راهنمای تلفن‌های دانشگاه

 

نام خانوادگی نام  تلفن  داخلی تلفن  مستقیم عنوان  واحد             
حجاریان مسعود 2761   سرپرست اداره استعدادهای درخشان اداره استعدادهای درخشان  
سالمکار علیرضا 2145   سرپرست اداره دانشجویان غیرایرانی اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی  
حضرتی رضا   22431923 مدیر کل اداره کل حراست  
محمدی فیروز ذکریا 2833   مسئول دفتر اداره کل حراست  
محمدی فیروز ذکریا 2841   مسئول دفتر اداره کل حراست  
چهاردولی سلطانی فاطمه 2833   واحد صدور کارت دانشجویی اداره کل حراست  
نجفی سلمان 2833   واحد ترافیک و صدور کارت پرسنلی اداره کل حراست  
ساداتی سید هادی 2525   حفاظت پرسنلی اداره اداره کل حراست  
مهدویان احمد 2831   رئیس اداره حفاظت فیزیکی اداره کل حراست  
غیاثوند محمد  2833   دفتر اداره حفاظت فیزیکی اداره کل حراست  
ارشدان حفاظت   2834   ارشدان حفاظت فیزیکی اداره کل حراست  
ارشدان حفاظت   2833   ارشدان حفاظت فیزیکی اداره کل حراست  
    2944 22431657 استخر فجر استخر فجر دانشگاه  
      44641399 - 44647104 کلینیک خانواده اکباتان  
کشیک سرپرستی خوابگاه   2588   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
خشکشویی   2585   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
انجمن اسلامی   2581   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک دو   2552   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
بسیج   2657   بسیج امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک سه   2553   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
آمبولانس   2599   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
رستوران   2576   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک پنج   2555   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
تاسیسات   2580   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
نگهبانی داخل   2584   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
نگهبانی درب ولنجک   2578   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک یک   2051 22431695 خوابگاه کوی خواهران امور خوابگاها  
سرپرستی   2040   خوابگاه کوی خواهران امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک دو   2061   خوابگاه کوی خواهران امور خوابگاها  
پزشک کشیک   2053   خوابگاه کوی خواهران امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک چهار   2054   خوابگاه کوی خواهران امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک پنج   2073   خوابگاه کوی خواهران امور خوابگاها  
سرپرستی     88988624 خوابگاه رستاک امور خوابگاها  
نگهبانی     88988623 خوابگاه رستاک امور خوابگاها  
سرپرستی     88965310 خوابگاه بلوار کشاورز امور خوابگاها  
نگهبانی     88962437 خوابگاه بلوار کشاورز امور خوابگاها  
سرپرستی     22411490 خوابگاه شهید کچوئی امور خوابگاها  
نگهبانی     22403155 خوابگاه شهید کچوئی امور خوابگاها  
سرپرستی     88738175 خوابگاه قائم مقام امور خوابگاها  
نگهبانی     88752870 خوابگاه شهید مطهری امور خوابگاها  
نگهبانی     88541152 خوابگاه قائم مقام امور خوابگاها  
سرپرستی     88759769 خوابگاه شهید مطهری امور خوابگاها  
نیک بین محمد رضا 2090 22431694 مدیریت خوابگاه امور خوابگاها  
مديريت   2091-2582 22431697 مديريت امور خوابگاها  
کارشناس اسکان   2098   مديريت امور خوابگاها  
کارشناس اسکان   2093   مديريت امور خوابگاها  
تسویه حساب   2095   مدیریت امور خوابگاها  
آبدارخانه   2094   مديريت امور خوابگاها  
رستوران   2086   خوابگاه كوی خواهران امور خوابگاها  
نگهبانی درب ولنجک   2392   خوابگاه كوی برادران امور خوابگاها  
فروشگاه   22431955    كوی برادران امور خوابگاها  
فروشگاه   22407099   كوی خواهران امور خوابگاها  
نگهبانی درب ولنجک   2254    خوابگاه  کوی خواهران امور خوابگاها  
تاسیسات   2049   خوابگاه خواهران امور خوابگاها  
نگهبانی   2050   خوابگاه خواهران امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک یک   2551   خوابگاه  کوی برادران امور خوابگاها  
سرپرستی کل   2560   خوابگاه پسران امور خوابگاها  
دانشجویان خارجی   2596   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
انبار   2089   انبار امور خوابگاها  
مدیریت   2097   مدیریت امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک 6   2064   خوابگاه کوی خواهران امور خوابگاها  
جبلی هدا 2222   کارشناس آی تی حوزه ریاست سازمان مرکزی
طبرسا غلامعلی 2196 - 219-5 22431886 مدیر مدیریت برنامه،بودجه،بهره وری سازمانی ونظارت  
مهری حسین 2196 - 2343   مسئول دفتر مدیریت برنامه،بودجه،بهره وری سازمانی ونظارت  
مشیری مجتبی 2255   دانش آموختگان مدیریت برنامه،بودجه،بهره وری سازمانی ونظارت  
میرزایی اسماعیل 2229   کارشناس بودجه مدیریت برنامه،بودجه،بهره وری سازمانی ونظارت  
اشراقیان بروجنی فاطمه 2197   رئیس گروه بودجه وتنوع بخشی منابع مالی مدیریت برنامه،بودجه،بهره وری سازمانی ونظارت  
چاوشی شبنم 2344   کارشناس مسئول امور اداری مدیریت برنامه،بودجه،بهره وری سازمانی ونظارت  
مرادی مریم 2199   رئیس گروه تشکیلات فرایندها مدیریت برنامه،بودجه،بهره وری سازمانی ونظارت  
دانا جمیله 2264   کارشناس مسئول امور اداری دانشکده مدیریت و حسابداری  
نظام پور لیلاسادات 2347   کارشناس مسئول تشکیلات وفرایندها مدیریت برنامه،بودجه،بهره وری سازمانی ونظارت  
    2253   بسیج اساتید بسیج اساتید  
    2653   بسیج دانشجویی بسیج دانشجویی  
    2654   بسیج دانشجویی برادران بسیج دانشجویی برادران  
    2655   بسیج دانشجویی خواهران بسیج دانشجویی خواهران  
بیمه ایران    2191    بیمه ایران بیمه ایران   
بیمه تجارت نو    2521    بیمه تجارت نو بیمه تجارت نو  
مسعودی فریبرز   22431968 رئیس پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
سعدآبادی علی اصغر   22431968 معاون پارک علم و فناوری و مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
نیک پیمان یاسر   22431968 مدیر امور فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
اعلامی فرنوش   22431968 معاون مرکز رشد و کارآفرینی پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
گودرزی فاطمه 2933   رئیس اداره تجاری سازی پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
لشگری علی اصغر 2930   کارشناس ارزیابی پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
شیر محمدی مسلم 2930 - 2931   کارشناس دفتر پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
فراهانی عصمت 2930   کارشناس رویدادها و خدمات آموزرشی پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
کفایتی فاطمه 2930   کارشناس روابط عمومی و روابط بین‌الملل پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
عسکری نورالله 2931   کارشناس مالی پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
رضایی زینب 2931   کارشناس پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
مختاری سوسن 2931   کارشناس پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
حصاری مرجان 2931   کارشناس پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
محسنی سواد 2931   آبدارخانه پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
    2593 22431612-22431613-22431615 پژوهشکده ابن سینا پژوهشکده ابن سینا  
قاسمی معصومه 5419   دفتر ریاست پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن  
طالب پور علیرضا 5470   مدیر گروه پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن  
قاسمی معصومه 5476   رئیس اداره اجرایی پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن  
روحانی مشهدی فرزانه 5424   هیات علمی پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن  
درزی قاسم 5423   هیات علمی پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن  
تاج آبادی فرزانه 5422   هیات علمی پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن  
مرادی مصطفی 5420   هیات علمی پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن  
شهبازی مرجان 5421   پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن  
روشن محمد 5431-2364   رئیس پژوهشکده خانواده  
فانی سبزوار مریم 5430   مسئول دفتر پژوهشکده خانواده  
فقیهی راد نوراله 2393   آموزش پژوهشکده خانواده  
سلطانی محمدرضا 2399-5434   مدیر اجرایی پژوهشکده خانواده  
فرهنگی بهروز 5435-2368   دفتر پژوهشکده خانواده  
سیدموسوی پریساسادات 5432   معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده خانواده  
زاده محمدی علی 5433   عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده  
غدیری ماهرو 2364   عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده  
موتابی فرشته 2366   عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده  
صادقی منصوره السادات 2387   عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده  
عبدخدایی زهرا 2387   عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده  
میرزاحسینی الهه 2397-2395 22431702 کلینیک تخصصی خانواده و کودک پژوهشکده خانواده  
مارابی بیژن 2397-2395 22431702 کلینیک تخصصی خانواده و کودک پژوهشکده خانواده  
افقی هاله 5436   کلینیک اختلالات اتیسم به آرا پژوهشکده خانواده  
    2396   کتابخانه پژوهشکده خانواده  
      22439009 مجله خانواده پژوهی. انجمن علمی پژوهشکده خانواده  
مظاهری محمدعلی   22431813 قطب علمی پژوهشکده خانواده  
    2369   اساتید مدعو پژوهشکده خانواده  
گمار حسین 5407 22431616 مدیر اجرایی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
صفری مهدیه 2512 22431617 مسئول دفتر ریاست پژوهشکده پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
هادی زاده منصوره 2513   کارشناس پژوهش پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
نبی زاده حسین 5408   کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
خلیجی راضیه 2511   کارشناس آموزش پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
کلینیک توانبخشی   22431616 مسئول پذیرش کلینیک توانبخشی شناختی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
احدی عبدالله 5409   آبدارخانه پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
خسرو آبادی رضا 5404   معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
امانی راد جمال 5401   هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
باکویی فاطمه 5405   هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
برهانی خاطره 5402   هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
بیگدلی محمدرضا 5403   هیات علمی وابسته پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
پورمحمد مهدی 2511   هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
سماک نژاد نگار 5406   هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
صادقی سعید 2511   هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
غریب زاده شهریار   22431616 رئیس کلینیک و هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
مختاری ستاره 2511   هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
نامدار بهروز 6001   مسئول دفترریاست پژوهشکده علوم محیطی  
عبدلی اصغر 6003   معاون پژوهشی پژوهشکده علوم محیطی  
مهدوی دامغانی عبدالمجید 6004   معاون آموزشی پژوهشکده علوم محیطی  
نوین شهراد 6005   کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی  
نامدار بهروز 6006   دبیرخانه پژوهشکده علوم محیطی  
معیری اکرم 6007   کارشناس پژوهشی پژوهشکده علوم محیطی  
جعفری میترا 6008   کارشناس آموزش پژوهشکده علوم محیطی  
صادقی محدثه 6009   کارشناس فصلنامه پژوهشکده علوم محیطی  
رضاقلی زینب 6010   کارشناس فناوری اطلاعات و کتابخانه پژوهشکده علوم محیطی  
نوین شهراد 6011   کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی  
سلماسی اصغر 6012   آبدارخانه پژوهشکده علوم محیطی  
سیاح نیا رومینا 6013   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
شهبازی افسانه 6014   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
آقامیر محمدعلی فاطمه السادات 6015   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
احمدزاده فراهم 6016   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
محمودی حسین 6017   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
جلیلی قاضی زاده مهدی 6018   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
رشیدی یوسف 6019   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
خوشبخت کوروس 6020   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
سلمی امی 6021   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
مهدوی دامغانی عبدالمجید 6022   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
کامبوزیا جعفر 6023   رئیس پژوهشکده پژوهشکده علوم محیطی  
لیاقتی هومان 6024   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
صوفی زاده سعید 6025   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
دیهیم فرد رضا 6026   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
نوری امید 6027   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
نظری محمدرضا 6028   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
مصطفوی حسین 6029   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
اسماعیل زاده حسن 6031   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
پیری خسرو 6032   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
مبرقعی نغمه 6033   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
    2650     پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی  
    5454     پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی  
حسنوند ایمان 2650 - 5801   کارشناس پژوهشی پژوهشکده علوم و فناور‌ی‌های پزشکی  
زارعی مجتبی 5802   مدیریت پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی  
طهماسیان مسعود 5803   هیات علمی پژوهشکده علوم و فناور‌ی‌های پزشکی  
محمودی ازناوه احمد 5470   ریاست پژوهشکده فضای مجازی  
سلیمانی هادی 5470   معاونت آموزش/پژوهش پژوهشکده فضای مجازی  
احمدی صدرا 5484   هیات علمی پژوهشکده فضای مجازی  
معظمی گودرزی فرخ لقا 5483   هیات علمی پژوهشکده فضای مجازی  
طبیبیان شیما 5482   هیات علمی پژوهشکده فضای مجازی  
فراهانی بهار 5485   هیات علمی پژوهشکده فضای مجازی  
مقتدایی وحیده 5485   هیات علمی پژوهشکده فضای مجازی  
شکرالهی سعید 5486   هیات علمی پژوهشکده فضای مجازی  
نادیان قمشه علی 5486   هیات علمی پژوهشکده فضای مجازی  
ملک شیخی سمیه 5475   کارشناس پژوهش پژوهشکده فضای مجازی  
یوسفی ساحل 5470   کارشناس آموزش پژوهشکده فضای مجازی  
قاسم پور علیرضا 4040   رئیس پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
مریدی فریمانی مهدی 4040   معاون پژوهشی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
بهادری خضری رضا 4040 22431783 مدیر اجرایی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
طالبی رستمی مریم 4040 22431783 مسئول دبیرخانه، مسئول دفتر رئیس پژوهشکده و مسئول سایت پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
نظری زهرا 4041   کارشناس آموزش پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
یعقوبیان آزاده 4041 22431599 کارشناس پژوهش و مسول دفتر شبکه ملی گیاهان داروئی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
گودرزی شیرین 4044   کارشناس آزمایشگاه مهندسی شیمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
احدی حمید 4055   کارشناس آزمایشگاه‌ کشاورزی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
محمدیان امیری مریم 4048   کارشناس آزمایشگاه فیتوشیمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
زندی فرزانه 4046   کارشناس میکروبیولوژی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
صمدی پور مهدی 4070   کارشناس آزمایشگاه اسپکترومتری پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
کنعانی محمدرضا 4060   مسئول فرهنگی پژوهشکده، سرپرست آزمایشگاه‌ها، کارشناس آزمایشگاه گیاهشناسی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
میرجلیلی محمدحسین 4046   عضو هیات علمی پژوهشکده- معاون آموزشی پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
نژاد ابراهیمی صمد 4052   عضو هیات علمی پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
فرزانه محسن 4068   عضو هیات علمی پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
سنبلی علیرضا 4045   عضو هیات علمی پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
رفعتی حسن 4042   عضو هیات علمی پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
صالحی پیمان 4049   عضو هیات علمی پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
مریدی فریمانی مهدی 4043   عضو هیات علمی پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
علی احمدی آتوسا 4053   عضو هیات علمی پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
رضادوست حسن 4061   عضو هیات علمی پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
رحیمی مسعود 4047   عضو هیات علمی پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
بهبودی حسین 4054   عضو هیات علمی پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
اسماعیلی حسن 4066   عضو هیات علمی پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
اقلیما قاسم 4051   عضو هیات علمی پژوهشکده پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
امینی منوچهر 4038   کارگاه مکانیک و تراشکاری پژوهشکده لیزر و پلاسما  
کاوه طاهره 4021 22431773 رئیس اداره اجرایی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
توسلی سید حسن 4020 22431773 ریاست پژوهشکده لیزر و پلاسما  
انصاری محمد علی 4022 22431773 معاون آموزشی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
ضمیری نازنین 4025   کارشناس پژوهشی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
موسوی آذر لیلا 4028   مسئول کتابخانه پژوهشکده لیزر و پلاسما  
قناعت شعار مجید 4004   معاون پژوهشی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
محمودی مسعود 4035   آزمایشگاه مخابرات پژوهشکده لیزر و پلاسما  
افتخاری محمد 4029   کارگاه الکترونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما  
کاوه طاهره 4021 22431773 کارشناس آموزش پژوهشکده لیزر و پلاسما  
گیلانی تارا 4020 22431773 مسئول دفتر پژوهشکده لیزر و پلاسما  
امجدی محمد غنی 4255   ساختمان تست حرارتی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
نصیری رحمان 2696   کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده لیزر و پلاسما  
انصاری محمد علی 4022   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
پورمهدیان سعید 4007   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
توسلی سید حسن 4005   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
جهانگیری فاضل 4015   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
حمیدی سیده مهری 4016   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
خانی محمدرضا 4017   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
دلفی رضائی علی 4014   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
راستکار احمدرضا 4008   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
زیبائی محمد اسماعیل 4249   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
شکری بابک 4001   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
طهرانچی محمد مهدی 2696   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
عربانیان آتوسا سادات 4013   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
قمی حمیدرضا 4006 - 2694   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
قناعت شعار مجید 4004   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
لطیفی حمید 4000 - 4255   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
مهاجرانی عزالدین 4003   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
مسعودی رضا 4002   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
نیکنام علیرضا 4012   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4030   آزمایشگاه تصویر برداری زیستی نوری پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    2695   آزمایشگاه پلیمر، پوشش و ملکولهای مغناطیسی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4011   آزمایشگاه طیف سنجی لیزری پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4018   آزمایشگاه مگنتوپلاسمونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4034   آزمایشگاه پردازش مواد با پلاسما پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4033   آزمایشگاه اپتوژنتیک پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4037   آزمایشگاه علوم و کاربردهای پلاسما پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    2696 - 2695   آزمایشگاه مگنتوفوتونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4009   آزمایشگاه تخلیه الکتریکی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    2533   آزمایشگاه لیزرهای قدرت پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4036   آزمایشگاه  نانومغناطیس ونیمه رساناهای مغناطیسی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4248   آزمایشگاه اپتوفلویدیک پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4039   آزمایشگاه  لیزرهای فوق کوتاه پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4026   آزمایشگاه دانش و فناوری تراهرتز پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4019   آزمایشگاه بیوفوتونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4019   آزمایشگاه فوتونیک مواد آلی و پلیمرها پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4023   آزمایشگاه شبیه سازی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4035   آزمایشگاه ادوات فعال نوری پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4035   آزمایشگاه لایه نشانی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
    4024   آزمایشگاه پلاسما شیمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
علم الهدی جمیله 5460 - 546>1 22431717 ریاست پژوهشکده مطالعات بنیادین  
مختاری محمود 5467   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
خیاطیان محمد صادق 5462 22431717 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
لکی داوود 5464   مدیر اجرایی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
علی قلی پور رقیه 5460 22431717 مسئول دفتر پژوهشکده مطالعات بنیادین  
نیلفرو شان هادی 5465   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
معصومی سعید 5466   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
مختاری محمود 5467   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
کریم زاده امید 5468   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
یغمایی ابوتراب 5469   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
محمدامینی میثم 5459   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
عبدی حمید 5458   کارشناس آموزش پژوهشکده مطالعات بنیادین  
اسماعیلی محمد جواد 5463   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
فرتاش کیارش 5457   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
سعد آبادی علی اصغر 5457   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
رمضانی مکرم 5460   خدمات پژوهشکده مطالعات بنیادین  
منصوریان اصغر 5490   مسئول دفتر پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای  
پور احمدی حسین 5490   ریاست پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای  
زندی داود 5492   هیات علمی پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای  
شریفی نیا محسن 5493   هیات علمی پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای  
اسد زاده فاطمه 2311 کارشناس امور اداری تخلفات اداری کارکنان  
شاملو باقر 2311 ریاست تخلفات اداری کارکنان  
بهادری فر محمد 2437 - 2438 22431811 - 22431812 مدیریت تعاونی مسکن  
  22432060   تعاونی مصرف  
تبریزی    2760 22431810- 22431815 مدیریت تعاونی مصرف  
  4077 22431933-22431934-22431939-22431940 دبیرخانه جهاد دانشگاهی  
  2591 - 2592 تلفن گویا - اپراتور جهاد دانشگاهی  
  2594-2595-2596-2597-2598-2577 جهاد دانشگاهی  
صدری محمد 2499- 2498 22432220 خوابگاه متاهلین خوابگاه متاهلین  
آقای دکتر خاتمی احمد 2497 22431708 رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر میرموسوی   5143   گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر قلی زاده   5142   گروه زبان و ادبیات روسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر ولی پور حمیدرضا 2493 22431707 معاونت آموزشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر عنانی محمدرضا 2493 22431707 معاونت پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای اسماعیلی محسن 2500   مدیر اجرایی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم اربابی معصومه 2497   رئیس دفتر و کارشناس مسئول آموزشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر بهرامی کاوه 2448   مدیر گروه زبان آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر طاهری قدرت اله 2436   مدیر گروه زبان فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر واعظی اصغر 2478   مدیر گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر عباسی علی 2446   مدیر گروه زبان فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر رسولی آرزو 2450   مدیر گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر سهیل کیان 2486   مدیر گروه انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر اکبری قمصری امیر 2460   مدیر گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر قهرمانی جواد 2440   مدیر گروه زبان عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر جوانبخت فرهاد 5185   مدیر گروه زبان چینی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر عبدالکریمی سپیده 5149   مدیر گروه زبان شناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر میری نگین 5145   مدیر گروه باستانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر شیخی حسین 5185   مدیر گروه زبان روسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر راغب محمد 5178   مدیر گروه آزفا دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم مرندی مریم 2465   کارشناس مسئول آموزشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم علیخانی زهرا 2464   کارشناس آموزش دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم نعمتی لیلا 2495   کارشناس آموزش دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم وقوعی شهره 2494   کارشناس آموزش دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم ارفعی مریم 2441   کارشناس آموزش دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم مسرور آسیه 2494   کارشناس آموزش دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم مقدم زهرا 2441   کارشناس آموزش دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای خدایی جوانشیر 2442   مسئول دبیرخانه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای درخشان قاسم 2442   مسئول خدمات دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم شریفی فاطمه 2448   کارشناس گروه آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم افشار بتول 2436   کارشناس گروه فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای آرمان صمد 2478   کارشناس گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم حاتمیان سمانه 2446   کارشناس گروه فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای خدامروتی حسین 2450   کارشناس گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم سلیمانی لادن 2486   کارشناس گروه انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم زمانیان خدیجه 2460   کارشناس گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم عماد اعظم 2440   کارشناس گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای کمالی احسان 5185   کارشناس گروه چینی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای نورافشان محمدرضا 5173   کارشناس گروه باستانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای حسین پور اکبر 5181   کارشناس گروه ازفا دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم شیخان مژگان 2493   مسئول دفتر آموزشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم مختاری فاطمه 2500   کارشناس امور اداری دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دیبایی نرگس 2493   کارشناس پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم ابراهیمی فاطمه 5159   کارشناس پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم خواجه دهی زهره 5158   کتابدار دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم خسروی الهام 2466   کتابدار دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دارایی زینب 2466   کتابدار دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر استارامی ابراهیم 2448   عضو هیات علمی گروه آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر خدایی کلاته بالی نرجس 2472   عضو هیات علمی گروه آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر رضوانی سعید 2445   عضو هیات علمی گروه آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر بهرامی سبحانی کاوه 2448   عضو هیات علمی گروه آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر فریدزاده رائد 2445   عضو هیات علمی گروه آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر امیری آنیتا 5181   عضو هیات علمی گروه آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر مشرف الملک مریم 2432   عضو هیات علمی گروه فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر ابوالقاسمی سیده مریم 2435   عضو هیات علمی گروه فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر چناری عبدالامیر 2480   عضو هیات علمی گروه فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر طاهری قدرت اله 2430   عضو هیات علمی گروه فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر پیرانی منصور 5197   عضو هیات علمی گروه فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر راغب حسین 5178   عضو هیات علمی گروه فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر ولی پور مونا 2436   عضو هیات علمی گروه فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر طباطبایی سیدمهدی 5163   عضو هیات علمی گروه فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر دزفولیان کاظم 2473   عضو هیات علمی گروه فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر مهری فاطمه 5154   عضو هیات علمی گروه فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر جلالی مریم 5196   عضو هیات علمی گروه فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر واعظی اصغر 5190   عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر آیت الله زاده شیرازی سیدمحمدحسن 5189   عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر واله حسین 2479   عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر حکمت نصرا 2476   عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر نوری مرتضی 2479   عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر عسگری احمد 2479   عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر ساکت اف امیرحسین 5180   عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر نامور مطلق بهمن 2455   عضو هیات علمی گروه فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر کریمیان فرزانه 2447   عضو هیات علمی گروه فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر بسنج دانیال 5170   عضو هیات علمی گروه فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر عبایی آندیا 5194   عضو هیات علمی گروه فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر اظهاری نیک عزم مرضیه 5195   عضو هیات علمی گروه فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر طباطبایی سارا 5171   عضو هیات علمی گروه فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر قاسمی روح ا... 5193   عضو هیات علمی گروه فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر بالغی زاده ساسان 2471   عضو هیات علمی گروه انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر عنانی محمدرضا 2482   عضو هیات علمی گروه انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر سهیل کیان 2471   عضو هیات علمی گروه انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر منصوری شهریار 2483   عضو هیات علمی گروه انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر نوشی کوچک سرایی موسی 2490   عضو هیات علمی گروه انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر نجومیان امیرعلی 2496   عضو هیات علمی گروه انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر عظیمی هادی 2660   عضو هیات علمی گروه انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر اجتهادی مصطفی 2468   عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر پرچمی داوود 2456   عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر ابراهیمی مرضیه 2468   عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر شکرچی احمد 2474   عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر چلبی مسعود 2462   عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر مالمیر مهدی 2475   عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر یزدانی نسب محمد 2474   عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر سلیمانی دهکردی کریم 2439   عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر منصوربخت قباد 2453   عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر اکبری محمدعلی 2477   عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر باستانی راد حسن 2451   عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر حاجی تقی محمد 2452   عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر افکنده احسان 5166   عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر وحیدی راد میکائیل 5168   عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر صیامیان گرجی زهیر 5192   عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر فیض اله زاده عبدالعلی 2444   عضو هیات علمی گروه عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر خضری سیدمحمدرضا 5163   عضو هیات علمی گروه عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر رضایی ابوالفضل 2440   عضو هیات علمی گروه عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر شوشتری محمدابراهیم 2481   عضو هیات علمی گروه عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر رسولی حجت 2440   عضو هیات علمی گروه عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر فرهنگ نیا امیر 2444   عضو هیات علمی گروه عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر حیدری طاهره 5161   عضو هیات علمی گروه عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر سیفی طیبه 5161   عضو هیات علمی گروه عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر رئیسی محمدرضا 5173   عضو هیات علمی گروه چینی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر غضنفری نفیسه 5188   عضو هیات علمی گروه چینی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر اسماعیل پورمطلق ابوالقاسم 5167   عضو هیات علمی گروه زبانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر داوری اردکانی نگار 5173   عضو هیات علمی گروه زبانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر محمدابراهیمی زینب 5151   عضو هیات علمی گروه زبانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر میردهقان مهین ناز 5169   عضو هیات علمی گروه زبانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر منصوری یدالله 2433   عضو هیات علمی گروه زبانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر بهرامی فاطمه 5150   عضو هیات علمی گروه زبانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر میری نگین 5145   عضو هیات علمی گروه زبانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر بهادری علی 5156   عضو هیات علمی گروه زبانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر محمدخانی کوروش 5144   عضو هیات علمی گروه باستانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر نقشینه امیر 5144   عضو هیات علمی گروه باستانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر عبدی کامیار   عضو هیات علمی گروه باستانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خانم دکتر نظری فاطمه 5184   عضو هیات علمی گروه روسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر همت زاده شهرام 5153   عضو هیات علمی گروه روسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر حسن زاده رضوان 5154   عضو هیات علمی گروه روسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آقای دکتر شیخی حسین 5185   عضو هیات علمی گروه روسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
حجاریان مسعود 2900 22431650 رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
فخاری قوچانی عباس 2895   عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
طالب رضا 2899   عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
پوربرات مهدی 2924   عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
حاج جباری صمد 2908   عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
رجاء پاندورا 5561   عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
سالمکار علیرضا 2923   عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
شفاف جعفر 5568   عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
شهنی‌کرم‌زاده نگار 2903   عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
طوسی مسعود 5562   عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
محمودی مژگان 2906   عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
منصف‌شکری خسرو 2924   عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
منیری مرتضی 2907   عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
احمدی کاکاوندی بیژن 2917   عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و صنعتی دانشكده علوم ریاضی  
آذری ازغندی حسین 5563   عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و صنعتی دانشكده علوم ریاضی  
حاجی‌ابوالحسن حسین 2902   عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و صنعتی دانشكده علوم ریاضی  
حجاریان مسعود 2896   عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و صنعتی دانشكده علوم ریاضی  
خدابخشی محمد 5558   عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و صنعتی دانشكده علوم ریاضی  
شاهرخی دهکردی محمدصادق 5567   عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و صنعتی دانشكده علوم ریاضی  
گویا زهرا 2925   عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و صنعتی دانشكده علوم ریاضی  
نژاد ایردموسی محرم 5568   عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و صنعتی دانشكده علوم ریاضی  
یوسفی سهرابعلی 5560   عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و صنعتی دانشكده علوم ریاضی  
فریدروحانی محمدرضا عزالدین 2892   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
بهرامی سامانی احسان 5552   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
حسینی‌نسب سیدمحمدابراهیم 2916   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
خزایی مجتبی 5556   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
داریوش همدانی حمیده 5554   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
ریواز فیروزه 2890   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
طاهریون علیرضا 5555   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
فقیهی حبیب‌آبادی محمدرضا 2891   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
گنجعلی مجتبی 2915   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
وحیدی محمدقاسم 2913   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
ذکایی محمد 2914   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
پاینده نجف آیادی امیرتیمور 2894   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
حسن زاده امین 2918   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
حیدری ساغر 2912   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
دهقان سکینه 2887   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
گنجعلی مجتبی 2915   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
شعاعی شیرین 2912   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
منصوری شهرام 5557   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
دانشجویان   2911   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
دفتر مشاوره آماری   2877   عضو هیات علمی گروه آمار و گروه علوم بیم‌سنجی دانشكده علوم ریاضی  
فضلعلی محمود 5569   عضو هیات علمی گروه علوم داده ها و کامپیوتر دانشكده علوم ریاضی  
اسلامی زیبا 2889   عضو هیات علمی گروه علوم داده ها و کامپیوتر دانشكده علوم ریاضی  
اصلاحچی چنگیز 5551   عضو هیات علمی گروه علوم داده ها و کامپیوتر دانشكده علوم ریاضی  
پرند کوروش 5571   عضو هیات علمی گروه علوم داده ها و کامپیوتر دانشكده علوم ریاضی  
خردپیشه سعیدرضا 5572   عضو هیات علمی گروه علوم داده ها و کامپیوتر دانشكده علوم ریاضی  
طهماسبی مریم 2886   عضو هیات علمی گروه علوم داده ها و کامپیوتر دانشكده علوم ریاضی  
کتانفروش علی 2888   عضو هیات علمی گروه علوم داده ها و کامپیوتر دانشكده علوم ریاضی  
طاهری کمال 2909   معاونت پژوهشی-کارشناس امور پژوهشی دانشكده علوم ریاضی  
شبرخ زهرا 2927   معاونت آموزشی-کارشناس مسئول آموزش دانشكده علوم ریاضی  
معصوم نگین 2897   معاونت آموزشی-کارشناس آموزش دانشكده علوم ریاضی  
احمدی رضا 2897   معاونت آموزشی-کارشناس آموزش دانشكده علوم ریاضی  
نجفی سعید 5550   معاونت آموزشی-کارشناس آموزش دانشكده علوم ریاضی  
خوشدل حمیرا 2898   مسئول دبیرخانه دانشكده علوم ریاضی  
آبجام رضا 2884   کارشناس فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی دانشكده علوم ریاضی  
کولیوند رضا 2883   مسئول امور پشتیبانی و انبار دانشكده علوم ریاضی  
زلفی گل ابوالفضل 2898   رئیس اداره اجرایی دانشكده علوم ریاضی  
پوست چی نجمه 2893   مسئول کتابخانه دانشكده علوم ریاضی  
حسینی مریم 2900 22431650 مسئول دفتر ریاست دانشكده علوم ریاضی  
حدادی عذرا 2920   مسئول دفتر گروه ریاضی و ریاضی کاربردی و صنعتی دانشكده علوم ریاضی  
بابائی مریم 2910   مسئول دفتر گروه آمار دانشكده علوم ریاضی  
خودکامه مهران 2885   مسئول دفتر گروه علوم کامپیوتر دانشكده علوم ریاضی  
حافظی محمد رضا 2880-2873 22431632-22431631 ریئس دانشکده دانشكده معماری و شهرسازی  
ملک پوراصل بهزاد 2880-2873 22431632-22431631 مسئول امور اجرایی دانشكده معماری و شهرسازی  
علاقمندان متین 2810   سرپرست پژوهشی دانشكده معماری و شهرسازی  
تحصیلدوست محمد 2881-3210 22431628 معاون آموزشی دانشكده معماری و شهرسازی  
اصغریان جدی احمد 2860   هیات علمی گروه مرمت دانشكده معماری و شهرسازی  
خویی حمید رضا 2876 22431633 مدیرگروه معماری دانشكده معماری و شهرسازی  
نظری احد 2861 22431637 مدیرگروه ساختمان دانشكده معماری و شهرسازی  
ادیب مرتضی 2855-2864 22431767 مدیرگروه منظر و باسازی دانشكده معماری و شهرسازی  
قیومی مهرداد 2852 22431703 مدیرگروه مرکزمستندنگاری و مطالعات معماری ایران دانشكده معماری و شهرسازی  
لک آزاده 2845 22431640 مدیرگروه برنامه ریزی طراحی شهری و منطقه ای دانشكده معماری و شهرسازی  
افغانی رهام 2856   هیات علمی گروه ساختمان دانشكده معماری و شهرسازی  
فراهانی یوسف 2874   اپراتوراداری دبیرخانه دانشكده معماری و شهرسازی  
محبی مرجان 2881   مسئول آموزش دانشكده معماری و شهرسازی  
حقیقی بهناز 2881   کارشناس آموزش دانشكده معماری و شهرسازی  
میرکریمی مریم 2881   کارشناس آموزش دانشكده معماری و شهرسازی  
عبدی زینب 3039   کارشناس آموزش دانشكده معماری و شهرسازی  
زنگنه رضوان 2880-2873 22431632-22431631 مسئول دفتر ریاست دانشكده معماری و شهرسازی  
میرکریمی مهساسادات 2862   کارشناس پژوهشی دانشكده معماری و شهرسازی  
نظرپور محمد تقی 2854   هیات علمی گروه ساختمان دانشكده معماری و شهرسازی  
ایمانی آرین 5851   کارشناسIT سایت دانشکده دانشكده معماری و شهرسازی  
خراسانی مریم 2852 22431703 مسئول دفتر گروه مرکزمستندنگاری و مطالعات معماری ایران دانشكده معماری و شهرسازی  
شهراسبی معصومه 2845 22431640 مسئول دفتر گروه برنامه ریزی طراحی شهری و منطقه ای دانشكده معماری و شهرسازی  
بشنین طاهره 2855-2864 22431767 مسئول دفتر گروه منظر و باسازی دانشكده معماری و شهرسازی  
اسکندری صفیه 2876 22431633 مسئول دفتر گروه معماری دانشكده معماری و شهرسازی  
موسوی وجیهه 2861 22431637 مسئول دفتر گروه فن ساختمان و مدیریت پروژه دانشكده معماری و شهرسازی  
طلوعی ربابه 2863   کارشناس پژوهشی کتابخانه دانشكده معماری و شهرسازی  
آرین پور پریا 5917   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
جواهری محمود 2863   کتابدار دانشكده معماری و شهرسازی  
فرهادی نسب مهدی 2872-2878 22431639 مسئول دبیرخانه دانشكده معماری و شهرسازی  
عامری پوریا 2846   هیات علمی کارگاه هنرمهندسی دانشكده معماری و شهرسازی  
یاری علی 2875   کارمند بازنشسته کتاب فروشی دانشكده معماری و شهرسازی  
سرتیپی پور محسن 2842   هیات علمی گروه ساختمان دانشكده معماری و شهرسازی  
جوراپچی کیوان 2868   هیات علمی گروه مرمت دانشكده معماری و شهرسازی  
شریفی آریان 2865   کارمند کارگاه هنرمهندسی دانشكده معماری و شهرسازی  
نوروزیان سعید 2875   هیات علمی گروه منظر دانشكده معماری و شهرسازی  
موسی نژاد لیلا   22431634 کارشناس پژوهشی مرکزاسناد دانشكده معماری و شهرسازی  
قریشی سیدمجتبی 2868   کارشناس پژوهشی دفترگنجنامه دانشكده معماری و شهرسازی  
بهرام پور خلیل 2272   خدمات دانشکده الهیات و ادیان  
سالم مریم 2527   معاونت آموزشی دانشکده الهیات و ادیان  
عبدل آبادی علی اکبر 5678   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
زیرک سمیه 2259   مسئول کتابخانه دانشکده الهیات و ادیان  
سمنون مرتضی 2527 22431785 ریاست دانشکده دانشکده الهیات و ادیان  
باباپور محمد مهدی 2528   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
مقیسه حسین 5667   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
میرزایی مریم 2530   مسئول دبیرخانه دانشکده الهیات و ادیان  
مقیسه( صادقی) حسین 2256 22431784 مدیر اجرایی دانشکده الهیات و ادیان  
  2275 22431471   پژوهشکده وقف دانشکده الهیات و ادیان  
توکلی مهناز 2270   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
ایمانی خوشخو محمد رسول 5688   مدیر گروه ادیان عرفان و حکمت و کلام دانشکده الهیات و ادیان  
محصص مرضیه 5682   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
خوشدل روحانی مریم 5693   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
آذرخشی مصطفی 2271   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
سمنون مرتضی 5665   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
بهارنژاد زکریا 2276   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
جلالی اصل هادی 5684   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
مرندی محمد رضا 5681 22431998 مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی و فقه سیاسی دانشکده الهیات و ادیان  
ریاحی ثمینه 5672   مسئول رشته گروه مدرسی و تاریخ تمدن دانشکده الهیات و ادیان  
پناهی پری 2529   مسئول آموزش دانشکده الهیات و ادیان  
ذیلابی نگار 5686   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
محبعلیزاده بهزاد 5673 22431784 مسئول رشته گروه فلسفه وعرفان دانشکده الهیات و ادیان  
اسماعیلی مهران 5690   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
قاسمی علی 5680   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
احمدوند عباس 5670   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
سالم مریم 5687   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
سعیدی حسن 5675   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
نوئی ابراهیم 5689   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
نوئی ابراهیم 5679   معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان  
علیقلی پور رقیه 5694   کارشناس مجله آیینه معرفت دانشکده الهیات و ادیان  
ملکی بهنام 2262   کارشناس پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان  
شعبانی ایزکی آمنه 5674   کارشناس گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و ادیان  
ملکی منصوره 2274   کارشناس گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و ادیان  
دهقان سیمکانی رحیم 2274 22431470 مدیر گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و ادیان  
هاشمی علی آبادی احمد 5668   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
میرزایی عباس     هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
ایمانی خوش خو محمد رسول 5666   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
مرتضوی نژاد مرتضی 2527   مسئول دفتر دانشکده الهیات و ادیان  
سفیدخوش میثم 2268   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
وجدانی فاطمه 2269   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
سادات کیایی محسن 2267   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
جاهد محسن 5692   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
دهقان سیمکانی رحیم 5669   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
    5671   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
خانمحمدی یوسف 2273   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
حاجی ربیع مسعود 2268   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
آبدارخانه   2655   آبدارخانه طبقه دوم دانشکده الهیات و ادیان  
      22432041-22432042 مرکز مخابرات دانشکده بهداشت  
احمدی زاد سجاد 5822 22431953 رئیس دانشکده دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
جعفری افشار 5824   معاون پژوهشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
پورکیانی محمد 5826   معاون آموزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
هوانلو فریبرز 5847   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
عبدلی بهروز 5848   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
زارعی مصطفی 5842   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
خادم امیر رضا 5837   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
قیطاسی مهدی 5839   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
برومند محمدرضا 5841   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
براتی امیرحسین 5831   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
ابراهیم خسرو 5834   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
حسنلوئی حمیداله 5853   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
نورشاهی مریم 5835   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
میلانی فیاض 5849   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
عظیم زاده الهام 5832   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
عقدائی مهین 5828   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
فارسی علیرضا 5854   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
حسینی عماد 5833   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
حسینی محمد     هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
متشرعی ابراهیم     هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
فشی محمد     هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
کاویانی مریم 5852   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
مزینی هدا 5827   هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
عاشوری عباس 5858   مدیر اجرائی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
هایلی مقدم کوروش 5821   مسول دفتر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
ایران نژاد جعفر 5836   کارشناس آموزش دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
ساریجالو مصطفی 5859   کارشناس امور فرهنگی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
شیخی سیروس 5837   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
خردمند حمید 5844   کارشناس گروه علوم رفتاری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
وحیدی نژاد اعظم 5843   کارشناس مسئول امور آموزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
تقوی مرجان 5846   کارشناس امورآموزش دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
سبلانی شبنم 5845   کارشناس امورآموزش دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
محمدی زهرا 5823   کارشناس پژوهش دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
ثابتی کامله 5825 22431952 کارشناس پژوهش دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
کماسی میترا 5825   کارشناس گروه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
میرزائی گودرزی زهرا   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
نصرتی طاهره 2261   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
موسوی رقیه 5840   مسئول کتابخانه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
زارعی تقی 5851   آبدارخانه(طبقه اول) دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
برازنده فاطمه 5855   آبدارخانه(طبقه دوم) دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
عذیری عباس 5856   کارشناس فناوری اطلاعات(امریه) دانشکده علوم ورزشی و تندرستی  
ناصری نارسیس 4293   کارشناس فصل نامه تحقیقاتی حقوقی دانشکده حقوق  
    4301   نگهبانی دانشکده حقوق  
    4260   اتاق جانبازان دانشکده حقوق  
    4262   آبدار خانه دانشکده حقوق  
    4261   انتشارات،زیراکس،تایپ دانشکده حقوق  
دادگر یدالله 4286   هیات علمی دانشکده حقوق  
ابراهیمی جمشید 4312 22431753 رییس دبیر خانه دانشکده حقوق  
احمدی آذر 4289 22431711 آموزش دوره دکتری دانشکده حقوق  
اربابی مسعود 4270   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
کوشا جعفر 4308   هیات علمی دانشکده حقوق  
اره کشان مائده 4303   کتابخانه دانشکده حقوق  
اسلامی رضا 4271   گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق  
امینی منصور 4292 22431762 معاونت پژوهشی دانشکده حقوق  
امینی منصور 4275   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
بهمئی محمد علی 4273   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
بوستانکار مریم 4289 22431711 آموزش کارشناسی ارشد دانشکده حقوق  
راسخ ابراهیم 4296 22431756 مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق  
بیگ زاده ابراهیم 4304   هیات علمی دانشکده حقوق  
محمدی قاسم 4280   گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق  
جعفر زاده میر قاسم 4281   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
جلالی محمد 4279   گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق  
حلوائی وجیهه 4303   کتابخانه دانشکده حقوق  
حمیدی منش مارینا 4311   دفتر دبیر خانه دانشکده حقوق  
خمامی زاده فرهاد 4273   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
داراب پور مهراب 4270   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
راسخ محمد 4278   گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق  
رستمی تبریزی لمیاء 4274   گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
شاملو باقر 4265   هیات علمی دانشکده حقوق  
سیمیایی صراف حسین 4272   هیات علمی دانشکده حقوق  
ساورائی پرویز 4263   هیات علمی دانشکده حقوق  
سید فاطمی سید محمد قاری 4309   گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق  
سیفی سید جمال 4310   گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق  
سیفی زیناب غلامعلی 4275   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
شاملو باقر 4288 22431760 معاونت آموزشی _ تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق  
سلطانی محمد 4284   گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
مهدوی مریم 4290 22431754 رییس آموزش دانشکده حقوق  
رمضانی محمد حسین 4265   هیات علمی دانشکده حقوق  
صفار محمد جواد 4263   هیات علمی دانشکده حقوق  
صفاری علی 4284   گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
السان مصطفی 4272   هیات علمی دانشکده حقوق  
غلام حسینی مهناز 4291   دفتر آموزش کارشناسی دانشکده حقوق  
روزبهانی زهرا 4294   امور دانشجویان خارجی و دبی دانشکده حقوق  
فلسفی هدایت الله 4278   گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق  
قاسمی حامد عباس 4287   مدیر گروه حقوق اقتصادی دانشکده حقوق  
قدک عبدالرسول 4285   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
قنبری محمد جعفر 4310   گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق  
جعفر زاده میر قاسم 4298 22431757 مدیر گروه مالکیت فکری دانشکده حقوق  
محقق داماد سید احمد 4305   گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق  
قاسمی حامد عباس 4277 22431763 ریاست دانشکده حقوق  
مهر پور حسین 4268   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
مهرا نسرین 4307 22431679 گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
میر محمد صادقی سید حسین 4297 22431755 مدیریت گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
میر محمد صادقی سید حسین 4309   گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
زیبانیا آذر 4299 22431761 دفتر مجله دانشکده حقوق  
صمدی حمیدرضا 4266 22431712 مسئول سایت دانشکده حقوق  
نجفی ابرند آبادی علی حسین 4276   گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
نوبهار رحیم 4280   گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
نیک پی امیر 4271   گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق  
بهمئی محمد علی 4287 22431712 مدیر گروه تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق  
نیکبخت حمید رضا 4269   هیات علمی دانشکده حقوق  
وحید هادی 4273   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
نیازپور امیر حسن 4283   هیات علمی دانشکده حقوق  
گرجی علی اکبر 4284   گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق  
گلدوست رجب 4283   گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
یاوری اسدالله 4279   گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق  
اردبیلی محمد علی 4264   هیات علمی دانشکده حقوق  
رمضانی محمد حسین 4298 22431757 مدیر گروه محیط زیست دانشکده حقوق  
نوبهار رحیم 4298 22431757 مدیر گروه حقوق بشر دانشکده حقوق  
میرزا حسینی سمیه 4298   مسئول دفتر گروه مالکیت فکری دانشکده حقوق  
رهبری ابراهیم 4298   هیات علمی دانشکده حقوق  
خدابخشی میثم 4288   مسئول دفتر معاون آموزشی دانشکده حقوق  
صبوری پور مهدی 4288   هیات علمی دانشکده حقوق  
محمودی سید هادی 4288   هیات علمی دانشکده حقوق  
عالی پناه علیرضا 4288   هیات علمی دانشکده حقوق  
میرکمالی علیرضا 4288   هیات علمی دانشکده حقوق  
رهبر نوید 4288   هیات علمی دانشکده حقوق  
وفادار منظر 4292   مسئول کمیته ارتقاء دانشکده حقوق  
علیخانی فرشته 4297   مسئول دفتر جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
قنبری جهرمی محمد جعفر 4296 22431756 مدیر گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق  
والی حمیده 4296   مسئول دفتر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق  
بهادر بیگی معصومه 4229   مسئول دفتر حقوق اسلامی و خصوصی دانشکده حقوق  
زارعی محمد حسین 4268   هیات علمی دانشکده حقوق  
قاسمی حامد عباس 4269   هیات علمی دانشکده حقوق  
عبدالهی محسن 4272   هیات علمی دانشکده حقوق  
بناء نیاسری ...ماشاا 4272   هیات علمی دانشکده حقوق  
شافع میر شهبیز 4272   هیات علمی دانشکده حقوق  
    4260   اتاق روشندلان دانشکده حقوق  
بلیک ژانت الیزابت 4274   هیات علمی دانشکده حقوق  
افتخار جهرمی گودرز 4275   هیات علمی دانشکده حقوق  
انصاری باقر 4281   هیات علمی دانشکده حقوق  
ابدی سعید رضا 4281   هیات علمی دانشکده حقوق  
بیات کمیتکی مهناز 4278   هیات علمی دانشکده حقوق  
نیاز پور امیر حسن 4302   هیات علمی دانشکده حقوق  
      22403080-22175350 مرکز مخابرات دانشکده دندانپزشکی  
کهن خاکی شهلا 4330-4322 22431661 مسئول دفتر ریاست دانشکده دانشکده علوم شیمی و نفت  
غلامی مهدی 4333   مسئول اجرایی دانشکده دانشکده علوم شیمی و نفت  
نعمتی نازی 4349   کارشناس مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم شیمی و نفت  
کلانتری الهام 4361   کارشناس امور آموزشی (کارشناسی ارشد) دانشکده علوم شیمی و نفت  
فومژی مریم 4368-4369   کارشناس امور آموزشی (کارشناسی) دانشکده علوم شیمی و نفت  
عرب عامری سکینه 4356   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم شیمی و نفت  
عباسی نورعلی 4323   کارپردازی دانشکده علوم شیمی و نفت  
عباسی علی 4380   امور اداری دانشکده علوم شیمی و نفت  
لندرانی محمد 4370   آزمایشگاه تحقیقاتی شماره 1 دانشکده علوم شیمی و نفت  
جعفری مصطفی 4325   آزمایشگاه تحقیقاتی شماره 2 دانشکده علوم شیمی و نفت  
آزادی افسانه 2893   کتابخانه دانشکده علوم شیمی و نفت  
نادری سهیلا 4363   آزمایشگاه X-ray دانشکده علوم شیمی و نفت  
میرزایی پیمان 4320   آزمایشگاه NMR دانشکده علوم شیمی و نفت  
    4355   معاونت آموزشی دانشکده علوم شیمی و نفت  
    4324   معاونت پژوهشی دانشکده علوم شیمی و نفت  
    4358- 4359 33431662 آزمایشگاه آنالیزدستگاهی و مرکز تحقیقات دانشکده علوم شیمی و نفت  
ابراهیم زاده معبود حمیرا 4377   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
بازگیر ایوب 4329   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
پیروی محمدحسن 4378   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
تصویری محبوبه 4376   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
جدیدی خسرو 4331   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
حبیبی زهره 4334   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
روحانی فرزانه 4385   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
سیدحسینی داورانی سیدسعید 4340   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
دبیری مینو 4321   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
رحمت پور لیاسی علی 4342   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
رئوفی فرهاد 4371   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
رضایی شیرین آبادی عباس 4327   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
زاهدی منصور 4375   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
شعبانی احمد 4362   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
صدقی رویا 5716   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
صفری ناصر 4372   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
ظریف مهدی 4367   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
فخاری زواره علیرضا 4352   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
چهرازی احسان 4332   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
گلبن حقیقی محسن 5713   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
محمدپورامینی مصطفی 4382   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
نبید محمدرضا 4350   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
نقوی شهاب الدین 4364   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
نوتاش بهروز 5710   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
نوجوان سعید 4373   هیات علمی دانشکده علوم شیمی و نفت  
ابراهیم زاده معبود حمیرا 4337   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
بازگیر ایوب 4365   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
پیروی محمدحسن 4338   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
تصویری محبوبه 4328   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
جدیدی خسرو 5702   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
حبیبی زهره 5707   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
روحانی فرزانه 4345   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
سیدحسینی داورانی سیدسعید 4326   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
دبیری مینو 4348   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
رحمت پور لیاسی علی 5704   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
رئوفی فرهاد 4354   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
رضایی شیرین آبادی عباس 5709   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
زاهدی منصور 4346   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
شعبانی احمد 4384- 4339   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
صدقی رویا 4344   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
صفری ناصر 4336- 4357   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
ظریف مهدی 5706   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
فخاری زواره علیرضا 4341   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
چهرازی احسان 4383   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
گلبن حقیقی محسن 5708   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
محمدپورامینی مصطفی 4335   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
نبید محمدرضا 4347   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
نقوی شهاب الدین 5701   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
نوتاش بهروز 5715   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
نوجوان سعید 5703   هیات علمی آزمایشگاه دانشکده علوم شیمی و نفت  
عابدینی سجاد 2976   دبیرخانه دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
کفایی محمد علی 2953   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
ورهرامی ویدا 2953   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
درگاهی حسن 2977   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
    2972   اتاق دانشجویان دکترای بین‌الملل دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
عرب زهره 2963 22431718 کارشناس آموزشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
حاجی یوسفی امیر محمد 2996   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
خانی سمانه 2995 22431718 کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
میراحمدی منصور 2978   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
نوفرستی محمد 2974   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
پوراحمدی حسین 2950   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
پورکاظمی محمدحسین 2973   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
دژپسند سمیه 2976 22431660 دبیرخانه دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
تاجیک محمد رضا 2950   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
تفضلی فریدون 2973   گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
توکلی احمد 2986   گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
والی حمیده 2965 22431718 آموزش دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
حشمت زاده محمد باقر 2979   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
خلیلی عبدالامیر 2999   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
داودی پرویز 2986   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
دادگر یدالله 2996   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
دژپسند فرهاد 2974   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
شاهمردی شهره 2967   کارشناس پژوهش دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
رضوی مهدی 2964   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
سریع القلم محمود 2961   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
سپاسی معصومه 2963 22431718 کارشناس آموزش دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
قوام عبدالعلی 2992   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
شاهمردی شهره 2967   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
اشکش رضا 2971   زیراکس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
صمصامی حسین 2993   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
طاهری حسین 2966   مسئول سایت دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
عباسی مینا 2991   کارشناس تحصیلات تکمیلی اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
میراحمدی چناروئیه منصور 2968-2951 22431805 ریاست دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
عرب مازار علی اکبر 2986   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
عرب مازار عباس 2985   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
حسینی زاده محمد علی 2992   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
مرندی مهین 2987 22431920 منشي گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
مشرفی رسام 2977   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
طالبی روح اله 2978   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
نصیری محمد علی 2969   مدیر اجرایی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
نگین تاجی زریر 2984   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
نوفرستی محمد 2953   معاون پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
کیخاء نجمه 2999   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
موسیوند اعظم 2970   کتابخانه دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
    2939   دکترای سیاسی جدید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
    2995   بسیج دانشجویی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
عزیزالهی مسعود 2954 22431917 منشی گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
یاقوتی سورن 2951 - 2968 22431805 منشی دفتر ریاست دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
      22431721 دفترمجله سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
    2975   بسیج خواهران دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
    2959 22431721 انجمن علمی اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
قنبری حسنعلی 2993   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
نجف زاده رضا 2994   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
تهامی پور مرتضی 2985   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
زندی غرایاق 2983   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
محسنی رضا 2994   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
یزدانی مهدی 2983   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
خراسانی رضا 2984   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
ایزدخواستی حجت 2979   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
صناعی علی 2961   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
اطاعت جواد 2973   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
بخشعلی زهرا 2987 22431920 کارشناس امور آموزشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
مسعودی حیدر علی 5492   ساختمان جدید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
شیوا لیلا 2958   ساختمان جدید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
    2948   پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
جعفری غلامرضا 2779   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
حسینی اسفیدواجانی سید علی 5043 22431666 معاون پژوهشی دانشکده - مدیر گروه فیزیک سیستم های پیچیده و زیستی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
خسروی نیما 2783 22431666 مدیر گروه فیزیک بنیادی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
دشتدار معصومه 2813   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
ریاضی نعمت الله 2824   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
سادات گوشه سیامک 2817   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
شجاعی حسین 2819   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
شکری بابک 2788   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
شهبازیان شانت 5049   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
صادقی علی 2712 22431667 رئیس دانشکده دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
طهرانچی محمد مهدی 2786   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
عبدالسلام شهو 2812   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
علی اکبری محمد 2786   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
فارغ بال رضا 5042   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
فرهنگ مرضیه 5053 22431667 معاون آموزشی دانشکده فیزیک دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
قاسم خانی معصومه 5047   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
قربانعلیلو محمد 5041   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
کریم زاده روح الله 2779 22431666 مدیر گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
لطیفی حمید 2778   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
محسنی ارمکی سید مجید 5044   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
موحد سیدمحمد صادق 2771   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
نصیری قیداری سعدالله 2774   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
وظیفه شناس ترانه 2784   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
هوشیار محبوبه 2769   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
سهرابی سده کیوان 2710-2712 22431667 مسئول دفتر دانشکده دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
خسروی فاطمه 2718 22431667 مدیر اجرایی دانشکده دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
پرنور عبدالله 2714 22431670 کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
کاظمی علی 2715 22431670 کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
نجار وجیهه 2770 22431666 کارشناس گروه دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
اولیائی عسل 2818   کارشناس پژوهش دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
وفایی مهدی 2787   کارشناس فرهنگی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
طائفی اقدم نسرین 2815   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
چگنی وجیهه 2785   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
قلاوند عبدالرحیم 2805-2785   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
ولی محمد مهین 2785   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
ارنجی حامد 2713 22431670 کمک کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
اروجی کریم 2780   کارشناس کارگاه دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
مسلمی محمد حسین 2718   خدمات دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
پناهی محمد 2718   خدمات دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
دشتدار معصومه 2804   آزمایشگاه (زیرزمین) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
محسنی ارمکی سید مجید 2803   آزمایشگاه (زیرزمین) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
    2795   آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرفته یا عمومی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
طائفی نسرین 2815   آزمایشگاه خوارزمی (همکف) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
  2794     آزمایشگاه اپتیک غیر خطی (طبقه دوم) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
    2795   آزمایشگاه الکترونیک (طبقه دوم) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
قلاوند عبدالرحیم 2805   آزمایشگاه فیزیک جدید و پیشرفته (طبقه دوم) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
کریم زاده روح الله 2815   آزمایشگاه دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
    2807   آزمایشگاه لیزر(طبقه سوم) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
موحد سیدمحمد صادق 2815   آزمایشگاه میان رشته ای ابن سینا دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
موحد سیدمحمد صادق 2815   آزمایشگاه فیزیک محاسباتی (خوشه محاسباتی خیام)(طبقه سوم) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
مظاهری محمدعلی 5373-5301-5302-5303   ریاست دانشکده -گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
زرانی فریبا 5351_5305-5306   معاونت آموزشی-گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
اصنافی امیر رضا 5313-5315-5316 22431594 معاون پژوهشی ومدیر گروه علم واطلاعات دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
حیدری محمود 5309_5342   مدیرگروه روان شناسی -گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
ابوالقاسمی محمود 5356_5312 22431594 مدیر گروه علوم تربیتی-گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
پور شهریار کلشتری حسین 5388 22431594 مدیر گروه مشاوره-گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
نجاتی وحید 5349_5380   رئیس مرکزمشاوره وروان شناسی-گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
صادقی فیروزآبادی وحید 5383_5317   رئیس آزمایشگاه -گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
علم الهدی جمیله 5359   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
جعفری اسماعیل 5316   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
خراسانی اباصلت 5343   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
فتحی واجارگاه کورش 5357   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
یمنی دوزی سرخابی محمد 5354   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
قهرمانی محمد 5334   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
پوراعتماد حمیدرضا 5341   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
شهیدی شهریار 5310   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
اعلامی فرنوش 5364   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
عارفی محبوبه 5358   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
شمس مورکانی غلامرضا 5360   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
تقی پور ابراهیم 5338   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
فلاح زاده هاجر 5368   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
نظر بلند ندا 5369   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
شریفی مسعود 5344   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
شقاقی مهدی 5374   گروه علم واطلاعات دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
محمدی چابکی رضا 5362   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
فتح آبادی جلیل 5347   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
شکری امید 5350   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
کشاورز حمید 5339   گروه علم واطلاعات دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
موسوی معصومه 5353   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
عسکری آزاده 5365   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
پاکدامن شهلا 5348   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
بند علی بهار 5395   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
اکبری سعید 5382   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
دهقانی محسن 5376   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
حاجی زین العابدینی محسن 5319   گروه علم واطلاعات دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
علیزاده ابراهیم 5379   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
قنبری سعید 5367   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
نجات پگاه 5352   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
رضایی زاده مرتضی 5375   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
جهانبخشی زهرا 5393   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
برجعلی لو سمیه     گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
ناصری محمدآبادی علی 5361   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
ایمانی سعید 5318   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
حکیمی راد الهام 5353-5352   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
طالب زاده محسن 5355 بازنشسته گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
باقریان فاطمه 5345 بازنشسته گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
حسینی سید جواد 5333_5372   مدیر اجرایی دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
امینی منیر 5324 22431395 رئیس آموزش دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
جندقی علائی مریم 5323   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
عربگری نینا 5309   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
هاشمی مهسا 5329   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
اسبری مزرعه خلفی سلیمان 5321   کارشناس کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
عابدی صدیقه 5320   مسئول کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
زیاری مریم 5327   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
صالح نیا قائم 5328   مسئول سایت دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
سلیمانی مطلق خدایار 5311 22431594 کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
حسنی نرگس 5301   مسئول دفتر رئیس دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
شعبانی سوده 5384   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
مرادی کرمانشاهی هانیه 5390   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
آبنیکی لیلا 5326   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
مصطفوی سید جواد 5305   مسئول دفتر معاونت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
محمود وند نسیم 5322   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
خدامروتی غلامرضا 5332   مسئول دبیرخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
قلی زاده عیسی 5313   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
مرکزمشاوره مرکزمشاوره 2365   مرکز مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
قشنگ نیره 2426   مرکز مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
قاعدی نیا علی 2423   مرکز مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
    5330   آبدارخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
هاشمی زاویه سید عابدین 5331   آبدارخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
آبنیکی مریم   88966861 مرکزمشاوره بلوارکشاورز دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
اسلامی گیلانی محمود   88966861 مرکزمشاوره بلوارکشاورز دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
متقی محمد 2365   مرکز مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
مرکزمشاوره پردیس اکباتان پردیس اکباتان   44664071 مرکزمشاوره پردیس اکباتان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
اتاق بازنشستگان بازنشستگان 5378   اتاق بازنشسته ها دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
روانشناسی اجتمایی اجتمایی 5345   مرکز روانشناسی اجتمایی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
انجمن علمی انجمن علمی 5377   انجمن علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
روانشناسی دین روانشناسی دین 5346   مرکز روانشناسی دین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
مرکزتحقیقات روانشناسی سرطان   5349   مرکزتحقیقات روانشناسی سرطان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
حقانی محمود 5361 بازنشسته گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
فردوسی سیما 5343 بازنشسته گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
خوش کنش ابواقاسم 5366 بازنشسته گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
لطف آبادی حسین 5346 بازنشسته گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
مجلات مجلات 5340   مجلات دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
نگهبانی دانشکده نگهبانی 5385   نگهبانی دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
جعفرزاده اکرم 5619   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم زمین  
امیرزاده ماریا 2609   کارشناس آزمایشگاه پتروگرافی دانشکده علوم زمین  
اسکندری مریم 2615   کارشناس آزمایشگاه کارتوگرافی دانشکده علوم زمین  
حاجی حسین 2641   کارشناس اطلاعات و فناوری ارتباطات دانشکده علوم زمین  
دژاپون سمیه 2603   کارشناس آموزشی دانشکده علوم زمین  
رضایی لیلا 2649   کارشناس گروه جغرافیا دانشکده علوم زمین  
زرین اعظم 2614   کارشناس آموزش دانشکده علوم زمین  
شرف پور مرتضی 2611   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم زمین  
صادقی احمد 2627   رئیس اداره اجرایی دانشکده علوم زمین  
صادقی معصومه 2626 22431691 مسئول دفتر دانشکده علوم زمین  
علاءالدینی زهره 2628   کارشناس گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم زمین  
فدوی سیده فاطمه 2630   کارشناس آزمایشگاه ژئوشیمی دانشکده علوم زمین  
گودرزی زهرا 2603   کارشناس آموزشی دانشکده علوم زمین  
محمدی موسی 2606   کارشناس اداری و مسئول اموال دانشکده علوم زمین  
مهرعلیان فریده 2622   متصدی سایت دانشکده دانشکده علوم زمین  
کاکایی فریده 2640   کارشناس کتابخانه و امور فرهنگی دانشکده علوم زمین  
کریمی فاطمه 5627   کارشناس برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم زمین  
یزدانفر مریم 2621   کارشناس مسئول آموزش دانشکده علوم زمین  
روزگار رقیه 2622   کارشناس آزمایشگاه کارشناسی ارشد دانشکده علوم زمین  
مختاریان مرجان 2607   کارشناس آزمایشگاه مقطع، رسوب و کارگاه پودر دانشکده علوم زمین  
توکلی نیا جمیله 2610   عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین  
رحمانی بیژن 5618   عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین  
فنی زهره 5610   عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین  
محمدی حمیدرضا 5604   عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین  
رحمانی فضلی عبدالرضا 5606   عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین  
محرابی علیرضا 2605   عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین  
احمدی محمود 2682   عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین  
صالحی پور میلانی علیرضا 5625   عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین  
حسین زاده محمد مهدی 2602   عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین  
براتی غلامرضا 2602   عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین  
نصرتی کاظم 2604   عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین  
خالدی شهریار 2623   عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین  
قهرودی منیژه 2616   عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین  
لشکری حسن 2638   عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین  
بهزادی مهرداد 2642   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی معدنی و آب دانشکده علوم زمین  
حاجی علی بیگی حسين 2648   عضو هیات علمی گروه حوضه های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین  
حسينی محبوبه 5615   عضو هیات علمی گروه حوضه های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین  
رهگشای محمد 2605   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی معدنی و آب دانشکده علوم زمین  
ده یادگاری احسان 5616   عضو هیات علمی گروه حوضه های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین  
صادقی عباس 2643   عضو هیات علمی گروه حوضه های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین  
علوی سيد احمد 2635   عضو هیات علمی گروه حوضه های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین  
عليرضائی سعيد 2600   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی معدنی و آب دانشکده علوم زمین  
قربانی منصور 5608   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی معدنی و آب دانشکده علوم زمین  
لطفعلی كنی انوشيروان 2647   عضو هیات علمی گروه حوضه های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین  
مسعودی فريبرز 2616   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی معدنی و آب دانشکده علوم زمین  
احتشامی محسن 2601   عضو هیات علمی گروه حوضه های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین  
ناصری حميدرضا 5625   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی معدنی و آب دانشکده علوم زمین  
يزدی محمد 5601   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی معدنی و آب دانشکده علوم زمین  
عاشورلو داود 2283   عضو هیات علمی گروه سنجش از دورو GIS دانشکده علوم زمین  
شکیبا علیرضا 2707   عضو هیات علمی گروه سنجش از دورو GIS دانشکده علوم زمین  
شفیعی ثابت ناصر 2636   عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین  
رحیم زاده بهمن 2675   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی معدنی و آب دانشکده علوم زمین  
علیجانی فرشاد 2629   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی معدنی و آب دانشکده علوم زمین  
نیک پیمان یاسر 5611   عضو هیات علمی گروه زمین شناسی معدنی و آب دانشکده علوم زمین  
اکبری ازیرانی طیبه 2664   عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین  
کوزه گر لطفعلی 2619   عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین  
قورچی مرتضی 2618   عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین  
کلانتری محسن 5603   عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین  
بهرامی شهرام 5623   عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین  
مرید سادات پگاه 5617   عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین  
خالقی سمیه 5620   عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین  
عقیقی حسین 2283   عضو هیات علمی گروه سنجش از دورو GIS دانشکده علوم زمین  
کیخسروی قاسم 5609   عضو هیات علمی گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین  
عنابستانی علی اکبر 5624   عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین  
میرباقری بابک 2702   عضو هیات علمی گروه سنجش از دورو GIS دانشکده علوم زمین  
قاسمی محمد فرید 2675   عضو هیات علمی گروه حوضه های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین  
شاهرخی لیلا 2639   کارشناس آموزشی دانشکده علوم زمین  
پوروردی بهزاد 2633   مسئول سمعی و بصری دانشکده علوم زمین  
محمدیان مصمم حسن 5626   کارشناسمرکز مطالعات ناحیه ای و آمایش دانشکده علوم زمین  
شکیبا زاده سمیه 2708-2709 22431787 مسئول دفتر گروه سنجش از دورو GIS دانشکده علوم زمین  
بوربوری فائزه 2705 22431788  رئیس اداره اجرایی گروه سنجش از دورو GIS دانشکده علوم زمین  
اصغرپور منیره 2704  22431723 کارشناس نشریه گروه سنجش از دورو GIS دانشکده علوم زمین  
قربانی محمد 2703   هیات علمی گروه سنجش از دورو GIS دانشکده علوم زمین  
نقی زاده معصومه   22431724 کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه سنجش از دورو GIS دانشکده علوم زمین  
شریعت شیما 2706   مسول سایت گروه سنجش از دورو GIS دانشکده علوم زمین  
حسینی اصل امین     مسول پروژه ها-مدیر داخلی مجله انجمن سنجش ازدور GIS دانشکده علوم زمین  
صالحی آرزو 5602   مسئول دفتر مرکز گوهر شناسی دانشکده علوم زمین  
دلپسند زیبا 2631   مدیر آزمایشگاه مرکز گوهر شناسی دانشکده علوم زمین  
یوسفی قوچعلی 2678   خدمات دانشکده علوم زمین  
عبدی یعقوب 2678   خدمات دانشکده علوم زمین  
مهدوی امید 2631   بخش رامان مرکز گوهر شناسی دانشکده علوم زمین  
قربانی فردین 2678   خدمات دانشکده علوم زمین  
مهدوبان احد 2729   حراست دانشکده دانشکده علوم و فناوری زیستی  
رضی زاده مهسا 2735   کارشناس سایت دانشکده علوم و فناوری زیستی  
نجاتی حامد 5931   کارپرداز و کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم و فناوری زیستی  
دهاقین زهره 5958   کارشناس مقطع تحصیلات تکمیلی و کارشناس آموزش دانشکده علوم و فناوری زیستی  
ابراهیمی پور غلامحسین 5905   میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
    5956   آزمایشگاه بیوشیمی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
اینانلو مهدیه 5911   کارشناس تحصیلات تکمیلی آموزش دانشکده علوم و فناوری زیستی  
حسنی سیده بتول 5935   علوم و زیست فناوری گیاهی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
خزعلی همایون 5939   علوم جانوری و زیست شناسی دریا دانشکده علوم و فناوری زیستی  
رجبی مهام حسن 5928   علوم جانوری و زیست شناسی دریا دانشکده علوم و فناوری زیستی  
پروین نرجس 5912   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
سمیعی کیواندخت 5918   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم و فناوری زیستی  
پناهی مقدم سمیه 5914   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم و فناوری زیستی  
صابری نیا فهمیه 5910   رئیس آموزش دانشکده علوم و فناوری زیستی  
فریور شیرین 5932   سلولی و مولکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
مینایی تهرانی داریوش 5916   سلولی و مولکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
کلانتری زهرا 5901   مسئول دفتر دانشکده علوم و فناوری زیستی  
پازوکی جمیله 5933   علوم جانوری و زیست شناسی دریا دانشکده علوم و فناوری زیستی  
یوسفی نسرین 5919   مسئول کتابخانه دانشکده علوم و فناوری زیستی  
بیگدلی محمد رضا 5902   علوم جانوری و زیست شناسی دریا دانشکده علوم و فناوری زیستی  
محرابیان احمد رضا 5934   علوم و زیست فناوری گیاهی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
مهدویان احد 5915   کارمند اداری دانشکده علوم و فناوری زیستی  
جهانفر مهدی 5943   سلولی و مولکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
نصراللهی علی 5926   علوم جانوری و زیست شناسی دریا دانشکده علوم و فناوری زیستی  
سرامی پگاه 5959   مدیر اجرایی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
علی بخشی عاطفه 5908   کارشناس مقطع کارشناسی و برنامه نویسی آموزش دانشکده علوم و فناوری زیستی  
ابطحی بهروز     علوم جانوری و زیست شناسی دریا دانشکده علوم و فناوری زیستی  
عزیزی وحید 5907   علوم جانوری و زیست شناسی دریا دانشکده علوم و فناوری زیستی  
فخاری جواد 5938 میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
آقا شریعتمداری زینب 5936   علوم و زیست فناوری گیاهی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
حسینی سید مسعود 5913   میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
رستمی راحله 5920   کارشناس اداری دانشکده علوم و فناوری زیستی  
سلیمانی ندا 5922   میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
باقری زینب 5945   سلولی و مولکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
اسفندیاری ندا 5946   سلولی و مولکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
صفائی زاده مهدی 5944   سلولی و مولکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
قلمبران محمدرضا 2721   علوم و زیست فناوری گیاهی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
ملاصالحی حمیدرضا 5942   سلولی و مولکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
فرخی ناصر 5941   سلولی و مولکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
شیروانی فارسانی زینب 5948   سلولی و مولکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
ملکی هادی 5953   میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
صنیعی پرستو 5940   میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
احمدی خواه اسدالله 5955   سلولی و مولکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
توحید فر مسعود 5952   سلولی و مولکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
سعیدی عباس 5949   سلولی و مولکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
عسگری حسین 5951   سلولی و مولکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
احتسابی حمیده 5947   سلولی و مولکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
پاشایی راد شاهرخ 5957   علوم جانوری و زیست شناسی دریا دانشکده علوم و فناوری زیستی  
تلخابی محمود 5909   علوم جانوری و زیست شناسی دریا دانشکده علوم و فناوری زیستی  
شکری محمد رضا 5925   علوم جانوری و زیست شناسی دریا دانشکده علوم و فناوری زیستی  
طالبی مجید 5927   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم و فناوری زیستی  
    2374   نگهبانی دانشکده مدیریت و حسابداری  
حسن نژاد محمد 5212   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
دانا جمیله 2264 22419750 کارشناس مسئول پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری  
باغومیان رافیک 5225   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
کشاورزی شهناز 5238   کارشناس آموزش دانشکده مدیریت و حسابداری  
عباسی میثم 5261   کارشناس آموزش دانشکده مدیریت و حسابداری
اکبری غلامرضا 5219   کارشناس آموزش دانشکده مدیریت و حسابداری  
رسایی رضا 5240 22431646 مدیراجرایی دانشکده مدیریت و حسابداری  
منتی وحید 2388   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
    2375 22431644 دفتر نشریه دانشکده مدیریت و حسابداری  
خورشیدی غلامحسین 5207   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
صادقی شریف سید جلال 5211   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
سجادی سید حسین 2324   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
زندیه مصطفی 5215   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
    2352   آبدارخانه طبقه اول دانشکده مدیریت و حسابداری  
حقیقی محمد علی 2382   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
عرب مازار یزدی محمد 5204   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
عزیزی شهریار 5208   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
فارسیجانی حسن 5216   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
فریدوش فاطمه 2373   مسئول کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری  
قلیچ لی بهروز 5202   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
قوچانی فرخ 5205   هیات علمی بازنشسته دانشکده مدیریت و حسابداری  
    2381   آبدارخانه طبقه چهارم دانشکده مدیریت و حسابداری  
هادیزاده مقدم اکرم 5214 22431842 هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
هلالی معصومه 5256   کارشناسان مقطع  ارشد و دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری  
امیر خانی طیبه 2377   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
پورمحمدرضازادگان حمیرا 2372   مسئول سایت دانشکده مدیریت و حسابداری  
کریمی فریبا 5254   کارشناس مسئول آموزش دانشکده مدیریت و حسابداری  
کریمی زهرا 2371 22419750 کارشناسان گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری  
عبدالهی علی 5201   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
صفرزاده بندری محمد حسین 5203   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
حسینی کشکوئیه سید محمود 5206   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
خدایخشی محمد 5210   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
نصیری محمد 5213   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
کسائی مسعود 5217   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
نظافتی نوید 5218   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
شکوهیار سجاد 5220   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
    5242   مدیر گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری  
حمیدی زاده محمدرضا 5222   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
اوتار خانی علی 5223   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
اصولیان محمد 5224   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
شیخان حسین 5230 22431842 مسئول دفتر ریاست و معاون پژوهشی و  معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری  
دری نوکورانی بهروز 5231 22431842 رئیس دانشکده دانشکده مدیریت و حسابداری  
    5233   معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری  
    5234   معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری  
    5235 22419750 کارشناسان گروه مدیریت مالی و حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری  
    5236   مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت و حسابداری  
اثنی عشری حمیده 5237   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
    5239   مدیرگروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری  
شمس مهشید 5241 22419750 کارشناسان گروه مدیریت صنعتی - مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری  
عالم تبریز اکبر 5226   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
    5244   مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری  
بدری احمد 5227   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
موتمنی علیرضا 5228   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
حاجی پور بهمن 5245   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
راد عباس 5246   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
خارستانی محمد 5247   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
رضائیان علی 2384   هیات علمی بازنشسته دانشکده مدیریت و حسابداری  
ربیعه محمد 2263   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
اخوان خرازیان مریم 2361   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
    2383   آبدارخانه طبقه سوم دانشکده مدیریت و حسابداری  
دولو مریم 5252   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
طبرسا غلامعلی 5221   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
تجویدی الناز 5249   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
طالبی داود 5250   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
دری نوکورانی بهروز 5251   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
نائیجی محمد جواد 5253   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
کریمی شاهوردی ثریا 2385   کارشناس گروه بازرگانی و مدیریت کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری  
    5257   مدیر گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و حسابداری  
اکبری محله کلائی محمد 5248   کارشناس مطالعات دانشکده مدیریت و حسابداری  
    2376   دفتر انجمن اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری  
اسدی غلامحسین 2385   هیات علمی بازنشسته دانشکده مدیریت و حسابداری  
قره چه منیژه 5209   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
عیوق اشکان 5241   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
باقریه کبری 5255   کارشناس مقطع ارشد و دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری  
    2561- 2562- 2563 22431781 - 2243178   دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین  
پیروزمند محمد 4088   سایت دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
حسن زاده علیرضا 4091   هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
یزدان پناه آرش 4143   هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
عباسپور مقصود 4173   گروه کامپیوتر دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
ابراهیمی مقدم محسن 4172   رئيس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
احدنژاد طاهر 4090   کارمند آزمایشگاه دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
اصفهانی خالقی مریم 4084   آموزش دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
جابری پور قاسم 4165   گروه مخابرات دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
جوادیان فرزانه مریم 4140 22431800 کارشناس کنفرانس دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
جهانیان علی 4188   گروه کامپیوتر دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
بیات اسماعیل 4082   آموزش دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
جعفری دینانی کیان 4192   هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
ذاکرالحسینی علی 4194   گروه کامپیوتر دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
زندی فاطمه 4130   منشی دفتر گروه دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
شمس علینی فریدون 4164   گروه کامپیوتر دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
شمس فرد مهرنوش 4171   گروه هوش مصنوعی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
قوامی زاده رامک 4169   گروه کامپیوتر دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
احمدیان زهرا 4127   هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
خردمندی مرتضی 4184   هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
    4082   کارشناس آموزش دانشکده مهندسی برق دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
ناظمی اسلام 4175   معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
جوادی حمید 4126 22431803 معاون آموزشی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
ناوی کیوان 4195   گروه کامپیوتر دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
هنر بخش بابک 4192   هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
پیرایش ابوالفضل 4127   مدیر گروه قدرت دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
عبدوس منیژه 4127   هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
ایزدی علی 4129   دبیرخانه دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
طالب پور علیرضا 4131   هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
مهدیانی حمید رضا 4144   هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
حقیقی حسن 4190   هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
قاسمیان مونا 4191   هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
طباطبایی هادی 4196   هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
نشاطی محمود 4196   هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
وحیدی اصل مجتبی 4196   هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
شمس فرد مهرنوش 4093   سرپرست دانشکده دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
احمدی هشام 4081   رئیس آموزش دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
اصفهانی مریم 4084   کارشناس آموزش دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
اخوی نیلوفر سادات 4082   کارشناس آموزش دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
    4145   اساتید مدعو ,همه گروهها دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
    4196   همه گروهها ,اتاق مشترک اساتید دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
    4080   نگهبانی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
    4105   آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
    4108   آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
    4129   دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
افجه ای سید ابراهیم 4125 22431803 رئیس دانشکده دانشکده مهندسی برق  
معیری حسین 4132   معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق  
پیرهادی عباس 4134   معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق  
میرزایی فاطمه 4125 22431803 مدیر اجرایی دانشکده مهندسی برق  
غفوری پیمان 4128   رئیس دبیرخانه دانشکده مهندسی برق  
ابراهیمی صابر 4141   کارمند دبیرخانه دانشکده مهندسی برق  
موسوی مریم 4146 22431802 کارشناس گروه دانشکده مهندسی برق  
جوادیان فرزانه مریم 4139 22431802 کارشناس پژوهشی دانشکده مهندسی برق  
پیروزمند محمد 4094   مسئول سایت دانشکده مهندسی برق  
عصری علی 4160   کارشناس سایت دانشکده مهندسی برق  
جوادیان فرزانه نیلوفر 4155   مسئول کتابخانه دانشکده مهندسی برق  
موسوی مریم 4146   کارشناس گروه دانشکده مهندسی برق  
ناصح داریوش 4100   مسئول آزمایشگاه دانشکده مهندسی برق  
احدنژاد طاهر 4095   کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی برق  
سمیعی بتول 4083   مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق  
مختاری مهناز 4087   کارشناس آموزش دانشکده مهندسی برق  
یعقوبی نرگس 4085   کارشناس آموزش دانشکده مهندسی برق  
نبیئی احمد 4080   مسئول کلاس دانشکده مهندسی برق  
زیراکس زیراکس 4086   زیراکس دانشکده مهندسی برق  
افجه ای سید ابراهیم 4161   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
قلی پور اسبویی علیرضا 4137   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
پیرایش نقاب ابوالفضل 4189   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
پیرهادی عباس 4134   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
ترکمنی آذر فرح 4168   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
معیری محمد حسین 4132   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
جلالی علی 4177   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
احمدیان زهرا 4193   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
رضازاده علیرضا 4178   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
قادری رضا 4162   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
غرویان داود 4184   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
تیمارچی سمیه 4179   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
جعفری کیان 4136   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
صدوق سیدمحمدسجاد 4187   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
صدیقی زاده مصطفی 4142   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
عابدی کامبیز 4138   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
شریفی محمدجواد 4181   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
خردمندی مرتضی 4182   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
    4135   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
کاظمی کارگر حسین 4170   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
    4163   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
مهرشاهی اسفندیار 4167   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
هاشمی پور امید 4174   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
اسودی رضا 4133   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
حسن زاده علیرضا 4144   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
عشقی محمد 4166   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
اسدی شهروز 4176   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
مقدادی مسعود 4111   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
    4105   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
نظری سهیلا 4110   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
کریمیان شکراله 4107   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
    4106   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
پارسانسب غلام محمد 4110   هیات علمی دانشکده مهندسی برق  
    2531 22431819 مسئول دفتر دانشکده مهندسی هسته‌ای  
    2818     دانشکده مهندسی هسته‌ای  
    2816     دانشکده مهندسی هسته‌ای  
    4205   نگهبانی دانشکده مهندسی هسته‌ای  
    4204   کتابخانه دانشکده مهندسی هسته‌ای  
اسماعیل پور یوسف 2547 22431596   دانشکده مهندسی هسته‌ای  
    4200   مسئول دفتر دانشکده مهندسی هسته‌ای  
    4211     دانشکده مهندسی هسته‌ای  
ودودی مفید ویدا   22431829 رئیس اداره و پزشک معتمد دانشگاه اداره بهداشت و درمان  
تفضلی سعید   22431829  پزشک اداره بهداشت و درمان  
مهدیخانلو عباس     پرستار اداره بهداشت و درمان  
رضوی نیا سولماز     پرستار اداره بهداشت و درمان  
عرب زاده سمیرا   کارشناس بهداشت اداره بهداشت و درمان  
پاشا هانیه   کارشناس بهداشت اداره بهداشت و درمان  
نبی زاده سعیده   22431828 دستیار دندانپزشک اداره بهداشت و درمان  
خدادی فرشته   22431829 مسئول دفتر و کارشناس مددکاری اداره بهداشت و درمان  
    2018   کارگاه نجاری دفتر طرحهای عمرانی  
    2019   کارگاه شیشه بری دفتر طرحهای عمرانی  
 کارگاه برق   2033 - 2034     دفتر طرحهای عمرانی
    2032   یخچال سازی دفتر طرحهای عمرانی  
    2029   کارگاه تجهیزات دفتر طرحهای عمرانی  
عظیمی حسین 2010   دبیرخانه دفتر طرحهای عمرانی  
    2007   تکنسین مرکز مخابرات دفتر طرحهای عمرانی  
آسیایی علیرضا 2013   کارشناس ساختمان دفتر طرحهای عمرانی  
    2955   کار گاه بنایی دفتر طرحهای عمرانی  
اصفهانی علی 2023 22431869 کارشناس طراحی دفتر طرحهای عمرانی  
بخشی امید 2028   مسئول کارگاه برق دفتر طرحهای عمرانی  
رزاقی احسان 2026   کارشناس ساختمان دفتر طرحهای عمرانی  
سلیمانیها محمد 2200     دفتر طرحهای عمرانی 
    2022      دفتر طرحهای عمرانی
صفایی نادر 2008   امور مالی دفتر طرحهای عمرانی  
فصیحی سیامک 2023   کارشناس برق دفتر طرحهای عمرانی  
قاسمی عبدالرضا 2021     دفتر طرحهای عمرانی 
    2980 - 2981 22431866 کارگاه تاسیسات دفتر طرحهای عمرانی  
    2031   مسئول کارگاه تاسیسات دفتر طرحهای عمرانی  
بیات داوود 2020 22431862 مدیریت طرحهای عمرانی دفتر طرحهای عمرانی  
موسوی مجتبی 2012   کارشناس برق دفتر طرحهای عمرانی  
    2027   آهنگری خوابگاه دفتر طرحهای عمرانی  
رضایی عباس 2030      دفتر طرحهای عمرانی
    2035   شرکت تاسیسات دفتر طرحهای عمرانی  
    2024   نگهداری آسانسور دفتر طرحهای عمرانی  
قاسمی بهجت 5095   مدیریت دفتر هدا (همسان گزینی دانشگاهی ایران)  
باقری طوبی 5095   مسئول دفتر دفتر هدا (همسان گزینی دانشگاهی ایران)  
    2658   دفتر هدا (همسان گزینی دانشگاهی ایران)  
      22431478 - 22432032 کلاسهای آموزشی دوره‌های آزاد دانشکده مدیرت وحسابداری  
    2320   رستوران اساتید رستوران اساتید  
    2792-2793   آشپزخانه رستوران شماره 2  
افتخارزاده طیبه 2791 22431684 مدیریت رستوران شماره 2  
      22432033 - 22432026 رستوران شماره 3  
    5494   رستوران کارمندی رستوران کارمندی  
    2298-2299   آشپزخانه رستوران مرکزی  
نظریان ناصر 2300   کارپرداز رستوران مرکزی  
مرندی   2296 22431830 مدیریت رستوران مرکزی  
خاک پور غلامرضا 2288   کارت تغذیه کارمندان رستوران مرکزی  
رضازاده اسماعیل 2294   کارت تغذیه دانشجویی رستوران مرکزی  
  2233 22431920 مدیرت روابط عمومی  
کشاورز رضوان نسرین 2234   کارشناس مسئول روابط عمومی  
قربانخواه علی اکبر 2233 22431920 منشی روابط عمومی  
خادمی فاطمه 2295   رئیس اداره امور هیات ها و شوراها سازمان مرکزی  
زنگی ابراهیم 2232   گرافیست روابط عمومی  
احتشامی سید علی 2232   مسئول سمعی و بصری روابط عمومی  
مومن مایانی خورشید 2224 22431605 رئیس دبیرخانه ریاست دفتر هیات ممیزه  
ذکایی محمد 2216 22431605 مدیریت امور هیات ممیزه ریاست دفتر هیات ممیزه  
پزشکی فرزانه 2235   ریاست دفتر هیات ممیزه  
      22431880 معاونت فرهنگی سازمان مرکزی  
    2239   نگهبانی سازمان مرکزی  
    2243   آبدارخانه سازمان مرکزی  
برزگر اسحاق 2308   کانون فرهنگی کارکنان سازمان مرکزی  
ذولفقاری احمدرضا 2220-2225 22431817-22431879 معاونت پشتیبانی , مالی و مدیریت منابع سازمان مرکزی  
حاج ابراهیم زرگر اکبر 2222   مشاور  عالی ریاست دانشگاه سازمان مرکزی  
ملکیان اکبر 2220-2225 22431817-22431879 رئیس دفتر معاونت اداری مالی سازمان مرکزی  
هاشمی ولی الله 2230-2231-2203-2214   دبیر خانه مرکزی سازمان مرکزی
آقا میری محمود رضا 2222 22431601 ریاست دانشگاه سازمان مرکزی  
شجاعی زهرا 2222   کارشناس سازمان مرکزی
حشمت محمد علی 2230   سرپرست دبیرخانه مرکزی سازمان مرکزی  
عرب سپیده 2287   رئیس اداره اموراجرایی و هماهنگی سازمان مرکزی  
کاوه جلیل 2220   مشاور معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان مرکزی  
کمالی الهام 2221-2222   مسئول دفتر ریاست سازمان مرکزی  
استارمی ابراهیم 2221   معاون مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مرکزی  
    2035   شرکت تاسیساتی خصوصی شرکت تاسیساتی خصوصی  
میرساجدی مهدی 2221   مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مرکزی  
  2262   مسئول دبیرخانه شورای برنامه ریزی تحقیقات وفناوری وزارت علوم  
امیری علی 2221-2222   مسئول دفتر ریاست سازمان مرکزی  
قادری مجتبی 2680 22431480 صندوق رفاه هیات علمی صندوق رفاه هیات علمی  
مشیری سید نادر 2176 22431479 صندوق قرض الحسنه کارکنان صندوق قرض الحسنه کارکنان  
مصدق حسین   22419871 عکاسی عکاسی  
رحمتی شمخال 2828   فروش کتاب فروش کتاب  
بلوچ هاشم 2179   اداره بازنشستگی کانون بازنشستگی  
رضوی نیلوفر 2323   رئيس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
نقدی پرستو 2331   معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
عطایی نژاد جواد 2323 22431916 مسئول دفتر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
بزرگی کیا حسین 2340   کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
حاجی زین العابدینی محسن 2342   رئیس کتابخانه مرکزی (دانشکده ها ) کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
بهروزنیال طیبه 2335   کارشناس مسئول کتابداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
سلطانی عمیدآبادی بی تا 2334   کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
جهانگیری سحر 2340   کارشناس مسئول کتابداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
فردحسینی مهسا 2330   کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
پوریانی جوان پروانه 2330   کارشناس مسئول کتابداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
آقایی پور معصومه 2652   کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
افتخاری مریم 2336   کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
خشنودی آزاده 2332   کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
رحمانی بهناز 2328   کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
انصاری مریم 2326   کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
جمانی فاطمه 2336   کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
مهدی پور خیارجی خسرو 2340   بخش گردش و امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
سلیمانی سمیه 2322   کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
کماسی ساناز 2340   کارشناس بخش گردش و امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
قنبری معصومه 2340   کارشناس بخش گردش و امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
صیامیان گرجی زهیبر 2329   رئیس مرکز اسناد و موزه دانشگاه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
یاری لیلا 2327   کارشناس مسئول اسناد و مدارک کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
حیدری معصومه 2334   کارشناس اسناد و مدارک کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
    2737-2766 22431913->22431912 - 22431911 گروههای پژوهشی کرسی حقوق بشر  
    2737-2766 22431913-22431912 - 22431911 حقوق بین‌الملل کرسی حقوق بشر  
انصاری باقر 2737-2766 22431913-22431912 - 22431911 ریاست کرسی حقوق بشر  
ع صادقی مهین 2737-2766 مسئول دفتر کرسی حقوق بشر  
میرزا حسین سمیه 2737-2766 2243191322431912 - 22431911 منشی کرسی حقوق بشر  
حلوایی وجیهه 2737-2766   مسئول کتابخانه کرسی حقوق بشر  
شرفی جلال 2737-2766   سرپرست دبیرخانه کرسی حقوق بشر  
فاضلی معصومه 2227 22431885 مسئول دبیرخانه، مسئول دفتر کمیته انظباطی  
مرادی مریم 2293 22431885 کارشناس اسناد کمیته انظباطی  
مه آبادی مجید 2227 - 2293 22431885 مدیریت کمیته انظباطی  
    4248   اتاق جلسات لیزر - ساختمان تست حرارتی  
    4244   آزمایشگاه سنسورهای فیبرنوری لیزر - ساختمان تست حرارتی  
    4245   آزمایشگاه میکرواپتیک لیزر - ساختمان تست حرارتی  
    4246   اتاق جلسات لیزر - ساختمان تست حرارتی  
    4252   آزمایشگاه نفت لیزر - ساختمان تست حرارتی  
    4247   آزمایشگاه هولو گرافی لیزر - ساختمان تست حرارتی  
    4253   سوله لیزر - ساختمان تست حرارتی  
زیبایی محمد اسماعیل 4249   لیزر - ساختمان تست حرارتی  
لطیفی حمید 4241   لیزر - ساختمان تست حرارتی  
    2695   آزمایشگاه مگنتو اپتیک لیزر شماره 3 - آز مگنتو فوتونیک  
    2698   آزمایشگاه دیوفتونیک لیزر شماره 3 - آز مگنتو فوتونیک  
    3021   آزمایشگاه فوتونیک لیزر شماره 3 - آز مگنتو فوتونیک  
قمی   3072   لیزر شماره 3 - آز مگنتو فوتونیک  
خیرخواهان فاطمه 2210 22431887 مسئول دفتر مدیر مدیریت امور حقوقی  
ساعد فاطمه 2211   کارشناس حقوقی مدیریت امور حقوقی  
آقامحمدی مرضیه 2211   کارشناس حقوقی مدیریت امور حقوقی  
فرزام مینا 2219   رئیس اداره مالکیت فکری و تطبیق قوانین مدیریت امور حقوقی  
شمس عرفان 2210   رئیس اداره دعاوی و رسیدگی به شکایات مدیریت امور حقوقی  
ملکی الهام 2210   کارشناس حقوقی مدیریت امور حقوقی  
حسینی سید حسین 2219   کارشناس حقوقی مدیریت امور حقوقی  
اسدی نژاد محمد 2210   کارشناس حقوقی مدیریت امور حقوقی  
پیرهادی امیر 2209   کارشناس اداری مدیریت امور حقوقی  
فخاری زواره علیرضا 2216 22431877 مدیر امور هیات علمی مدیریت امور هیات علمی  
کریمی محسن 2216 22431877 مسئول دفتر مدیریت امور هیات علمی  
قنبری کیومرث 2223   رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب / معاون امور هیات علمی مدیریت امور هیات علمی  
کیانی معصومه 2223   کارشناس اداره جذب مدیریت امور هیات علمی  
کاشانی جو ماهرخ 2226   کارشناس اداره جذب مدیریت امور هیات علمی  
مایانی خورشید 2224   رئیس اداره ارتقاء مدیریت امور هیات علمی  
نجفی ادریس 2205   کارشناس اداره ارتقاء مدیریت امور هیات علمی  
زنگیان مهدی 2237   سرپرست ادارۀ ترفیع و تعالی اعضای هیات علمی مدیریت امور هیات علمی  
نصرت پور شیرین 2237   کارشناس دوره های بالندگی مدیریت امور هیات علمی  
موذنی سمیه 2247   کارشناس اداره ترفیع مدیریت امور هیات علمی  
رضاپور فاطمه 2247   کارشناس تمدید قرارداد مدیریت امور هیات علمی  
مزینی هدی 2946   رئیس مرکز تربیت بدنی  
روشن اخگر مریم 2947   معاون مرکز تربیت بدنی  
سمائی سعیده 2946   مسئول دفتر-کارشناس مرکز تربیت بدنی  
بای مسلم 5031   رئیس اداره ورزش های قهرمانی مرکز تربیت بدنی  
خیراله زاده ورزی لیلا 5034   کارشناس مسئول اداره ورزش های قهرمانی مرکز تربیت بدنی  
جلیلیان آذین 2945   رئیس اداره ورزش های همگانی مرکز تربیت بدنی  
ولی زاده رضا     کارشناس اداره ورزشهای همگانی مرکز تربیت بدنی  
زنگی ابرهیم 5032   کارشناس امور ورزشی مرکز تربیت بدنی  
اژدری سلمان 5033   مسئول اماکن ورزشی مرکز تربیت بدنی  
غیاثوند میثم   22431743 نیروی خدماتی سالن 4 مرکز تربیت بدنی  
شورگشتی زهرا   22431960 نیروی خدماتی سالن 3 مرکز تربیت بدنی  
سلیمیان سمیه   73932153 کارشناس امور ورزشی-پردیس عباسپور مرکز تربیت بدنی  
کاظمی عبدالله   51 کارشناس امور ورزشی-پردیس عباسپور مرکز تربیت بدنی  
طالاری مهیار   73932160 کارشناس امور ورزشی-پردیس عباسپور مرکز تربیت بدنی  
یسلیانی رضا   73932921-22 نیروی خدماتی سالن شهید قنبر زاده مرکز تربیت بدنی  
دولو مریم 2116 22431847 مدیر برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی  
سالمکار علیرضا 2113 22431855 مدیر خدمات آموزشی مدیریت خدمات آموزشی  
سالمکار علیرضا 2145   سرپرست اداره دانشجویان غیرایرانی اداره جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی  
حجاریان مسعود 2761   سرپرست اداره استعدادهای درخشان اداره استعدادهای درخشان  
قریشی سیدحسین 2132   رئیس گروه بهبود فرایندهای آموزشی گروه بهبود فرایندهای آموزشی  
عنادی لیزا 2138   رئیس اداره آزمون و پذیرش اداره آزمون و پذیرش  
اکباتانی زهره 2114   کارشناس امور آموزشی اداره آزمون و پذیرش  
فروتن‌کیا مهدیه‌سادات 2114   کارشناس امور آموزشی اداره آزمون و پذیرش  
درب‌امامی طلاسادات 2112   کارشناس امور آموزشی اداره آزمون و پذیرش  
پورمجیب رقیه 2152   رئیس اداره ثبت نام وامتحانات اداره ثبت نام وامتحانات  
پوررنجبر امیر 2141   کارشناس امور آموزشی اداره ثبت نام وامتحانات  
فلاح‌پور‌سیاهگورابی فاطمه 2149   کارشناس امور آموزشی اداره ثبت نام وامتحانات  
پروندی شیلان 2149   کارشناس امور آموزشی اداره ثبت نام وامتحانات  
کریمی‌پش شهرام 2125   کارشناس امور آموزشی اداره ثبت نام وامتحانات  
کاظمی اعظم 2160   کارشناس مسئول امور آموزشی اداره ثبت نام وامتحانات  
بهروزیان نگین 2104   رئیس اداره فارغ التحصیلان اداره فارغ التحصیلان  
میقانی محبوبه 2188   کارشناس امور آموزشی اداره فارغ التحصیلان  
کریمی حسن 2172   کارشناس امور آموزشی اداره فارغ التحصیلان  
عبدی فهیمه 2159   کارشناس امور آموزشی اداره فارغ التحصیلان  
اسمعیلی سیمین 2285   کارشناس امور آموزشی اداره فارغ التحصیلان  
یوسفی نیما 2172   کارشناس امور آموزشی اداره فارغ التحصیلان  
رضائی‌خزلی مریم 2131   کارشناس امور آموزشی اداره فارغ التحصیلان  
غلامی دردانه 2148   کارشناس امور آموزشی اداره فارغ التحصیلان  
باقری محمدعلی 2100   کارشناس امور آموزشی اداره فارغ التحصیلان  
پیرهادی مریم 2103   کارشناس مسئول امور آموزشی اداره فارغ التحصیلان  
قدیانی حمیده 2109   رئیس دبیرخانه حوزه های دانشی دبیرخانه حوزه های دانشی  
نارمنجی مهدی 2113   مسئول دفتر خدمات آموزشی  
صادقی‌فیشانی فاطمه 2113   معاون مدیر خدمات آموزشی مدیریت خدمات آموزشی  
معصومی علی 2110 22431853 مسئول دفتر معاونت آموزشی  
اتفاق سیاوش 2139   کارمند بایگانی اداره اجرایی  
میرحسینی سیدعلی 2110   رئیس اداره اجرایی معاونت آموزشی اداره اجرایی  
سعیدی‌راد فاطمه‌سادات 2130   کارشناس امور آموزشی دبیرخانه اداره اجرایی  
همدانی علی‌اکبر 2146   کارمند بایگانی اداره اجرایی  
اویسیان عباس 2130   کارمند دبیرخانه اداره اجرایی  
مرادی نعمت 2130   کارمند دبیرخانه اداره اجرایی  
علیپور فاطمه 2135   کارشناس امور آموزشی اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان  
عبدالهی‌درگاه ابراهیم 2143   کارشناس مسئول امور آموزشی گروه بهبود فرایندهای آموزشی  
اینانلو‌شویکلو سامان 8013   کارشناس امور آموزشی مدیریت توسعه آموزش های آزاد  
شاه‌مرادی‌سنندجی آتنا 8013   مسئول دفتر مدیریت توسعه آموزش های آزاد  
مصابرپناه فریما 2289   کارشناس امور آموزشی اداره برنامه‎‎‎‎‎‎ریزیی درسی  
مقصودی مهدی 2144   کارشناس امور آموزشی اداره برنامه‎‎‎‎‎‎ریزیی درسی  
بهادری‌حصاری مریم 2144   کارشناس مسئول امور آموزشی اداره برنامه‎‎‎‎‎‎ریزیی درسی  
صمدی‌پور اعظم 2291   کارشناس امور آموزشی اداره نظارت و ارزیابی  
حسینی‌سیدی بهاره 2291   کارشناس مسئول امور آموزشی اداره نظارت و ارزیابی  
رضازاده‌یامچلو شهلا 2134   رئیس گروه برنامه‎‎‎‎‎‎ریزی آموزشی گروه برنامه‎‎‎‎‎‎ریزی آموزشی  
سلیمانی‌صفا زینب 2134   کارشناس امور آموزشی گروه برنامه‎‎‎‎‎‎ریزی آموزشی  
قرایی مجید 5088   کارشناس مسئول امور آموزشی گروه برنامه‎‎‎‎‎‎ریزی آموزشی  
اثنی عشری ربابه 2134   کارشناس مسئول همکاری ها و ارتباطات آموزشی گروه برنامه‎‎‎‎‎‎ریزی آموزشی  
سیرتی‌جیرسرایی طاهره 2116   مسئول دفتر مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی  
متش‌بیرانوند سعیده 2194   کارشناس امور آموزشی مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی  
میرزایی مصطفی 2170 29902170 رئیس واحد حقوق و دستمزد مدیریت امور مالی  
نصیری حمیدرضا 2170 29902170 کارشناس حقوق و دستمزد مدیریت امور مالی  
سنایی نجم الدین 2292   کارشناس حقوق و دستمزد مدیریت امور مالی  
کردلو بهرام 2164 22431851 معاون مدیر مالی مدیریت امور مالی  
درگاهی علیرضا 2162 22431850 مسئول دفتر مدیر مالی مدیریت امور مالی  
یاوری محمدرضا 2217   رئیس اداره اموال مدیریت امور مالی  
حسینی سیدقاسم 2217   کارشناس اداره اموال مدیریت امور مالی  
اکبرپور حسن 2123   کارشناس اداره اموال مدیریت امور مالی  
باقری طاهره 2120   رئیس اداره اعتبارات مدیریت امور مالی  
مهدی زاده حبیب 2120   کارشناس اداره اعتبارات مدیریت امور مالی  
کیا کجوری عالمه 2136   کارشناس اداره اعتبارات مدیریت امور مالی  
ملاح ساقی 2167   رئیس اداره دفترداری مدیریت امور مالی  
پیراینده ساعد 2167   کارشناس دفترداری مدیریت امور مالی  
آقایی سهراب 2178   متصدی امور بایگانی مدیریت امور مالی  
گرشاسبی پریسا 2177   رئیس اداره رسیدگی مدیریت امور مالی  
سیدنژاد سید مهدی 2168   کارشناس اداره رسیدگی مدیریت امور مالی  
ملاآقاجانی سمیه 2165   کارشناس اداره رسیدگی مدیریت امور مالی  
رضایی شهلا 2173   رئیس اداره دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی  
امامی خدیجه 2174   کارشناس اداره دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی  
شکرگزار صائب 2174   کارشناس اداره دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی  
آزادپی آرش 2173   کارشناس اداره دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی  
خدادوست داود 2173   مدیریت امور مالی  
سالمی مقدم مصطفی 2175   رئیس واحد درآمدهای اختصاصی مدیریت امور مالی  
بشیری مرتضی 2175   کارشناس درآمد مدیریت امور مالی  
جعفری اسماعیل 2180 22431848 مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مدیریت منابع انسانی  
کرمانی مسعود 2180   مسئول دفتر مدیریت منابع انسانی  
مرید سادات پگاه 2124 22431849 سرپرست اداره امور کارکنان و آموزش مدیریت منابع انسانی  
امیری پژمان 2190   کارشناس امور اداری مدیریت منابع انسانی  
غفاری سید محمد جواد 2124   کارشناس امور اداری مدیریت منابع انسانی  
عظیمی راد زهرا 5867   کارشناس امور اداری مدیریت منابع انسانی  
آذرنیا احسان 2126   کارشناس امور اداری مدیریت منابع انسانی  
حقیقی نازنین 2458   کارشناس امور اداری مدیریت منابع انسانی  
رحیم نژاد آرزو 2207   کارشناس حضور و غیاب مدیریت منابع انسانی  
کلانتری فاطمه 2185   سرپرست اداره بازنشستگی مدیریت منابع انسانی  
الوندی مرضیه 2185   کارشناس امور اداری مدیریت منابع انسانی  
نوآموز مریم 2189   کارشناس امور آموزش مدیریت منابع انسانی  
شعبانی ازدینی محمدرضا 2182 22431623 رئیس اداره تعاون و رفاه مدیریت منابع انسانی  
احمدی معصومه 2182   کارشناس امور رفاهی مدیریت منابع انسانی  
اسدخواه سورکوهی 2182   کارشناس امور رفاهی مدیریت منابع انسانی  
فتائی مهدی 2182   کارشناس امور رفاهی مدیریت منابع انسانی  
سمائی فهیمه 2181 22431849 رئیس اداره هیات علمی مدیریت منابع انسانی  
داودی صدیقه 5868   معاون اداره هیات علمی مدیریت منابع انسانی  
اعظمی سارا 2181   کارشناس امور اداری مدیریت منابع انسانی  
قاسم زاده ابراهیم 2052   کارشناس امور اداری مدیریت منابع انسانی  
سهیل نژاد انیسه 2181   کارشناس امور اداری مدیریت منابع انسانی  
رحیمی سمیه 2181   کارشناس امور اداری مدیریت منابع انسانی  
خضری محبوبه 2207   نماینده شرکت آب و خاک ، هستی مدیریت منابع انسانی  
کوهکن غلامعلی 2192   بایگان مدیریت منابع انسانی  
رضایی بتول 2187   متصدی خدمات عمومی مدیریت منابع انسانی  
باروت کوب زاده مجید 2550   معاون پشتیبانی مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
اسمعیل لو محسن 2180   کارشناس مسئول مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
درخشنده طیبه 2760   کارمند مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
جعفرپوربهمبری سیدمحمد 2535   متصدی امور دفتری و دبیرخانه مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
نیستانی صفرعلی 2015   انباردار مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
اسماعیلی ابوالفضل 2902   رئیس اداره تدارکات و کارپردازی مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
نعمتی زرگران محمد باقر 2536   کارشناس مسئول کارپردازی مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
موسوی سیدحسین 2338   کارپرداز مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
اسد پور مرکیه حسن 2119   کارپرداز مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
نظریان پیر دوستی ناصر 2542   کارپرداز مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
بیات علی 2016   کارشناس امور اداری مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
پناهی فرج 2548   کارشناس مالی مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
شیخعلی مسعود 3217   کارشناس مسئول امور اداری مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
سلیمی نوری افشین 2549   رئیس ادره عمومی و انبارها مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
عباسی عباس 2015   کارشناس امور اداری انبارها مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
اصفهانی محمود 2545   کارشناس امور اداری مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
تنکمانی مجید 2548   حسابدار مدیریت منابع انسانی , امور پشتیبانی  
فقیهی محمدرضا 2318 22427456 مدير نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ( ناتک) مدیریت نظارت , ارزیابی و تضمین کیفیت  
عیوق اشکان 2318 22427456 معاون مدير نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ( ناتک) مدیریت نظارت , ارزیابی و تضمین کیفیت  
آبین احمدعلی 2318 22427456 مدیر گروه ارزیابی و بهبود کیفیت (ناتک) مدیریت نظارت , ارزیابی و تضمین کیفیت  
عادل برخوردار زهراسادات 2318   مدیر<>  گروه برنامه ریزی راهبردی (ناتک) مدیریت نظارت , ارزیابی و تضمین کیفیت  
احمدپور مسعود 2318 22427456 کارشناس امور اداری مدیریت نظارت , ارزیابی و تضمین کیفیت  
کبریایی فائزه 2258   کارشناس گروه ارزیابی و بهبود کیفیت مدیریت نظارت , ارزیابی و تضمین کیفیت  
محمدی رقیه 2258   کارشناس گروه ارزیابی و بهبود کیفیت مدیریت نظارت , ارزیابی و تضمین کیفیت  
مرادی کبری 2258   کارشناس گروه برنامه ریزی راهبردی مدیریت نظارت , ارزیابی و تضمین کیفیت  
محمدهاشم سمیرا 2258   کارشناس گروه برنامه ریزی راهبردی مدیریت نظارت , ارزیابی و تضمین کیفیت  
کریمیان شکراله 2265 22431576 مدیر مدیریت همکاری های علمی بین‌الملل مدیریت همکاری های علمی بین‌المللی  
شاهسوند سمیه 2265 22431576 کارشناس مدیریت همکاری های علمی بین‌الملل مدیریت همکاری های علمی بین‌المللی  
جدیری حیدری فاطمه 2297 22431922 سرپرست مدیریت همکاری های علمی بین‌الملل مدیریت همکاری های علمی بین‌المللی  
پرویزی سپیده 2297 22431922 کارشناس مدیریت همکاری های علمی بین‌الملل مدیریت همکاری های علمی بین‌المللی  
شرقی عبدالعلی 2085 22431922 مشاور ارشد مدیریت همکاری های علمی بین‌الملل مدیریت همکاری های علمی بین‌المللی  
نظام زاده ایمان 2085 22431922 کارشناس مدیریت همکاری های علمی بین‌الملل مدیریت همکاری های علمی بین‌المللی  
مقنی محمد 2312 22431922 کارشناس مدیریت همکاری های علمی بین‌الملل مدیریت همکاری های علمی بین‌المللی  
طاهره رعنایی 2248 22431922   مدیریت همکاری های علمی بین‌المللی  
    2690- 2691 -2692- 2693   مدیریت مرکز مرکز آموزش الکترونیکی  
پویانی مریم 2690- 2691 -2692- 26>93   رئیس اداره آموزش مرکز آموزش الکترونیکی  
مراحمی فهامه 2690- 2691 -2692- 2693   پشتیبان فنی مرکز آموزش الکترونیکی  
احقاقی مریم 2690- 2691 -2692- 2693   معاونت مرکز مرکز آموزش الکترونیکی  
عربلو لیلا 2690- 2691 -2692- 2693   مسئول دفتر مرکز آموزش الکترونیکی  
قدسی زینب 2690- 2691 -2692- 26>93   پشتیبان فنی مرکز آموزش الکترونیکی  
مرآتی مریم 2690- 2691 -2692- 26>93   سرپرست پشتیبان فنی مرکز آموزش الکترونیکی  
صمدی هانیه 2690- 2691 -2692- 2693   کارشناس آموزش مرکز آموزش الکترونیکی  
نعیم آبادی راحله 2690- 2691 -2692- 2693   پشتیبان فنی مرکز آموزش الکترونیکی  
موفق مریم 2690- 2691 -2692- 2693   کارشناس آموزش مرکز آموزش الکترونیکی  
ایزدی جو ندا 2690- 2691 -2692- 26     مرکز آموزش الکترونیکی  
عرب مازار علی اکبر 2277-2278-2279 22431673 - 22431689 ریاست مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی  
بهاری زیبنده 2277 - 2278 -2279 22431673 -22431689 مسئول دفتر مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی  
سوداگری کیهان 2277 - 2278 - 2279 22431673 - 22431689 مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی  
مرادزاده علی 2279   مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی  
رعنایی سید امید 5001 22434500 مدیریت مرکز تحقیقات پروتئین  
    5013   آزمایشگاه بیو لوزی مولکولی مرکز تحقیقات پروتئین  
    5018 - 5019 - 5020   آزمایشگاه کشت سلولی مرکز تحقیقات پروتئین  
    5021   مهندسی پروتئین مرکز تحقیقات پروتئین  
    5022   کارمندان مرکز تحقیقات پروتئین  
    5023   کنترل مرکز تحقیقات پروتئین  
    5024   اتاق کنفرانس مرکز تحقیقات پروتئین  
    5015   کلین روم مرکز تحقیقات پروتئین  
    5016   کلین روم C مرکز تحقیقات پروتئین  
    5017   کلین روم D مرکز تحقیقات پروتئین  
جاویدی سعید 4129   دبیرخانه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
نبید محمدرضا 2070   مدیر مرکز نشر آثار علمی مرکز نشر آثار علمی دانشگاه  
احمدزاده فراهم 2072   رئیس ادارۀ مجلات علمی مرکز نشر آثار علمی دانشگاه  
امامی کله‌سر لیلا 2069   کارشناس مسئول (ادارۀ مجلات) مرکز نشر آثار علمی دانشگاه  
مکی مجید 2084   مسئول فروش، توزیع و انبار کتاب مرکز نشر آثار علمی دانشگاه  
قدیمی ونوس 2070   کارشناس انتشارات مرکز نشر آثار علمی دانشگاه  
سیفان نوید 2068   سرپرست چاپخانه مرکز نشر آثار علمی دانشگاه  
زینال‌زادگان محمد 2070   مسئول دفتر مدیریت مرکز نشر آثار علمی دانشگاه  
نظام‌آبادی فراهانی فاطمه 2070   کارشناس امور اداری مرکز نشر آثار علمی دانشگاه  
    29908041 - 8043 - 8044   مرکز آموزش زبانهای خارجی مرکز زبانهای خارجی دانشگاه شهید بهشتی  
    2706-2707   اتاق اساتید مرکز سنجش از دور  
  2702     مرکز سنجش از دور  
حسینی   2703   مرکز سنجش از دور  
اصغر پور منیره 2704   دفتر نشریه مرکز سنجش از دور  
متکان علی اکبر 22431787 22431788 مدیریت مرکز سنجش از دور  
  2700   نگهبانی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
شاملی علیرضا 2501 -2503 22431733 ریاست مرکز مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
حمیدی فرد محمد حسین 2501 - 2503 22431733 معاون مرکز مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
منظوری فر آرش 2501 - 2503 22431733 مسئول دفتر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
اکبری امیری حبیب اله 2510 22431731 کارشناس اداری (دبیرخانه) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
سمندرنژاد علی 2506   کارشناس اداره شبکه و داده‌ها مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
محبی فاطمه 2524 22431733 کارشناس مسئول گروه طراحی و توسعه نرم‌افزارها مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
رنجبران افسانه 2504 - 2516 22431730 رئیس اداره پشتیبانی سامانه‌های اداری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
مبینی رضا 2504 - 2516 22431730 کارشناس مسئول اداره پشتیبانی سامانه‌های اداری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
زارع تاش حوا 2504 - 2516 22431730 کارشناس اداره پشتیبانی سامانه‌های اداری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
بدیعی محمد 2504 - 2516 22431730 کارشناس اداره پشتیبانی سامانه‌های اداری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
ملکی دیشابی فریده 2522 22431729 رئیس اداره پشتیبانی رایانه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
بهمن نژاد زهرا 2522 22431729 کارشناس مسئول اداره پشتیبانی رایانه‌ها مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
جلالی لیدا 2522 22431729 کارشناس اداره پشتیبانی رایانه‌ها مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
اکبری امیری زهرا 2515 - 2517 22431732 کارشناس سامانه میز خدمات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
آزادپی سیما 2515 - 2517 22431732 کارشناس سامانه میز خدمات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
منجی فاطمه 2505 22431713 رئیس اداره پشتیبانی سامانه‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
زارع تاش یاسین 2505 22431713 کارشناس پشتیبانی سامانه‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
حاجیکلایی فریبا 2505 22431713 کارشناس پشتیبانی سامانه‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
منظوری فر آرمین 2505 22431713 کارشناس پشتیبانی سامانه‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
یادگاری پیام 2505 22431713 کارشناس پشتیبانی سامانه‌‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
قره چه داغی نازنین 2518 22431729 رئیس اداره توسعه وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
هاشمی مرتضی 2518 22431729 کارشناس اداره توسعه وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
یزدانی فر آزاده 2518 22431729 کارشناس اداره توسعه وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
خسرویان سعید 2508 - 2509 22431726 - 22431727 رئیس اداره شبکه و مرکز داده‌ها مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
امینی پیام 2508 - 2509 22431726- 22431727 کارشناس اداره شبکه و مرکز داده‌ها مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
کهنی نعیمه 2508 - 2509 22431726-22431727 کارشناس اداره شبکه و مرکز داده‌ها مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
وحید محمدی سحر 2508 - 2509 - 22431727 کارشناس اداره شبکه و مرکز داده‌ها مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
تقی زاده لیلا 2507 22431727 رئیس گروه طراحی و توسعه نرم‌افزارها مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
صفایی فاطمه 2507 22431727 کارشناس گروه طراحی و توسعه نرم‌افزارها مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
قهاری وحید 2814 73932814 کارشناس مسئول اداره شبکه و مرکز داده‌ها مرکز فناوری اطلاعات (مستقردر پردیس شهید عباسپور)  
اکبر ریحانی حمید 2814 73932817 کارشناس اداره پشتیبانی سامانه‌‌های اداری مرکز فناوری اطلاعات (مستقردر پردیس شهید عباسپور)  
صالحی زاده هادی 2756 22431648 ریاست مرکز همایشهای بین‌الملل  
قهرمانی امیر 2758-2739 22431610 اتاق فرمان مرکز همایشهای بین‌الملل  
    2370   مسجد مسجد دانشگاه  
خیر خواهان مجید 2236-2066-2067 22431621 مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری  
زندیه مصطفی 2066-2067   مدیریت برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی (مدیر) معاونت پژوهشی و فناوری  
امینیان محبوبه 2315   مدیریت برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی (معاون) معاونت پژوهشی و فناوری  
شیرزاده بهزاد 2066-2067   رئیس اداره اجرایی معاونت پژوهشی و فناوری  
جدید زهر ا 2699   اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی - کارشناس مسئول پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری  
حسن زاده بهاره 2314   اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی - کارشناس پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری  
پور قاز آرمان 2316   اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی -کارشناس پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری  
دخت قمری سامید 2314   اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی- کارشناس پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری  
بهرامی احسان     اداره ارزیابی پژوهشی - رئیس معاونت پژوهشی و فناوری  
انتظار یزدی راحله 2699   اداره ارزیابی پژوهشی- کارشناس پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری  
حمیدی سیده مهری 2066-2067   مدیریت پشتيباني پژوهش و فناوری - مدیر معاونت پژوهشی و فناوری  
رمضانی فرح 2238   مدیریت پشتيباني پژوهش و فناوری - معاون معاونت پژوهشی و فناوری  
رهبر فرزانه 2071   اداره خدمات پژوهش و فناوری- رئیس معاونت پژوهشی و فناوری  
کاظمی معصومه 2246   اداره خدمات پژوهش و فناوری- کارشناس مسئول پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری  
شریفی مریم السادات     اداره خدمات پژوهش و فناوری- کارشناس پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری  
صدقی پور مهسا 2313   اداره خدمات پژوهش و فناوری  
علی یاری سعادت 2009   اداره تجهیزات پژوهش و فناوری - رئیس معاونت پژوهشی و فناوری  
نصیر پور زهرا 2313   اداره تجهیزات پژوهش و فناوری - کارشناس مسئول پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری  
    5427-5428   آزمایشگاه مرکزی - کارشناس مسئول آزمایشگاه معاونت پژوهشی و فناوری  
حقیقی حسن 2066-2067 22431622 مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت - مدیر معاونت پژوهشی و فناوری  
عرفانیان دانشور پروانه 2245   مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت- معاون معاونت پژوهشی و فناوری  
مسعودی مسعود 2249   مدیریت همکاری‌های پژوهشی; و ارتباط با صنعت - کارشناس معاونت پژوهشی و فناوری  
عسگری وحید 2345   اداره ارتباط با صنعت و جامعه - كارشناس پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری  
محبی زهرا 2317   اداره ارتباط با صنعت و جامعه - كارشناس پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری  
غفاری ملایری مهشاد 2317   اداره ارتباط با صنعت و جامعه - كارشناس پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری  
قاسمی قاسم 2345   اداره ارتباط با صنعت و جامعه - کارشناس معاونت پژوهشی و فناوری  
محمود نشاطی     اداره همکاری‌های پژوهشی بین دانشگاهی - رئیس معاونت پژوهشی و فناوری  
زندی مریم 2699   مدیریت برنامه ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی معاونت پژوهشی و فناوری  
مرادی معصومه 2249   مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت(پروژه ای) معاونت پژوهشی و فناوری  
امینی معصومه 5895   مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت (پروژه ای) معاونت پژوهشی و فناوری  
برومند محمدرضا 2151 22431823 مدیر خدمات دانشجویی اموردانشجویی  
باقری مهدی 2151 22431823 مسئول دفتر اموردانشجویی  
توسلی منصور 5448 22431693 رئیس اداره دانشجویان غیر ایرانی اموردانشجویی  
عرب بافرانی علیرضا 2155 22431827 رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی اموردانشجویی  
زرینی رضا 2155 22431827 ناظر سرویس های دانشجویی اموردانشجویی  
رمضانی راحله 2157   کارشناس خدمات دانشجویی اموردانشجویی  
مجدآبادی فهیمه 2128   مسئول وام دانشجویی اموردانشجویی  
زندی لیلا 2184   کارشناس وام دانشجویی اموردانشجویی  
طاهری سمانه السادات 5446   کارشناس وام دانشجویی اموردانشجویی  
فدایی معصومه 2142   کارشناس وام دانشجویی اموردانشجویی  
سپهری نیره 2351   کارشناس وام دانشجویی اموردانشجویی  
فارسی علیرضا 2150 22431824 معاون ددانشجویی معاونت دانشجویی  
باقری داوود 2520   معاون مدیر خدمات دانشجویی مدیریت خدمات دانشجویی  
مهرزاد میثم 2150 22431824 مسئول دفتر معاونت دانشجویی  
ابوالقاسم پور محسن 5446   مشاور معاون دانشجویی معاونت دانشجویی  
زاهدی سکینه 2166   مشاور معاون دانشجویی در امور خوابگاه دختران معاونت دانشجویی  
یاری اکرم 2153   رئیس اداره اجرایی معاونت دانشجویی  
تشیعی منصوره 5445   کارشناس مسئول امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی معاونت دانشجویی  
معمار سپهر 2350   کارشناس امور دانشجویان غیر ایرانی معاونت دانشجویی  
رجبی مجید 2350   رئیس اداره پردیس عباسپور معاونت دانشجویی  
اسد پور حسن 2119   کارپرداز معاونت و مدیت دانشجویی معاونت دانشجویی  
یوسفی مصطفی 2163   کارشناس مالی معاونت دانشجویی  
یگانه لطیف 2163   عاملیت ذیحسابی معاونت دانشجویی  
مرندی شهریار 2299   رئیس اداره تغذیه معاونت دانشجویی اداره رستوران ها  
کولیوند مولایار 2300   کارشناس مسئول تغذیه معاونت دانشجویی اداره رستوران ها  
آرمیده مینا 2294   کارشناس تغذیه معاونت دانشجویی اداره رستوران ها  
قورچیان محسن 2294   ناظر سلف معاونت دانشجویی اداره رستوران ها  
خاکپور غلامرضا 2288   کارشناس آمار سیستم تغذیه معاونت دانشجویی اداره رستوران ها  
امیری امین 2288   کارشناس آمار سیستم تغذیه معاونت دانشجویی اداره رستوران ها  
کاظمی بهمبری عبداله 73932150-2151   رئیس اداره خدمات دانشجویی پردیس عباسپور خدمات دانشجویی پردیس شهید عباسپور  
ابراهیم زاده ایرج 73932171   کارشناس وام دانشجویی عباسپور خدمات دانشجویی پردیس شهید عباسپور  
پور فرج چمنی مرتضی 73932275   کارشناس خوابگاه برادران خدمات دانشجویی پردیس شهید عباسپور  
رحیمی شالکه شهریار 73932274   کارشناس خوابگاه برادران خدمات دانشجویی پردیس شهید عباسپور  
میرزائی اله بخش محله فریبرز 73932274   کارشناس خوابگاه برادران خدمات دانشجویی پردیس شهید عباسپور  
احمدی فر فرشته 73932393   کارشناس خوابگاه خواهران خدمات دانشجویی پردیس شهید عباسپور  
جورکش بلوچی زهرا 73932393   کارشناس خوابگاه خواهران خدمات دانشجویی پردیس شهید عباسپور  
ریحانی وانق سفلی معصومه 73932393   کارشناس خوابگاه خواهران خدمات دانشجویی پردیس شهید عباسپور  
پورفرج چمنی موسی 73932281   انباردار خدمات دانشجویی پردیس شهید عباسپور  
خمامی علیرضا   73932500-2600 پرستار درمانگاه شهید عباسپور خدمات دانشجویی پردیس شهید عباسپور  
قوامی میرمحله سید مجید 73932282   کارشناس امور رستوران و بوفه خدمات دانشجویی پردیس شهید عباسپور  
طالاری مهیار 73932163   کارشناس ورزشی پردیس عباسپور خدمات دانشجویی پردیس شهید عباسپور  
سلیمیان سمیه 73932153   کارشناس ورزشی پردیس عباسپور خدمات دانشجویی پردیس شهید عباسپور  
عاقل محسن 2098   رئیس اداره اسکان دانشجویان مدیریت خدمات دانشجویی  
جوان زهرا 2098   رئیس اداره اسکان دانشجویان مدیریت خدمات دانشجویی  
حسنی ساره 2097   رئیس اداره اسکان دانشجویان مدیریت خدمات دانشجویی  
حسینی تلی سید محمد 2095   رئیس اداره اسکان دانشجویان مدیریت خدمات دانشجویی  
هزار جریبی شعبانعلی 2560   مسئول خوابگاه مدیریت خدمات دانشجویی  
امینی علیرضا 2091 22431694 رئیس اداره خوابگاههای پسران مدیریت خدمات دانشجویی  
ابیت شاهین 2090 22431694 کارشناس مسئول امور خوابگاه‌ها مدیریت خدمات دانشجویی  
جمال امیر 2560   کارشناس امور خوابگاه‌ها مدیریت خدمات دانشجویی  
توسلی طباطبایی صادق 2089   کارشناس امور خوابگاه‌ها مدیریت خدمات دانشجویی  
صالحی ایرج 2552   کارشناس امور خوابگاه‌ها مدیریت خدمات دانشجویی  
ترک عشاق مسعود 2551   کارشناس امور خوابگاه‌ها مدیریت خدمات دانشجویی  
عموئی فرد فریدون 2589   کارشناس امور خوابگاه‌ها مدیریت خدمات دانشجویی  
ملاشریفی شیدا 2040   رئیس اداره خوابگاه های دختران مدیریت خدمات دانشجویی  
حاجی قربانی فاطمه 2054   مسئول خوابگاه مدیریت خدمات دانشجویی  
زحمتکش افسانه 2064   مسئول خوابگاه مدیریت خدمات دانشجویی  
یوسف شعیبی طاهره 2051   کارشناس امور خوابگاه‌ها مدیریت خدمات دانشجویی  
عباسی مریم 2061   کارشناس امور خوابگاه‌ها مدیریت خدمات دانشجویی  
ابراهیمی حسین آبادی مریم 2073   مسئول خوابگاه دختران مدیریت خدمات دانشجویی  
قادری فاطمه 2053   مسئول خوابگاه مدیریت خدمات دانشجویی  
غیاثوند اعظم 2073   مسئول خوابگاه مدیریت خدمات دانشجویی  
نیکو خصلت شهناز 2073   مسئول خوابگاه مدیریت خدمات دانشجویی  
طالب پور علیرضا 2660 22431831 معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی  
غلامحسینی اسماعیل 2660 22431831 مسئول دفتر معاونت معاونت فرهنگی و اجتماعی  
طهرانچی احسان 2661 22431833 رئیس اداره اجرایی معاونت معاونت فرهنگی و اجتماعی  
مقصودی رضا 2661 22431833 مسئول بایگانی مدیریت فرهنگی و اجتماعی  
نخعی محمدرضا 2250 22431591 مدیر فرهنگی و اجتماعی مدیریت فرهنگی و اجتماعی  
اکبری زینت 2250 22431591 مسئول دفتر مدیرفرهنگی مدیریت فرهنگی و اجتماعی  
شش پری ملیحه 2662 22431609 رئیس اداره انجمن های علمی مدیریت فرهنگی و اجتماعی  
برزگری فاطمه 2673   رئیس اداره فعالیت های فرهنگی مدیریت فرهنگی و اجتماعی  
دبیری علی عسگر 2668   مسئول خانه فرهنگ مدیریت فرهنگی و اجتماعی  
اکبرزاده غلامی مرتضی 2665   مسئول کانون هافرهنگی مدیریت فرهنگی و اجتماعی  
زمانی مهدی 2663   مسئول نشریات دانشجویی مدیریت فرهنگی و اجتماعی  
ملک محمد حسن 2658   رئیس اداره تشکل ها مدیریت فرهنگی و اجتماعی  
خواجه سهیلا 2634   دفتر هدا ( همسان گزینی دانشگاهی ایران ) مدیریت فرهنگی و اجتماعی  
رحیمی زهرا 2201 22431883 مدیر امور ایثارگران امور شاهد و ایثارگر  
آذری نیا طیبه 2201 22431883 مسئول دفتر امور ایثارگران امور شاهد و ایثارگر  
سعیدی فهیمه 2208   کارشناس امور دانشجویی امور شاهد و ایثارگر  
حاتمی حدیثه 2218   کارشناس امور آموزشی امور شاهد و ایثارگر  
شیرازیها اعظم السادات 2206   کارشناس مسئول امورفرهنگی امور شاهد و ایثارگر  
اصغری مریم 2321   کارشناس امور اداری امور شاهد و ایثارگر  
جاهدی نسرین 2202   کارشناس امور آموزشی و پژوهشی امور شاهد و ایثارگر  
بشیرپور حبیب 2201 22431883 مدیر مرکز مطالعات و ارزیابی مرکز مطالعات  
رجبی اعظم 2767   کارشناس مرکز مطالعات و ارزیابی مرکز مطالعات  
صادقی فیروز آبادی وحید 2667   رئیس مرکز مرکز مشاوره و آموزشهای اجتماعی  
ابراهیمی مرضیه 2667   معاون مرکز مرکز مشاوره و آموزشهای اجتماعی  
جانقربانیان زهرا 2672   رئیس اداره آموزشهای اجتماعی مرکز مشاوره و آموزشهای اجتماعی  
حکمت پور مریم 2667 22431826 کارشناس کمسیون ودفتر ارتقاء تحصیلی مرکز مشاوره و آموزشهای اجتماعی  
جلویاری فرحناز 2669   کارشناس مشاوره و دفتر ارتباط با خانواده مرکز مشاوره و آموزشهای اجتماعی  
ابطحی مریم 2667 22431826 مسئول دفتر مرکز مشاوره و آموزشهای اجتماعی  
شعبانی شادی 5591   مسئول پذیرش مرکز مشاوره و آموزشهای اجتماعی  
فضلعلی بهزاد 2669   امور سامانه و خدمات مرکز مشاوره و آموزشهای اجتماعی  
فتایی مجتبی 2669   مددکار اجتماعی مرکز مشاوره و آموزشهای اجتماعی  
بشری یگانه 5594   مددکار اجتماعی مرکز مشاوره و آموزشهای اجتماعی  
    2798-2799   مهد کودک مهد کودک  
صانعی عباس 2398   نگهداری گاز نگهداری گاز  
کربلایی هاشمی هاشم 2212-2228 22431880-3 مسئول دفتر نهاد رهبری  
    2215 22431965 واحد خواهران نهاد رهبری  
میرساجدی سید مهدی 2251 22431682 مدیریت هسته گزینش  
خدابخشی زهرا 2310 22431682 کارشناس مسئول اداری هسته گزینش  
محرابی نجمه 2251 22431682 کارشناس اداری هسته گزینش  
تیموری محمدرضا 2221   مسئول دفتر مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مرکزی  
    2839-2938   شرکت اتحاد بهکار مدیریت منابع انسانی  
    73931   اپراتور پردیس شهید عباسپور  
رشیدی عبدالله 73932770   رئیس مرکز مرکز آموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
نظرخواه زهرا 73932748 73932770 مسئول دفتر مرکز آموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
اروندی سمیه 73932764   عامل مالی مرکز آموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
همایونفر محمدناصر 73932778   کارشناس مالی مرکز آموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
حری محمدرضا 73932760   معاون مرکز مرکز آموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
سنجربیگی مرتضی 73932757   رئیس اداره هماهنگی وارتباط با صنعت مرکز آموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
میرابی مریم 73932763   رئیس اداره آموزش وبرنامه ریزی مرکز آموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
اسماعیلی عادل 73932758   کارشناس مسئول امور اداری اداره هماهنگی و ارتباط با صنعت مرکزآموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
موسوی نرجس 73932759   کارشناس امور اداری اداره هماهنگی و ارتباط با صنعت مرکزآموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
ابراهیمی سمانه 73932761   کارشناس امور اداری اداره هماهنگی و ارتباط با صنعت مرکزآموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
باقری بتول 73932752   کارشناس امور اداری اداره هماهنگی و ارتباط با صنعت مرکزآموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
مصفا مینو 73932754   کارشناس امور آموزش اداره آموزش وبرنامه ریزی مرکزآموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
خادمی طیبه 73932746   کارشناس امور آموزش اداره آموزش وبرنامه ریزی مرکزآموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
نظرخواه زینب 73932747   کارشناس امور آموزش اداره آموزش وبرنامه ریزی مرکزآموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
بیرامی جابر 73932769   کارشناس امور آموزش اداره آموزش وبرنامه ریزی مرکزآموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
رضایی بابک 73932912   کارشناس امور آموزش اداره آموزش وبرنامه ریزی مرکزآموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
صادقی رامین 73932910   کارشناس امور آموزش اداره آموزش وبرنامه ریزی مرکزآموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
کیانیان فرامرز 73932766   کارشناس امور آموزش اداره آموزش وبرنامه ریزی مرکزآموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
تکلو مجتبی 73932765   کارشناس امور اداری مرکز آموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
صادقی فریدون 73932000   کارشناس امور اداری مرکز آموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
معنوی سید احسان 086 - 3367-9501 086 - 3367-9501 مسئول واحد استان مرکزی مرکز آموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
رحمتی مرضیه 086 - 3367-9501 086 - 3367-9501 کارشناس امور اداری- استان مرکزی مرکز آموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
شفيعي بافتی محبوبه 076 - 322-20000 076 - 322-29161 کارشناس امور اداری- دفتر هرمزگان مرکز آموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
عباسي شهربابك عذرا 076 - 322-20000- 076 - 322-29161- کارشناس امور اداری- دفتر هرمزگان مرکز آموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
ساكی پور بهارک   77524157-77646663 مسئول واحد تهران مرکز آموزش های تخصصی (پردیس عباسپور)  
ابراهیمی نادر 2485 73932485 کارشناس امور اداری مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
آسایش روح اله 2200-2300 73932200-73932300 رئیس دفتر حوزه ریاست پردیس مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
اسدیان امیر 2326 73932326 جمعدار مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
برخورداری الهه 2200-2300 73932200-73932300 مسئول دفتر مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
بمبئی نسرین 2359 73932359 مسئول دبیرخانه حوزه ریاست پردیس مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
پورمحمدی رحیم 2233 73932233 متصدی مخابرات مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
تاجیان حسن 2308 73932308 کارشناس امور مالی مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
توسل هندوآبادی مجتبی 2316 73932316 رئیس اداره فنی، تعمیر و نگهداری مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
جعفرآباد داود 2200 73932200 معاون مدیریت امور پشتیبانی و مالی مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
ربانی مسلم 2331 73932331 رئیس اداره پشتیبانی و فنی مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
رضازاده افسانه 2378 73932378 کارشناس اطلاع رسانی مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
سروربخش محمدجواد 2332 73932332 کارشناس تاسیسات مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
شارقی بنام محمدرضا 11 73931 متصدی مخابرات مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
شریفی آزاده 2374 73932374 کارشناس کتابداری مدیریت پژوهشی مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
شریف منش محمد 2273 73932373 کارشناس اداری مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
کلاته علی اصغر 2302 73932302 رئیس اداره امور مالی مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
کوچکی رضا 2330 73932330 انباردار مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
گنجی کوروش 2324 73932324 کارشناس مالی مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
محمدی مصطفی 2836 73932836 انباردار مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
نیکنام حسن 2328 73932328 کارپرداز مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
همایون فر سیما 2312 73932312 کارشناس مالی مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
شعبان ایزکی آمنه 2376 73932376 رئیس اداره بازیابی و تجاری سازی پژوهشی مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
نیکی محمدجواد 2373 73932373 کارشناس کتابداری مدیریت پژوهشی مدیریت پشتیبانی و مالی (پردیس عباسپور)  
احترام محمد علی 2719 73932719 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
امام‎زاده محمد 2718 73932718 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
امینیان جواد 2693 73932693 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
بیدی مختار 2656 73932656 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
تقی زاده مصطفی 2670 73932670 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
جان‎نثاری حميد 2689 73932689 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
جدا فاطمه 2671 73932671 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
جعفری سيد محمد 2723 73932723 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
جهانگیری علی 2669 73932669 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
حسینی منزّه عسل 2711 73932711 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
حقیقی خوشخو رامين 2663 73932663 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
حق جو محمدرضا 2736 73932736 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
خزایی ايمان 2688 73932688 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
دانشجو زهرا 2667 73932667 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
دیباجیان سيد حسين 2674 73932674 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
ذبیحی علي 2665 73932665 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
رسام امین 2720 73932720 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
رحمانی خسرو 2675 73932675 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
روشندل خسرو 2696 73932696 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
روحانی بسطامی عباس 2722 73932722 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
رهی عباس 2686 73932686 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
زندی مجيد 2644 73932644 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
سرفراز خباز روح‎الله 2721 73932721 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
سمیع‎زاده محمود 2726 73932726 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
سورگی محمدحسين 2707 73932707 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
شهروی مرتضی 2668 73932668 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
صادقیان مسعود 2657 73932657 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
صفرپور پدرام 2662 73932662 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
طرقی نژاد محمد رضا 2659 73932659 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
عابدی سپیده 2690 73932690 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
عادل برخوردار زهراسادات 2734 73932734 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
عامری محمد 2653 73932653 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
فخّاری وحيد 2705 73932705 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
گوك‎ساز قوچانی رقيه 2732 73932732 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
مجدّم محمد 2681 73932681 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
مجیدی هروان سهند 2717 73932717 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
محسنی آرمان 2691 73932691 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
مصباح مجید 2730 73932730 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
مصطفائی محمدعلی 2735 73932735 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
مجاهدی مهدی 2710 73932710 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
موسوی ترشیزی سيد ابراهيم 2672 73932672 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
مهدیزاده کفاش مهدی 2661 73932661 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
میررضایی رودکی سيد جواد 2658 73932658 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
میرفندرسکی سيد مجتبی 2731 73932731 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
نباتیان نگار 2733 73932733 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
نعیمی عباس 2727 73932727 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
نخعی محمدرضا 2697 73932697 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
وحیدی منفرد امین 2739 73932739 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
واثقی مجيد 2694 73932694 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
هاشمی طاری پويان 2728 73932728 هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
يادآورنيك روش سيد مجيد 2652 73932652 ریاست دانشکده دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
ابراهیمی لیلا 2724 73932724 کارشناس گروه تبدیل انرژی و گروه سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
خانیان زهرا سادات 2666 73932666 کارشناس گروه انرژی تجدید پذیر و گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
رنجبر داود 2706 73932706 کارشناس کارگاه وآزمایشگاه دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
سبزه پرور لیلا 2654 73932654 کارشناس آموزش دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
شمشیرگران سیدرضا 2687 73932687 کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
صفری جلیل 2676 73932676 کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
فیروزان مجید 2699 73932699 رئیس اداره اجرائی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
کارگر مصطفی 2698 73932698 کارشناس کارگاه وآزمایشگاه دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
گل احمدی توران 2650 73932650 کارشناس گروه مواد و متالورژی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
مسیبی ابوالقاسم 2643 73932643 کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
میرزاوند روحان 2703 73932703 کارشناس کارگاه وآزمایشگاه دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
مریدی الهام 2738 73932738 کارشناس آموزش دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
ناصری اسماعیل 2698 73932698 کارشناس کارگاه وآزمایشگاه دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
هرسینی مرجان 2655 73932655 کارشناس مسئول آموزش دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
وکیلی کبری 2679 73932679 کارشناس پژوهش دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
وافی پروانه 2652 73932652 مسئول دفتر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی (پردیس عباسپور)  
آقا محمدی محمد رضا 2590-2601-2602 77312798 رئیس دانشکده برق (کنترل و قدرت) دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
فضلعلی سالومه 2602-2620 77312798 مسئول دفتر دانشکده دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
افضلیان علی اکبر 2626   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
پور قلی مهدی 2631   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
لطیف غلامرضا 2608   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
صادق زاده آرش 2604   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
منتظری محسن 2625   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
اشعریون هادی 2632-2611   مدیرگروه کنترل دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
آقاشعبانی محمد رضا 2548-2550-2551   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
عاملی محمد تقی 2513   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
جعفری ابولفظل 2603   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
جهانگیری فاطمه 2619   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
ترکمن حسین 2510-2525   معاون پژوهشی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
رفیعی منصور 2545-2554   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
سپاسیان محمد صادق 2521   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
آقا شفیعی آقامحمد 2522   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
بدری وحید 2605   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
نوری منظر مجتبی 2616-2620   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
محمدی چپنلو محمد 2545   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
سالم نیا احمد 2502   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
حقجو فرهاد 2556   معاون آموزش دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
ستایش نظر مهرداد 2528   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
مصلی نژاد علی 2536   مدیر گروه قدرت دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
وحیدی نصب وحید 2526   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
یزدی زاده علیرضا 2536   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
اسدالهی سیدحسن 2524   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
عابدی مصطفی 2628   مدیر اجرایی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
شمس کلاهی مرتضی 2564   کارشناس اجرایی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
قادری ساران اکبر 2563   کارشناس اجرایی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
عربی اکرم 3630   مسئول آموزش دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
چگینی علی 2621   کارشناس آموزش دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
مرادی زهرا 2610   کارشناس آموزش دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
جعفری روح ا.... 2607   کارشناس آموزش دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
جلینی امیر 2624   کارشناس آموزش دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
میرزایی الهام 2511   کارشناس پژوهش دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
هاشم خانی زینب 2565   کارشناس پژوهش دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
فرخیان سعید 2629   کارشناس ازمایشگاه دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
عضدی کامران 2578   کارشناس کارگاهها دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
قاضی زاده محمد صادق 2532   هیات علمی دانشکده برق (پردیس عباسپور)  
نورزاد علی 2401-02 77313062 رئیس دانشکده دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
علیمحمدی سعید 2458 73932458 معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
محبوبی اردکانی احمدرضا 2410 73932410 معاون آموزشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
شوریان مجتبی 2437 73932437 مدیر گروه مهندسی منابع آب دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
ابراهیمیان بابک 2424 73932424 مدیر گروه مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
شیراوند محمودرضا 2439 73932439 مدیر گروه مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
مریدی علی 2467 73932467 مدیر گروه آب، فاضلاب و محیط زیست دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
ماهپور علیرضا 2453 73932453 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
محمدنژاد حمید 2422 73932422 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
محمودی محمدجواد 2459 73932459 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
وفائی نژاد علیرضا 2452 73932452 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
حاجی ستوده محمد 2415 73932415 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
زمانیان مصطفی 2446 73932446 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
قریشی نجف آبادی سیدحسین 2412 73932412 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
مجدزاده طباطبایی محمدرضا 2440 73932440 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
یزدی جعفر 2403 73932403 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
شوبیری غلامرضا 2435 73932435 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
بهشتی سیدسعید 2421 73932421 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
احمدی آزاده 2434 73932434 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
بدلیانس قلی کندی گاگیک 2463 73932463 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
عباسی مریم 2473 73932473 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
مطیعی همایون 2464 73932464 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
تیزقدم غازانی مصطفی 2451-2202 73932202 رئیس مرکز پژوهشی استحصال آب از منابع غیرمتعارف و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
جلیلی قاضی زاده محمدرضا 2466 73932466 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
رشیدی مهرآبادی عبداله 2465-2770 73932465 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
سلمانی خاص نادر 2470 73932470 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
یگانه بیژن 2461 73932461 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
میرابی مریم 2473-2763 73932473 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
شویدی عباس 2460 73932460 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
صافی محمد 2418 73932418 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
مرتضوی علی اصغر 2436 73932436 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
باقرشمیرانی علیرضا 2428 73932428 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
حسنی نعمت 2421 73932421 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
حمیدیا محمدجواد 2457 73932457 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
ساعدی داریان امیر 2471 73932471 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
صفاری حمید 2447 73932447 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
صمیمی کیانوش 2426 73932426 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
جمور یحیی 2449 73932449 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
قراگوزلو علیرضا 2450 73932450 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
میلان اصغر 2456 73932456 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
فلاحی غلامرضا 2468 73932468 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
صادقیان سعید 2477 73932477 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
بایسته حمید 2442 73932442 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
اسدامرجی مرتضی 2441 73932441 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
صاحبی سینا 2445 73932445 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
پورصابر محمدرضا 2413 73932413 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
باغستانی امیرحسین 2427 73932427 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
آروان محمدرضا 2401- 2402 73932423 رئیس اداره اجرایی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
اسدی حمید 2205 73932205 مسئول دفتر مرکز پژوهشی استحصال آب از منابع غیرمتعارف دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
اویسی ناهید 2401-2402 77313062 مسئول دفتر دانشکده دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
بیات بهزاد 2414 73932414 کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
ترابی رضا 2420 73932420 کارشناس امور آموزشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
تکلو محمد 2432 73922432 کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
چگنی زهره 2407 73932407 کارشناس امور پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
حیدری مرضیه 2484 73932484 کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
خوانساری حمیدرضا 2472 73932472 کارشناس امور پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
رشیدیان سعید 2476 73932476 کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
زاوشی آرش 2419 73932419 کارشناس مسئول امور آموزشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
سلیمی حسن 2406 73932406 کارشناس امور فرهنگی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
عربی حصار الهام 2405 73932405 کارشناس امور آموزشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
محمدی آرش آزیتا 2404 73932404 کارشناس امور آموزشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
کوهساری مهدی 2414 73932414 کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
داودی صاحبه 2401-2402 77313062 کارشناس امور پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (پردیس عباسپور)  
حسینی سید عماد 50 011-42451091-6-42455009- رئیس پردیس زیراب  
رسولی گرمارودی اسماعیل 49 011-42451091-6-42455005- معاون پردیس زیراب  
صالحی فائزه السادات 34 011-42451091- 6-42455009- مسئول دفتر رئیس پردیس زیراب  
حیدری غلامرضا 58 011-42451091-6-42455008- رئیس اجرایی پردیس زیراب  
خلیلی نفت چالی فریبا 33 011-42451091-6-42455003 رئیس آموزش و پژوهش پردیس زیراب  
حسین زاده رضا 45 011-42451091-6-42455010 عاملیت مالی -رئیس امور فرهنگی و اجتماعی پردیس زیراب  
راز علی 48 011-42451091-6-42454361 رئیس حراست پردیس زیراب  
امیرنژاد پرویز 46 011-42451091-6-42455001 کارپردازی پردیس زیراب  
محمدی رمضانعلی 29 011-424510916-42455002 دبیرخانه جنگل هیرکانی پردیس زیراب  
مهدوی محمود 30 011-42451091-6 تاسیسات پردیس زیراب  
امامی قاسم 23 011-42451091-6 کارشناس آموزش پردیس زیراب  
رضوانی زهرا 20 011-42451091-6 مسئول کتابخانه پردیس زیراب  
سروش امیرفرهنگ 24 011-42451091-6 روابط عمومی پردیس زیراب  
رزم پور زهرا 40 011-424501091-6 مسئول آزمایشگاه پردیس زیراب  
علیزاده محمود 36 011-42451091-6 امور دانشجویی پردیس زیراب  
خادمی اسفندیار 54 1091-6 فضای سبز پردیس زیراب  
رمضانی امید 15 1091-6 هیات علمی پردیس زیراب  
رسولی گرمارودی اسماعیل 16 1091-6 هیات علمی پردیس زیراب  
جلالی ترشیزی حسین 17 1091-6 هیات علمی پردیس زیراب  
رودی حمیدرضا 25 1091-6 معاون آموزشی پردیس زیراب  
رودی حمیدرضا 26 1091-6 هیات علمی پردیس زیراب  
قربان نژاد پیام 27 1091-6 هیات علمی پردیس زیراب  
حامدی سپیده 37 011-42451091-6 هیات علمی پردیس زیراب  
ناظریان مرتضی 38 011-42451091-6 هیات علمی پردیس زیراب  
پرتوی نیا علی 39 011-42451091-6 هیات علمی پردیس زیراب  
کوشا مرتضی 42 011-42451091-6 هیات علمی پردیس زیراب  
وطن خواه الهام 44 011-42451091-6 هیات علمی پردیس زیراب  
    21 011-42451091-6 انفورماتیک پردیس زیراب  
    28 011-42451091-6 رستوران پردیس زیراب  
    35 011-42451091-6 انتشارات پردیس زیراب  
    22 011-4245-1091-6 تربیت بدنی پردیس زیراب  
    59 011-4245-1091-6 نگهبانی سایت 4 پردیس زیراب  
    56 011-4245-1091-6 نگهبانی ورودی پردیس زیراب  
    60 011-4245-1091-6 نگهبانی خوابگاه دختران پردیس زیراب  
    61 011-42451091-6 نگهبانی مرکز رشد پردیس زیراب