معرفی دانشکده

تاریخچه دانشکده 

Responsive Image

تاریخچه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در دانشگاه شهيد بهشتي به زمان شروع به کارگروه آموزشی تربیت بدنی دانشگاه در سال 1347 برمي گردد. دانشجويان علاوه بر فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي که جنبه اختياري داشت، موظف بودند 2 واحد درسي تربيت بدني را به شکل عمومي اخذ و پاس نمايند. گروه آموزشي تربيت بدني به عنوان يکي از گروههاي آموزشي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي در سال 1351 شروع به فعالیت نمود. در نهايت در سال 1382 اين گروه به همراه گروه آموزشي کارشناسي تربيت بدني با کسب مجوز پذيرش دانشجو در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتری در سال 1382 موفق به اخذ مجوز قطعي براي تأسيس دانشکده تربيت بدني گردید. گروه هاي آموزشي دانشکده در حال حاضر شامل، 1- گروه آموزشي فيزيولوژي ورزش، 2-گروه آموزشي مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني، 3- گروه آموزشي رفتار حرکتي، 4- گروه آموزشی آسیب شناسی و امدادگرورزشی است که با تصويب در هيأت امناء دانشگاه کار خود را رسما شروع کرده است. دانشکده علوم ورزشی و تندرستی همچنين داراي يک کميته ورزشهاي تخصصي و عمومي است که برنامه ريزي درسهاي عملي و تخصصي دانشجويان رشته تربيت بدني و عمومي مربوط به دانشجويان کل دانشگاه را بر عهده دارد.