همکاران و کارشناسان حوزه ریاست

   نام و نام خانوادگی​
سمت 
تلفن   
خانم عرب حلوایی​​
مسئول دفتر رئیس دانشگاه​​​
29902221
29902222​
علی امیری​​ 
مسئول دفتر رئیس دانشگاه 
29902221
29902222 
محمدرضا تیموری
مسئول دفتر مدیر حوزۀ ریاست  و روابط عمومی ​​​ 
29902221 
29902222 
خانم شجاعی​​ 
رئیس اداره امور اجرایی و هماهنگی ​​ 
29902295 
 خانم خادمی
کارشناس
29902287  
​جعفر رسولی
​ همکار دفتر ریاست
​29902221
آقای مرادبیگی  
 همکار دفتر ریاست​​ 
29902221