مطالعات شرق

هدف و ماموریت های گروه

 
یکی از کلیدی ترین تحولات نظام بین الملل در سال های اخیر را می توان روند انتقال قدرت به شرق دانست، بدان معنا که طیف وسیعی از کشورهای آسیایی اهمیت روزافزونی در سیاست و اقتصاد جهانی می یابند. از همین رو تمرکز بر مطالعه این منطقه را می توان یکی از کارکردهای کلیدی نهادهای پژوهشی حوزه روابط بین الملل در ایران دانست.
گروه مطالعات شرق پژوهشکده از منظر منافع و امنیت ملی ایران تحولات این منطقه را مورد بررسی قرار می دهد. به دیگر سخن تمرکز مطالعاتی  بر روندها و تحولاتی است که تاثیرات استراتژیکی بر منافع و امنیت ملی ایران خواهند داشت. در این چارچوب، محورهای مطالعاتی این گروه را به صورت ذیل می توان دسته بندی کرد:
 1-پایش تحولات در رویکردهای استراتژیک چین، روسیه، هند و ژاپن به عنوان چهار قدرت کلیدی شرقی و سنجش تاثیرات این تحولات بر منافع و امنیت ملی ایران
2-بررسی و تحلیل تحولات در سیاست خارجی و داخلی افغانستان و پاکستان به عنوان دو همسایه شرقی ایران
3-تبیین روندهای استراتژیک در آسیای مرکزی و قفقاز
4-جستجوهای حوزه های همکاری و همگرایی میان ایران و شرکای کلیدی این کشور در شرق
5-پایش روندها و پروژه های همگرایانه در شرق