تاریخچه

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در سال 1339 هم زمان با تاسیس دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1349 به ساختمان فعلی منتقل گردید. مجموعه کتابخانه مرکزی ازکتاب ها و نشریات (فارسی ،عربی و انگلیسی) ، پایان نامه ها و گزارش ها، بانک های اطلاعاتی، تشکیل یافته است.
کتابخانه مرکزی دانشگاه دارای کتابخانه اقماری در دانشکده ها و پژوهشکده های گوناگون است که به صورت متمرکز اداره می شوند، فهرست نویسی و آماده سازی منابع درهر یک از کتابخانه ها انجام می شود و کتابخانه ها به صورت تخصصی به ارائه خدمات می پردازند.
دانشجویان می توانند علاوه بر کتابخانه دانشکده خود در کتابخانه مرکزی نیز عضو باشند.نام کتابخانه های واحدها در فهرست برگه کامپیوتری با حروف انگلیسی نمایش داده می شود. حروف اختصاری واحدها در مقابل شماره ثبت هر کتاب نشان دهنده وجود کتاب در کتابخانه آن دانشکده یا پژوهشکده می باشد.
 

آدرس دانشگاه شهید بهشتی از طریق گوگل مپ
 google map.JPG