مطالعات غرب

هدف و ماموریت های گروه

 

گروه مطالعات غرب اشاره به مطالعات منطقه‏ای در حوزه تمدنی غرب دارد. در این قلمرو کنکاش و بررسی درباره دو حوزه جغرافیایی وسیع یعنی آمریکا و به‏ویژه اروپا است. اروپا و آمریکا از این جهت مورد بررسی قرار می گیرند که از دیرباز، دو مجموعه سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی تأثیرگذار و مهم در مناسبات بین المللی ایران محسوب بوده‏اند. از این رو، رویکرد گروه مطالعات غرب به تبع رویکرد کلّی پژوهشکده مطالعات منطقه‏ای عمدتاً متمرکز بر چگونگی روابط ایران با این کشورها و بررسی راههای تحقق منافع ملّی ایران در تعاملات چندجانبه با این کشورهاست. بر این اساس، محورهای مطالعاتی این گروه را می توان این گونه برشمرد:

-        متغیرهای کلان در روابط ایران با اروپا و آمریکا

-        سیاست خارجی آمریکا و کشورهای اروپایی

-        آسیب شناسی سیاست خارجی کشورهای اروپایی و آمریکایی در قبال جمهوری اسلامی ایران

-        راهبردهای امنیتی آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال خاورمیانه و ایران

-        چشم انداز روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و کشورهای اروپایی

-        زمینه های تکوین سیاست خارجی آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ایران

-        موانع و راههای گسترش روابط اقتصادی، تجاری و صنعتی با آمریکا و کشورهای اروپایی

-        روابط بیناقاره‏ای کشورهای اروپایی و آمریکا

-        منطقه گرایی در اتحادیه اروپا و تبعات آن برای ایران

-        منطقه گرایی اروپایی و درس های آن برای همگرایی منطقه ای پیرامون ایران

-        روابط کشورهای آمریکا و کشورهای اروپایی با رقبای منطقه ای ایران و تأثیر آن بر امنیت ملّی ایران