دانشجویان

آمار دانشجویان شاهد و ایثارگر به تفکیک مقطع تحصیلی

سال ورود
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
جمع کل
1400
97
93
5
195
1401
92
73
12
177
1402
91
81
8
180