آدرس : اوین- دانشگاه شهید بهشتی- معاونت فرهنگی و اجتماعی- مدیریت شاهد و ایثارگر
 
تلفن :                                                                          29902201-22431883
نمابر:                                                                                        22431884
وب‌سایت :                                                               www.sbu.ac.ir/shahed  
پست الکترونیکی:                                                         shahed83@sbu.ac.ir
                                                                           
sbu.shahed@gmail.com
کانال تلگرام                                                                            shahedsbu​@ 
صفحه اینستاگرام فصلنامه آئینه ایثار:                                  shahed_magazine
صفحه اینستاگرام مدیریت شاهد و ایثارگر:                                   shahed.sbu@ 

ارتباط با ما