مرکز نشر آثار علمی یکی از مدیریت‌های معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است.

این مرکز برای دستیابی به اهداف‌ ذکرشده در «سیاست‌های نشر تولیدات و آثار علمی پژوهشی»‌ و «سیاست‌های نشر مجلات علمی» در حوزۀ انتشار کتاب‌ها و مجلات علمی دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می‌کند.

 
این مرکز متشکل از دو اداره است:
  1. ادارۀ نشر کتاب؛
 2. ادارۀ مجلات علمی دانشگاه.