معاون حوزه ریاست‌ و روابط عمومی

Responsive Image

                                               معاون حوزه ریاست و روابط عمومی: دکتر ابراهیم استارمی
                                                             تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات آلمانی
                                                                 مرتبه علمی: استادیار
                                                                          تلفن: 2-29902221 
                                                                  ایمیلe_estarami@sbu.ac.ir