معرفی معاونت پژوهشی و فناوری

معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی به منظور ساماندهی به فعالیت های پژوهشی و علمی اعضای هیات علمی تمامی هم خود را معطوف به توجه جدی و همه جانبه به پژوهش و محوری نمودن پژوهش در همه امور با هدف تولید علم و تربیت عالم نموده است. منظور از محوری نمودن پژوهش از یک طرف فعالیت و تصمیم گیری بر اساس منطق و روش علمی و از طرف دیگر عمومیت دادن آن در همه امور است و این یعنی توجه به امر پژوهش به عنوان یک زیربنای اصلی در همه سطوح. معاونت پژوهشی دانشگاه با توجه به رسالت اصلی خود که همانا سیاست گذاری در زمینه فعالیت های پژوهشی دانشگاه می باشد با همکاری مدیریت های پژوهشی و مدیریت های تابعه  و در چارچوب فعالیت های تعریف شده و وظایف آنها جهت نیل به اهداف خود در قالب شوراهایی که اعضای آن متشکل از اعضای هیات علمی می باشند در زمینه مسائل مطرح شده به هم فکری و شور پرداخته و سپس تصمیم گیری می نماید.     
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در حوزه سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی  فعالیت های علمی، پژوهشی، فناورانه، و کارآفرین اعضای هیئت علمی دانشگاه در قالب تلاش های انفرادی، همکاریهای گروهی درون و برون واحدی و دانشگاهی عمل می نماید. معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در قالب مدیریت های تابعه و در چارچوب فعالیت های تعریف شده با بهره گیری از توانمندیهای  جمعی و فردی اعضای هیئت علمی در نیل به اهداف فوق فعالیت خواهد نمود.