نگاهی بر عملکرد معاونت

 نگاهی بر عملکرد معاونت


مهم‌ترین طرح‌ها و اقدامات در دست اقدام:


•    تدوین برنامه راهبردی 5 ساله معاونت در حوزه‌های:
•    سازمان‌دهی منابع انسانی
•    مهندسی مجدد فرایندها و روش‌های انجام کار
•    تقویت برنامه‌های نظارتی و ارزیابی بهبود پشتیبانی
•    برنامه‌ریزی افزایش بهره‌وری در سطوح کاری
•    برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری با حفظ کیفیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه
•    تعادل بخشی هرچه بیشتر بین هزینه‌های جاری و درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه
•    تقویت منابع درآمدهای اختصاصی پایدار و بر‌پایه توان و ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی و تجهیزاتی دانشگاه