رئیس دانشکده

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۷۱۰   و   ۲۹۹۰۵۰۴۸
رایانامه: ali_sadeghi@sbu.ac.ir
وبسایتcomphys.sbu.ac.ir
Responsive Image


معاون پژوهشی

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۸۱۸ و 29905043
رایانامه: al_hosseiniy@sbu.ac.ir

 و alihd22 at gmail.com

Responsive Image

معاون آموزشی

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۷۱۲  
رایانامه: m_farhang@sbu.ac.ir
Responsive Image

مدیر گروه فیزیک بنیادی

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۷۱۴ و ۲۹۹۰۲۷۸۶
رایانامه: n-khosravi@sbu.ac.ir
Responsive Image

مدیر گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۷۱۵ و ۲۹۹۰۲۷۷۹ 
رایانامه: r_karimzadeh@sbu.ac.ir
Responsive Image

مدیر گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۷۱۵ و 29905043
رایانامه: al_hosseiniy@sbu.ac.ir
Responsive Image

مسؤول امور فرهنگی

​​​​​​شماره تماس: ۲۹۹۰۵۰۴۷

رایانامه: m_ghasemkhani@sbu.ac.ir

سامانه فرهنگی دانشگاه
وب‌سایت معاونت فرهنگی دانشگاه 
شماره تماس مرکز مشاوره: ۲۹۹۰۲۶۶۷ و ۲۲۴۳۱۸۲۶

Responsive Image

استاد مشاور انجمن علمی

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۷۸۶

رایانامه:  n-khosravi@sbu.ac.ir  ​​​
وب‌سایت انجمن علمی دانشکده فیزیکhttp://sbuphysics.com

Responsive Image

رئیس مرکز نوآوری

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۸۱۳
رایانامه:  dashtdar77@gmail.com

صفحه مرکز نوآوری دانشکده فیزیک
Responsive Image

 رئیس اداره اجرایی دانشکده 

فاطمه خسروی 

شماره تماس:

 •  29902718 
 • ۲۲۴۳۱۶۶۷
Responsive Image


مسؤول دفتر رئیس دانشکده

کیوان سهرابی سده 

 • مسؤول دفتر رئیس دانشکده
 • امور اداری اعضای هیات‌علمی
 • مسؤول دبیرخانه
شماره تماس:
 • ۲۹۹۰۲۷۱۰ 
 • 29902712 
 • 22431667
 • فکس: 22431663
 • رایانامه: phys@sbu.ac.ir 
Responsive Image


کارپرداز

مهدی وفایی

 • کارپرداز
 • کارشناس امور فرهنگی
 • پشتیبان فنی جلسات و کلاس‌ها

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۷87 

Responsive Image


مسؤول وب‌سایت و روابط عمومی

وجیهه نجار

 • مسؤول وب‌سایت و روابط عمومی
 • امور اجرایی دانشجویان دکتری 

    شماره تماس:  ۲۹۹۰۲770
    رایانامه: office.phys@sbu.ac.ir

Responsive Image


1400 - 1397

استاد گروه فیزیک بنیادی 

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۸۲۴
رایانامه: riazi268@gmail.com

Responsive Image


1397 

استاد گروه فیزیک بنیادی 

شماره تماس: 29902768
رایانامه: m-farhoudi@sbu.ac.ir

Responsive Image