server
1385
13
مدیریت کیفیت ISO 140001
1383
12
تجهیز سایت کامپیوتری مرکز به 30 دستگاه رایانه
1382
11
سامانه سپهر (آموزشی)  
1381
10
سامانه کتابخانه
1381
9
ایجاد هسته‌های شبکه شمال، مرکز، و جنوب دانشگاه
1378
8
اولین سکوی وب سایت دانشگاه
1375
7
راه‌اندازی اولین سایت مرکزی دانشگاه با 15 دستگاه رایانه
1375
6
راه‌‌اندازی اولین پست الکترونیک
1374
5
راه‌اندازی سامانه بازنشستگی 1401
4
راه‌اندازی سامانه ارزیابی رضایتمندی از کارکنان 1401
3
راه‌اندازی سرویس ارسال پیامک اتمام کار روی میزخدمت 1401
2
راه‌اندازی سامانه دیدگاه 5 در دانشگاه شهید بهشتی 1402
1
خودکارسازی رزومه‌های انگلیسی اعضای هیات‌علمی بر بستر وبگاه انگلیسی دانشگاه 1402