درباره

ساختار اداری

رئیس پژوهشکده: دکتر جعفر کامبوزیا
 
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی

معاون پژوهشی: دکتر اصغر عبدلی

مدیران گروه‌ها
مسئول امور اجرایی و برنامه‌ریزی گروه فناوری‏‌های محیط زیست: دکتر یوسف رشیدی

مسئول امور اجرایی و برنامه‌ریزی گروه اقتصاد، آموزش و سیاست محیط زیست : -

مسئول امور اجرایی و برنامه‌ریزی گروه برنامه‏‌ریزی و طراحی محیط: دکتر نغمه مبرقعی
 
مسئول امور اجرایی و برنامه‌ریزی گروه تنوع زیستی و مدیریت اكوسیستم‏‌ها: دکتر خسرو پیری

مسئول امور اجرایی و برنامه‌ریزی گروه کشاورزی اكولوژیك: دکتر رضا دیهیم‌فرد