امروزه با کشف روزافزون معانی و مفاهیم جدید قرآن کریم و پی بردن به جنبه­های جدیدی از اعجاز این کتاب آسمانی و همچنین ارائه روش­های هوشمند مبتنی بر پردازش متون و تشخیص الگوهای آن، نیاز به تشکیل یک گروه تخصصی است که در پی کشف نظم موجود در قرآن و روابط میان الفاظ و مفاهیم آنها از طریق روش­های فوق­الذکر باشد. به همین منظور گروه اعجاز لفظی به بحث پیرامون کاوش، استخراج و پردازش واژه­ها و مفاهیم قرآنی و انواع روابط آماری و مفهومی میان آنها با استفاده از روش­ها و الگوریتم­های داده­کاوی، رمزنگاری، کشف الگو و ... می­پردازد.
 
اهداف کاربردی از تشکیل چنین گروهی شامل موارد زیر می­باشد:
 
1- ایجاد واسط­های کاربری مناسب برای جستجو و پردازش واژه­ها، عبارات و مفاهیم قرآنی
2- بهبود روش­ها و الگوریتم­های داده­کاوی و متن­کاوی به منظور آنالیز و کمی­سازی داده­های متنی و مفهومی قرآن
3- ایجاد نمودارها، جداول و تصاویر از روابط میان واژه­ها، الفاظ و عبارات قرآنی به منظور بررسی­های آماری
4- ایجاد شبکه­های ارتباط واژگانی قرآن به منظور کشف روابط قطعی و احتمالاتی میان مفاهیم قرآنی برای ایجاد هستان­شناسی قرآن
5- بهبود و بکارگیری روش­ها و الگوریتم­های کشف الگو جهت کشف الگوهای تکرار، وزن و ... در قرآن
6- بکارگیری روش­ها و الگوریتم­های رمزنگاری برای رمزگذاری بر روی واژه­ها و الفاظ قرآنی و روابط میان آنها
7- ایجاد یک پیکره متنی جامع از قرآن جهت استفاده در تحلیل­های صرفی، نحوی، مفهومی و ...
  8-  ایجاد ابزارهایی برای پردازش سایر متون عربی و مقایسه ویژگی­های آن با قرآن جهت کشف ویژگی­های ممیزه قرآن