دانشمندان زیادی از کشورهای اسلامی با مطالعه  بخش های مختلف قرآن به کشف مطالب علمی قابل تامل در آن نائل شده اند. گروه  اعجاز علمی قرآن با به کار گیری پژوهشگران متخصص در حوزه های گوناگون علمی و قرآنی اهداف زیر را دنبال می کند:

1-گردآوری ادعاهایی که درباره ی  اعجاز علمی صورت گرفته و بررسی صحت آن توسط متخصصان مربوطه

2- افزودن موارد جدید به مجموعه فوق با تدبر در آیات قرآن و توجه به روایات معصومین ( ع ) و پژوهش و نگارش مقاله  درباره موضوعات جدید

3- کوشش برای یافتن اشارات علمی در قرآن که هنوز علم بدان دست نیافته تا سرنخی برای پژوهشگران و دانشمندان مسلمان گردد.