اداره بهـــداشت و درمـــان
معاونت دانشجویی  


 

اگر بتوانیـــــم به هر کس مقـدار منـاسب تغــذیه و ورزش را بدهیم،

نـه خیــلی کم و نه خیــلی زیاد، مطمئـن ترین روش سلامتـــی را پیدا

خواهیم کرد.

                                                                                                                                                                            *بقراط*


اطلاعیه های اداره بهداشت


انواع بیماری ها

پیام سلامت