نام خانوادگی نام  تلفن  داخلی تلفن  مستقیم عنوان  واحد   
عابدینی سجاد 2976   دبیرخانه دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
بهرام پور خلیل 2272   خدمات دانشکده الهیات و ادیان  
  4141   دبیرخانه ,آبدارخانه دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
  4145   اساتید مدعو ,همه گروهها دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
  4146   همه گروهها دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
  4196   همه گروهها ,اتاق مشترک اساتید دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
    4080   نگهبانی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
    4105   آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
    4106   آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
    4107   آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
    4108   آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
    2700   نگهبانی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
    4058   بایگانی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
رضادوست چهارده حسن 4061   هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
زندی فرزانه 4062 22431598 کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
صمدی پور مهدی 4070 22431598 کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
  4069   نگهبانی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
  2833 22431925 دفتر حراست اداره حراست  
  2832 22431923 دبیرخانه اداره حراست  
  2831   رئیس اداره انتظامات اداره حراست  
  2833   دفتر اداره انتظامات اداره حراست  
  2833   صدور کارت دانشجویی اداره حراست  
  2841   واحد ترافیک اداره حراست  
  2834   سرنگهبانی اداره انتظامات اداره حراست  
  2835   نگهبانی درب جنوبی اداره حراست  
  2811   نگهبانی درب بهداشت اداره حراست  
  2241   نگهبانی درب دندانپزشکی اداره حراست  
  2240   نگهبانی درب پشتیبانی اداره حراست  
  2341   نگهبانی جاده درکه اداره حراست  
  2586   نگهبانی استخر اداره حراست  
  2354   نگهبانی بسیج وتمیرگاه اداره حراست  
  2830 22431924 مدیریت اداره حراست  
ناصری نارسیس 4293   کارشناس فصل نامه تحقیقاتی حقوقی دانشکده حقوق  
  4301   نگهبانی دانشکده حقوق  
  4260   اتاق جانبازان دانشکده حقوق  
  4262   آبدار خانه دانشکده حقوق  
  4261   انتشارات،زیراکس،تایپ دانشکده حقوق  
امامی لیلا 2072   کارشناس مجلات مرکز چاپ و انتشارات  
      22431880 معاونت فرهنگی سازمان مرکزی  
    2239   نگهبانی سازمان مرکزی  
  2243   آبدارخانه سازمان مرکزی  
  2634   بورس واحد بورس  
  2169 22431852 دیوان محاسبات مدیریت مالی  
  2659   نگار خانه معاونت فرهنگی و اجتماعی  
  2531 22431819 مسئول دفتر دانشکده مهندسی هسته ای  
  2737-2766 22431913-22431912 - 22431911 گروههای پژوهشی کرسی حقوق بشر  
  2737-2766 22431913-22431912 - 22431911 حقوق بین الملل کرسی حقوق بشر  
مهدوبان احد 2729   حراست دانشکده دانشکده علوم و فناوری زیستی  
رضی زاده مهسا 2735   سایت دانشکده علوم و فناوری زیستی  
سعد آبادی علی اصغر 2930- 2931 22431968 مدیر امور فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
کولیوند هوشیار 2933 22431873 معاون پشتیبانی و خدمات فناوری پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
  2706-2707   اتاق اساتید مرکز سنجش از دور  
  2702   مرکز سنجش از دور  
حسینی   2703   مرکز سنجش از دور  
حکمت پور مریم 2204   کارشناس واحد آموزش امور شاهد وایثارگر  
  2017   تعمیرگاه پشتیبانی  
  2018   کارگاه نجاری دفتر طرحهای عمرانی  
  2019   کارگاه شیشه بری دفتر طرحهای عمرانی  
  2033 - 2034   کارگاه برق دفتر طرحهای عمرانی  
  2032   یخچال سازی دفتر طرحهای عمرانی  
  2030   بخش نظارت خوابگاه ها پشتیبانی  
  2029   کارگاه تجهیزات دفتر طرحهای عمرانی  
  2370   مسجد مسجد دانشگاه  
  4086   زیراکس دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
  2035   شرکت تاسیساتی خصوصی شرکت تاسیساتی خصوصی  
  2593 22431612-22431613-22431615 پژوهشکده ابن سینا پژوهشکده ابن سینا  
  2653   بسیج دانشجویی بسیج دانشجویی  
  2654   بسیج دانشجویی برادران بسیج دانشجویی برادران  
  2374   نگهبانی دانشکده مدیریت و حسابداری  
  2798-2799   مهد کودک مهد کودک  
  2320   رستوران اساتید رستوران اساتید  
  2253   بسیج اساتید بسیج اساتید  
خلجی راضیه 2777 22431670 کارشناس مسئول آموزش دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
  2818   دانشکده مهندسی هسته ای  
کفایی محمد علی 2953   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
ورهرامی ویدا 2953   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
درگاهی حسن 2977   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
  2972   اتاق دانشجویان دکترای بین الملل دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
  2187   آبدارخانه مدیریت منابع انسانی  
  2664   معاونت فرهنگی و اجتماعی  
  2668   معاونت فرهنگی و اجتماعی  
  2161   مشاوره درمانگاه  
  2298-2299   آشپزخانه رستوران مرکزی  
  2658   معاونت فرهنگی و اجتماعی  
  2356   دندانپزشکی درمانگاه  
  2792-2793   آشپزخانه رستوران شماره 2  
  2940- 2941- 2942   دانشکده مهندسی انرژی وفناوری های نوین  
  2244   نگهبانی درب دندانپزشکی خواهران اداره حراست  
  2183   آبدار خانه معاونت دانشجویی  
نامور مطلق بهمن 2455   گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
رضایی لیلا 2649   کارشناس گروه جغرافیا دانشکده علوم زمین  
پوروردی بهزاد 2632   امین اموال دانشکده علوم زمین  
  2677   نگهبانی دانشکده علوم زمین  
  2656   بسیج دانشکده علوم زمین  
مخابرات   2588   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
خشکشویی   2585   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
انجمن اسلامی   2581   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک دو   2552   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
بسیج   2657   بسیج امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک سه   2553   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
آمبولانس   2599   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
رستوران   2576   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک پنج   2555   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
تاسیسات   2580   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
نگهبانی داخل   2584   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
نگهبانی درب ولنجک   2578   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک یک   2051 22431695 خوابگاه کوی خواهران امور خوابگاها  
سرپرستی   2040   خوابگاه کوی خواهران امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک دو   2061   خوابگاه کوی خواهران امور خوابگاها  
پزشک کشیک   2053   خوابگاه کوی خواهران امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک چهار   2054   خوابگاه کوی خواهران امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک پنج   2073   خوابگاه کوی خواهران امور خوابگاها  
سرپرستی   88988624 خوابگاه رستاک امور خوابگاها  
نگهبانی   88988623 خوابگاه رستاک امور خوابگاها  
سرپرستی   88965310 خوابگاه بلوار کشاورز امور خوابگاها  
نگهبانی   88962437 خوابگاه بلوار کشاورز امور خوابگاها  
سرپرستی   22411490 خوابگاه شهید کچوئی امور خوابگاها  
نگهبانی   22403155 خوابگاه شهید کچوئی امور خوابگاها  
سرپرستی   88738175 خوابگاه قائم مقام امور خوابگاها  
نگهبانی   88752870 خوابگاه شهید مطهری امور خوابگاها  
نگهبانی   88541152 خوابگاه قائم مقام امور خوابگاها  
سرپرستی   88759769 خوابگاه شهید مطهری امور خوابگاها  
نیک بین محمد رضا 2090 22431694 مدیریت خوابگاه امور خوابگاها  
مديريت   2091-2582 22431697 مديريت امور خوابگاها  
کارشناس اسکان   2098   مديريت امور خوابگاها  
کارشناس اسکان   2093   مديريت امور خوابگاها  
تسویه حساب   2095   مدیریت امور خوابگاها  
نظارت و پیگيری   2074   نظارت و پیگيری امور خوابگاها  
آبدارخانه   2094   مديريت امور خوابگاها  
رستوران   2086   خوابگاه كوی خواهران امور خوابگاها  
نگهبانی درب ولنجک   2392   خوابگاه كوی برادران امور خوابگاها  
تاسیسات   2588   خوابگاه كوی خواهران امور خوابگاها  
فروشگاه   22431955    كوی برادران امور خوابگاها  
فروشگاه   22407099   كوی خواهران امور خوابگاها  
نگهبانی درب ولنجک   2254    خوابگاه  کوی خواهران امور خوابگاها  
  2127   نگهبانی ساختمان چند منظوره اداره حراست  
  22432033 - 22432026   رستوران شماره 3  
  2814   درب حراست پزشکی خواهران اداره حراست  
  2841   صدور کارت تردد اداره حراست  
تاسیسات   2049   خوابگاه خواهران امور خوابگاها  
نگهبانی   2050   خوابگاه خواهران امور خوابگاها  
حسن نژاد محمد 5212   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
زمانلو شمس الضحی 2264 22419750 کارشناس پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری  
سید هاشمی محمد اسماعیل 5671   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
توکلی مهناز 2270   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
نعمتی لیلا 2495   کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
سرپرستی بلوک یک   2551   خوابگاه  کوی برادران امور خوابگاها  
سرپرستی کل   2560   خوابگاه پسران امور خوابگاها  
دانشجویان خارجی   2596   خوابگاه کوی پسران امور خوابگاها  
زارع مقدم امیر 2607   کارتو گرافی دانشکده علوم زمین  
کامرانی توحید 2615   مسئول آزمایشگاه فتوگرامتری دانشکده علوم زمین  
  2620    علمی زمین شناسی دانشکده علوم زمین  
خوش عزم منیر 2621   مسئول حضور و غیاب دانشکده علوم زمین  
    2622   آزمایشگاه زمین شناسی دانشکده علوم زمین  
فدوی سیده فاطمه 2630   تهیه مقاطع نازک وصیقی دانشکده علوم زمین  
  2655   بسیج دانشجویی خواهران بسیج دانشجویی خواهران  
نبی زاده کشاورز 2661 22431833 رئیس اداره فعالیت های فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی  
  2662   امور حج زیارت معاونت فرهنگی و اجتماعی  
  2663   کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی  
خواجه سهیلا 2669   دفتر ارتباط دانشگاه وخانواده معاونت فرهنگی و اجتماعی  
  2816   دانشکده مهندسی هسته ای  
  2328   بخش سفارشات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
دادگر یدالله 4286   هیات علمی دانشکده حقوق  
نصرتی کاظم 2604   ژئومورفولوژی دانشکده علوم زمین  
کریم زاده سورشجانی روح الله 2779 22431663 هیات علمی و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
منشی زاده رحمت الله 2619   هیات علمی دانشکده علوم زمین  
انبار   2089   انبار امور خوابگاها  
  4248   اتاق جلسات لیزر - ساختمان تست حرارتی  
  4244   آزمایشگاه سنسورهای فیبرنوری لیزر - ساختمان تست حرارتی  
  4245   آزمایشگاه میکرواپتیک لیزر - ساختمان تست حرارتی  
  4246   اتاق جلسات لیزر - ساختمان تست حرارتی  
  4252   آزمایشگاه نفت لیزر - ساختمان تست حرارتی  
  4247   آزمایشگاه هولو گرافی لیزر - ساختمان تست حرارتی  
  4253   سوله لیزر - ساختمان تست حرارتی  
  22432060   تعاونی مصرف  
عبدالسلام شهو 2812   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
سلیمانی لادن 2486   کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
مدیریت   2097   مدیریت امور خوابگاها  
سرپرستی بلوک 6   2064   خوابگاه کوی خواهران امور خوابگاها  
عرب زهره 2963 22431718 کارشناس آموزشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
  2767   معاونت فرهنگی و اجتماعی  
پیروزمند محمد 4088   سایت دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
  2877   مشاور آمار دانشكده علوم ریاضی  
   5406   پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
  4205   نگهبانی دانشکده مهندسی هسته ای  
  4204   کتابخانه دانشکده مهندسی هسته ای  
لشکری علی اصغر 5631   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم زمین  
مسعودی فریبرز 2613   معاونت پژوهشی دانشکده علوم زمین  
محمد پور امینی مصطفی 4355   معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی  
  22432041-22432042 مرکز مخابرات دانشکده بهداشت  
  22403075-22403080-22175350 مرکز مخابرات دانشکده دندانپزشکی  
حسن زاده علیرضا 4091   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
احمدی رضا 2511 22431989 کارشناس آموزش پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
پیغمبر دوست مرضیه 2259   مسئول کتابخانه دانشکده الهیات و ادیان  
افجه ای سید ابراهیم 4125 22431803 رئیس دانشکده دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
رساء ایرج 2628   مدیر گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین  
بیضایی ابراهیم 4155   کتابخانه دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
سعیدی حسن 5675   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
بزرگی محبوبه 4139   دفتر پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
حاجی یوسفی امیر محمد 2996   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
حسینی برزی محبوبه 2676   عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
درگاهی اکبر 4193   گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
یزدان پناه آرش 4143   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
شکری امید 5350   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
خانمحمدی یوسف 2273   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
قورچی مرتضی 2618   مدیر گروه و هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
ولی پور حمیدرضا 2493 22431708 معاون آموزشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
عابدی کامبیز 4138   گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
عباسپور مقصود 4173   گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
عظیمی حسین 2010   دبیرخانه دفتر طرحهای عمرانی  
قرشی سید علی 4135   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
خانی سمانه 2995 22431718 کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
  2007   تکنسین مرکز مخابرات دفتر طرحهای عمرانی  
صالحی زاده هادی 2528   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
میراحمدی منصور 2978   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
میرزایی مریم 2530   دبیرخانه دانشکده الهیات و ادیان  
کریمیان فرزانه 2447   گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
مقیسه صادقی حسین 2256 22431784 مدیر اجرایی دانشکده الهیات و ادیان  
نجاتی حامد 2734   کارشناس مسئول دانشکده علوم و فناوری زیستی  
نوفرستی محمد 2974   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
هاشمی پور امید 4174   گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
  2275 22431471 پژوهشکده وقف دانشکده الهیات و ادیان  
پاشایی راد شاهرخ   مدیر گروه علوم جانوری دانشکده علوم و فناوری زیستی  
پاینده امیر تیمور 2894   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
پوراحمدی حسین 2950   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
پورکاظمی محمدحسین 2973   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
کاکایی فریده 2640   مسئول کتابخانه دانشکده علوم زمین  
گوازی آرش 2198   کارشناس آمار برنامه، بودجه بهره وری سازمانی ونظارت  
    2519   مسئول سایت دانشجویی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
آدابی حسین 2617   عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
خراسانی مریم 2852   مسئول دفتر گروه تاریخ دانشكده معماری و شهرسازی  
آسیایی علیرضا 2013   کارشناس ساختمان دفتر طرحهای عمرانی  
آقائی پور معصومه 2652   مسئول دانشجویان روشندل معاونت دانشجویی  
آقایی سهراب 2178   بایگانی اسناد مدیریت مالی  
ابراهیم زاده معبود حمیرا 4377   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
ابراهیمی جمشید 4312 22431753 رییس دبیر خانه دانشکده حقوق  
ابراهیمی محمد مهدی 2921   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
ابراهیمی فرشاد 2782   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
ابراهیمی صابر 2872   امور دفتری دانشكده معماری و شهرسازی  
ابراهیمی علی 2139   بایگانی مدیریت خدمات آموزشی  
ابراهیمی مقدم محسن 4172   معاون پژوهشی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
ناظمی اسلام 2690- 2691 -2692- 2693   مدیریت مرکز مرکز آموزش الکترونیکی  
ابراهیمی پور غلامحسین 5905   مدیر گروه زیست فناوری و میکروبیولوژی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
ابوالقاسمی محمود 5356 - 5312 22431594 مدیر گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
ابوالقاسمی مریم 2435   گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
زمانیان خدیجه 2460   کارشناس گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
احدنژاد طاهر 4090   کارمند آزمایشگاه دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
احمد زاده هروی شیده 2483   گروه زبان و ادبيات انگليسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
احمد محرابی سجاد 5896   عاملیت مالی معاونت پژوهشی و فناوری  
خیرخواهان مجید 2066 - 2067 22431621 مسئول دفتر  حوزه مدیران معاونت پژوهشی و فناوری  
  2955   کار گاه بنایی دفتر طرحهای عمرانی  
احمدی آذر 4289 22431711 آموزش دوره دکتری دانشکده حقوق  
جلالی علی 2180 22431848 مدیرمنابع انسانی و پشتیبانی مدیریت منابع انسانی  
احمدی مه لقا 2932   آبدارخانه دانشکده تربیت بدنی  
سالمکار علیرضا 2923   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
احمدی محمود 2682   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
جعفری افشار 5823   معاونت پژوهشی دانشکده تربیت بدنی  
اربابی مسعود 4270   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
اربابی معصومه 2497 22431707 مسئول دفتر ریاست دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
کوشا جعفر 4308   هیات علمی دانشکده حقوق  
ارشدی عزیزه 2114   رئیس اداره آزمون و پذیرش مدیریت خدمات آموزشی  
اره کشان مائده 4303   کتابخانه دانشکده حقوق  
ارکیان زهرا 2175   حسابداری درآمد اختصاصی مدیریت مالی  
اسبری مزرعه خلفی سلیمان 5321   کارشناس کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
استارمی ابراهیم 2448   گروه آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
اسد زاده فاطمه 2310- 2311   منشی دفتر تخلفات  اداری  
اسدی اكرم 2897   كارشناس رشته ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
اسلامی رضا 4271   گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق  
اسلامی زیبا 2889   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
اسمعیل لو محسن 2549   کارپرداز پشتیبانی  
اسماعیل پور یوسف 2547 22431596   دانشکده مهندسی هسته ای  
عبدالکریمی سپیده 2492   مدیر گروه زبان شناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
اسماعیلی سیمین 2131   کارشناس  - لغو تعهد و آموزش رایگان وصدور دانشنامه و ریز نمرات ( مهندسی برق و کامپیوتر و الهیات و آب  و محیط زیست و بنیاد ایران  شناسی و علوم ریاضی و پژوهشکده ها وحقوق مدیریت خدمات آموزشی  
حکمتی ارسلان 4133   گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
اسکندری صفیه 2103   کارشناس  - صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات و صدور ابطال معافیت تحصیلی (شیمی - علوم زمین - تربیت بدنی - علوم ورزشی مدیریت خدمات آموزشی  
اشراقیان فاطمه 2120   اعتبارات مدیریت مالی  
اصغر پور منیره 2704   دفتر نشریه مرکز سنجش از دور  
آذر نیا طیبه 2201 22431883 کارشناس امور اداری و دبیر خانه امور شاهد وایثارگر  
اصغریان میر محمد   22431827 رئیس اداره صندوق ها معاونت دانشجویی  
  2860   دفتر فنی ، پژوهشی و آموزشی دانشكده معماری و شهرسازی  
اصفهانی علی 2023 22431869 کارشناس طراحی دفتر طرحهای عمرانی  
اصفهانی محمود 2542-2543   اتاق راننده ها پشتیبانی  
اصفهانی خالقی مریم 4084   آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
شهنی کرمزاده نگار 2903   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
اصنافی امیر رضا 5315 - 5313   مدیر گروه علم و اطلاعات دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
اطاعت جواد 2616   عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
افتخار فرشته 5923   میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
افتخارزاده طیبه 2791 22431684 مدیریت رستوران شماره 2  
افتخاری مریم 2336   بخش فهرستنویسی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
قادری رضا 4161   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
افشار هاشم خانی بتول 2430   گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
افقی هاله 5436 88512266 -88512270 مسئول پذیرش مرکز اتیسم - کلینیک روزانه توانبخشی کودکان با اختلالات ویژه (اکباتان) پژوهشکده خانواده  
نظریان ناصر 2300   کارپرداز رستوران مرکزی  
شکرچی احمد 2474   گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
البرز مسعود 2914   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
درگاهی علیرضا 2162 22431850 منشی دفتر و دبیرخانه مدیریت مالی  
خودکامه مهران 2236   رئیس دفتر معاونت پژوهشی و فناوری معاونت پژوهشی و فناوری  
فرهادی نسب مهدی 2874   امور دفتری دانشكده معماری و شهرسازی  
سرتیپی پور فرهادی محسن 2842   هیات علمی دانشكده معماری و شهرسازی  
سایت کامپیوتر
دانشكده معماری و شهرسازی  
موسوی پاک نیلوفر 2631   گوهرشناسی دانشکده علوم زمین  
امین پناه کامه 2639   کارشناس کلیه رشته های مقطع کارشناس دانشکده علوم زمین  
امینی منصور 4292 22431762 معاونت پژوهشی دانشکده حقوق  
امینی منصور 4275   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
امینی منوچهر 4038   کارگاه مکانیک و تراشکاری پژوهشکده لیزر و پلاسما  
امینیان محبوبه 2315   معاون حوزه مدیریت برنامه ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی معاونت پژوهشی و فناوری  
انصاری باقر 2737-2766 22431913-22431912 - 22431911 ریاست کرسی حقوق بشر  
انصاری مریم 2326   بخش دیجیتال کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
  2787   سایت دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
اویسیان عباس 2137   دبیرخانه مدیریت خدمات آموزشی  
اکبرپور حسن 2167   اداره دفتر داری وتنظیم حسابها مدیریت مالی  
همدانی علی اکبر 2146   بایگانی مدیریت خدمات آموزشی  
اکبری امیری حبیب اله 2510 22431732-22431731 دبیرخانه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
اکبری امیری زهرا 2515 -  2514   مسئول پذرش و پاسخگوئی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
ایران نژاد جعفر 5836   مسئول دبیرخانه دانشکده تربیت بدنی  
ایلخانی محمد 2467   گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
ایمانی حسن 2173-2136   دریافت وپرداخت مدیریت مالی  
اینانلو مهدیه 5911   کارشناس آموزش دانشکده علوم و فناوری زیستی  
قاسمی علی 2527   معاون آموزشی دانشکده دانشکده الهیات و ادیان  
مرندی   2296 22431830 مدیریت رستوران مرکزی  
بابایی فرانک 2170   اداره حقوق ودستمزد مدیریت مالی  
موسوی جواد 2105   رئیس دبیرخانه مدیریت خدمات آموزشی  
بازگیر ایوب 43684369   مدیر گروه شیمی محض دانشکده شیمی  
باستانی راد حسن 2439   گروه تاريخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
باغومیان رافیک 5225   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
باقری طاهره 2120   رئیس اداره اعتبارات مدیریت مالی  
باقری اکبر 4383   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
باقری طیبه 2494   رئیس آموزش دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
باقریان فاطمه 5345   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
باقریه کبری 5255   کارشناس مقطع ارشد و دکتری کارشناسان مقطع  ارشد و دکتری  
کیان سهیل 2471   مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
بای مسلم 2947   کارشناس امور ورزش آقایان مدیریت تربیت بدنی  
بخشی امید 2028   مسئول کارگاه برق دفتر طرحهای عمرانی  
اولیایی عسل 2713   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
بدیعی محمد 2516 - 2504   کارشناس واحد اتوماسیون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
براتی غلامرضا 2602   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
برزگر اسحاق 2308   کانون فرهنگی کارکنان سازمان مرکزی  
برنارد فرانسوآز 5935   علوم زیست فناوری گیاهی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
فرهنگ نیا امیر 2444   گروه زبان و ادبیات عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
بزرگی کیا حسین 2340 22431917 بخش گردش و امانات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
بطایی طیبه 2226   کارشناس هیات جذب  
بلوچ هاشم 2179   اداره بازنشستگی کانون بازنشستگی  
به منش مریم 2885 22431653 دفتر گروه علوم کامپیوتر دانشكده علوم ریاضی  
بهادری مریم 2194   کارشناس بورسها مدیریت دفتر برنامه ریزی و هماهنگی  
بهادری فر محمد 2437 - 2438 22431811 - 22431812 مدیریت تعاونی مسکن  
رضایی   4327   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
بهبودی فاضل 2883   مسئول زیراكس دانشكده علوم ریاضی  
بهروزنیال طیبه 2335   بخش پایان نامه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
بهروزیان نگین 2148   کارشناس - صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات و صدور ابطال معافیت تحصیلی ( مهندسی عمران آب و محیط زیست ومهندسی مکانیک و انرژی و علوم و اقتصاد و مدیریت و حسابداری و بنیاد ایران شناسی و پژوهشکده ها مدیریت خدمات آموزشی  
بهمئی محمد علی 4273   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
بهمن نژاد زهرا 2522   کارشناس سخت افزار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
جلالی لیدا 2522   کارشناس سخت افزار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
بوربوره فائزه 2705 22431723-22431724 آموزش مرکز سنجش از دور  
بوربوره فائزه 2708 22431723-22431724 دبیرخانه مرکز سنجش از دور  
بوستانکار مریم 4289 22431711 آموزش کارشناسی ارشد دانشکده حقوق  
بوکایی مجید 2538   کارپرداز پشتیبانی  
بی نیاز طیبه 4381   گروه شیمی دانشکده شیمی  
عطاری جلال 2196 22431886 مدیریت برنامه، بودجه بهره وری سازمانی ونظارت  
کربلایی هاشمی هاشم 2212-2213-2215 22431568-22431881-22431882 دفتر نهاد نهاد رهبری  
میرساجدی سید مهدی 2251 22431682 مدیریت هسته گزینش  
دژپسند سمیه 2976 22431660 دبیرخانه دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
بینش پور سوگل 2337   بخش فناوری اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
راسخ ابراهیم 4296 22431756 مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق  
بیگ زاده ابراهیم 4304   هیات علمی دانشکده حقوق  
تاجیک محمد رضا 2950   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
خدامروتی غلامرضا 5332   مسئول دبیرخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
پوستچی اول نجمه 2893   کتابخانه دانشكده علوم ریاضی  
ترهنده ژاله 2946 22431954 منشی مدیریت تربیت بدنی مدیریت تربیت بدنی  
ترکمنی آذر فرح 4168   گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
هایل مقدم کورش 5821 22431952 مسئول دفتر ریاست دانشکده دانشکده تربیت بدنی  
تفضلی فریدون 2973   گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
تقوی مرجان 5846   کارشناس آموزش دانشکده تربیت بدنی  
تقی زاده لیلا 2507   رییس گروه توسعه نرم افزار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
تن کمانی مجید 2901 22431796 محاسبات پشتیبانی  
طهرانچی محمد مهدی 2786   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
  2695   آزمایشگاه مگنتو اپتیک لیزر شماره 3 - آز مگنتو فوتونیک  
  2698   آزمایشگاه دیوفتونیک لیزر شماره 3 - آز مگنتو فوتونیک  
  3021   آزمایشگاه فوتونیک لیزر شماره 3 - آز مگنتو فوتونیک  
توسلی منصور 5448   اعزام دانشجویان به خارج معاونت دانشجویی  
محمدی قاسم 4280   گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق  
توکلی زهرا 5219   کارشناس آموزش دانشکده مدیریت و حسابداری  
توکلی احمد 2986   گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
آذرخشی مصطفی 2271   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
رضویان محمد تقی 2649   مدیر گروه جغرافیا انسانی دانشکده علوم زمین  
تیمارچی سمیه 4132   گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
  4059   دبیرخانه پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
تبریزی    2760 22431810- 22431815 مدیریت تعاونی مصرف  
دژآپن سمیه 5628   کارشناس رشته های جغرافیا طبیعی مقطع ارشد و دکتری دانشکده علوم زمین  
جابری پور قاسم 4165   گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
والی حمیده 2965 22431718 آموزش دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
حاجی حاجیکلائی حسین 2641   IT کارشناس دانشکده علوم زمین  
جدیدی خسرو 4331   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
جعفر زاده میر قاسم 4281   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
جعفر پور سید محمد 2535   دبیرخانه پشتیبانی  
جعفر پور سید محمد 2545 22431797 مدیرت نقلیه پشتیبانی  
جعفرزاده ولی اله 4360   تکنسین آزمایشگاه دانشکده شیمی  
گودرزی زهرا 2603   کارشناس آموزش دانشکده علوم زمین  
  2062- 2063   آژانس دانشگاه  
جعفری یوسف 2219-2681   معاونت مدیریت امور حقوقی  
  2550- 2544 - 2902 22431795 مسئول دفتر پشتیبانی  
جعفری غلامرضا 2773   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
عنانی محمدرضا 2482   گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خسروی نیما 2783   هیأت علمی و معاون گروه فیزیک بنیادی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
حمزه محسن 4184   گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
جوادیان فرزانه مریم 4140 22431800 کارشناس کنفرانس دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
جلالی محمد 4279   گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق  
جلالی علی 4177   گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
جلویاری فرحناز   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
جلیلیان آذین 2945   کارشناس امور ورزش بانوان مدیریت تربیت بدنی  
جندقی مریم 5325   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
عنانی محمدرضا 5167 22431708 معاون پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
جهانگیری سحر 2340 22431917 بخش گردش و امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
واعظی اصغر 2660 22431831 معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی  
جهانیان علی 4188   گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
جوادیان فرزانه نیلوفر 4155   کتابخانه دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
جواهری محمود 2847   كارشناس پژوهشی دانشكده معماری و شهرسازی  
جَمانی فاطمه 2336   بخش فهرستنویسی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
حاتمی حدیثه 2218   مسئول آموزش و پژوهش امور شاهد وایثارگر  
حاتمیان سمانه 2446   کارشناس گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
حاج جباری صمد 2895   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
حاجی ربیع مسعود 2268   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
اسدی عبدالله 2443   سایت دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
حبیبی یوسف 2184   کارشناس دانشکده علوم تربیتی ومهندسی برق کامپیوتر پژوهشکده خانواده وتربیت بدنی معاونت دانشجویی  
حبیبی کرهرودی زهره 4334   گروه شیمی دانشکده شیمی  
محصص مرضیه 5682   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
فخاری عباس 2920 22431652 مدیر گروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
حدادی سید محمود 2445   گروه زبان و ادبيات آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خدایی جوانشیر 2442   دبیرخانه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
حسنی غلام حسن 2168   رسیدگی به اسناد مدیریت مالی  
رسایی رضا 5240 22431646 مدیراجرایی دانشکده مدیریت و حسابداری  
حسین زاده محمد مهدی 5619   دفتر نشریه دانشکده علوم زمین  
  2221 22431601 منشی دفتر ریاست سازمان مرکزی  
منتی وحید 2388   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
حسینی سید جواد 5333 - 5372   مدیر اجرایی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
حسینی داورانی سید سعید 4358   رئیس مرکز تحقیقات شناسایی وآنالیز مواد شیمیایی دانشکده شیمی  
حسینی داورانی سید سعید 4324   معاون پژوهشی دانشکده شیمی  
بیات اسماعیل 4082   آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
طالب رضا 2899   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
حشمت زاده محمد باقر 2979   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
حشمتی هنگامه 2348   بخش پایان نامه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
ششیکانی کیهان 4136   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
واعظی اصغر 2476   گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
حلاج محمود 2125   کارشناس اداره ثبت نام مدیریت خدمات آموزشی  
حلوائی وجیهه 4303   کتابخانه دانشکده حقوق  
مشرف مریم 2432   گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
حمیدی فرد محمد حسین 2503-2501 22431733 معاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
حمیدی منش مارینا 4311   دفتر دبیر خانه دانشکده حقوق  
زنگنه رضوان 2880 22431631 مسئول دفتر دانشكده معماری و شهرسازی  
عماد زاده غلامحسین 2479   گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
حیدری معصومه 2336   بخش فهرست نویسی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
حیدری محمود 5342 - 5307   معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
جدید زهرا 2699   کارشناس اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی معاونت پژوهشی و فناوری  
  2375 22431644 دفتر نشریه دانشکده مدیریت و حسابداری  
خاتمی احمد 2497   ریاست دانشكده دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خاتمی احمد 2473   گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خالدی شهریار 2623   عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
نصرتی کاظم 2612   مدیر گروه و هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
مختاریان مرجان 2607   کارشناس آزمایشگاه رسوب و مقطع دانشکده علوم زمین  
خاک پور غلامرضا 2288   کارت تغذیه کارمندان رستوران مرکزی  
خدا مروتی حسین 2450   منشی گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خدابخشی زهرا 2251 22431682 کارشناس مسئول اداری هسته گزینش  
زرینی   2537 22431796 مسئول خدمات پشتیبانی  
  2275 22431471 مرکز وقف مرکز وقف  
خدادادی احمد 2882   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
خدایی نرجس 2472   گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خراسانی علی 2209-2211   کارشناس مدیریت امور حقوقی  
خراسانی اباصلت 5343   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
    2861 22431637 مسئول دفتر گروه فن ساختمان دانشكده معماری و شهرسازی  
زرین اعظم 2639   کارشناس آموزش دانشكده علوم زمین  
خزائی نژاد مریم 2106   کارشناس اداره ثبت نام مدیریت خدمات آموزشی  
خزاعی مجتبی 2197   تشکیلات برنامه، بودجه بهره وری سازمانی ونظارت  
شعاعی شیرین 2912   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
خزعلی همایون 5939   علوم و زیست فناوری جانوری دانشکده علوم و فناوری زیستی  
خسروی فاطمه 2718 22431667 رئیس اداره اجرایی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
آرمیده مینا 2639   کاردان آموزش مقطع کارشناسی دانشکده علوم زمین  
خسرویان سعید 2509   رییس اداره شبکه و مرکز داده مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
قهرمانی اصغر 2440   مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خلت فرهاد 2922   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
خلعتبری الهیار 2477   گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خلیلی عبدالامیر 2999   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
خمامی زاده فرهاد 4273   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
دارایی زینب 2466   کتابدار دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خواصی حمیدرضا 4385   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
جعفری دینانی کیان 4192   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
خورشیدی غلامحسین 5207   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
نامدار بهروز 6001   مسئول دفتر و دبیرخانه پژوهشکده علوم محیطی  
تقی پور ابراهیم 5338   گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
خوشنودی آزاده 2332 22431918 بخش نشریات و بانکهای اطلاعاتی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
خیر خواهان فاطمه 2210 22431887 منشی مدیریت امور حقوقی  
خیراله زاده ورزی لیلا 2946   کارشناس امور ورزش بانوان مدیریت تربیت بدنی  
داداش زهرا 5337   کارشناس مرکز مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
حسینی سید عماد 5031 - 5032   مدیر مدیریت تربیت بدنی مدیریت تربیت بدنی  
داراب پور مهراب 4270   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
خوشدل روحانی مریم 5693   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
حسن زاده امین 2918   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
داودی پرویز 2986   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
محسن حاجی زین العابدینی 2342   رئیس اداره کتابخانه های دانشگاه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
داودی صدیقه 2126   کارشناس مدیریت منابع انسانی  
دبیری مینو 4321   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
دادگر یدالله 2996   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
فریدزاده رائد 2323 22431916 ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
كاظم
2473
 گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
نوشی کوچک سرایی موسی 2490   گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
دشتدار معصومه 2813   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
طاهری قدرت 2436   گروه زبان و ادبيات فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
دهاقین زهره 4374   کارشناس آزمایشگاه دانشکده شیمی  
دژپسند فرهاد 2974   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
غفاری حسین 2932   خدمات دانشکده تربیت بدنی  
دیهیمی فرزاد 4332   گروه شیمی دانشکده شیمی  
ذاکرالحسینی علی 4194   گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
عبدی زینب 2845 22431640 گروه شهرسازی دانشكده معماری و شهرسازی  
ذولفقاری احمدرضا 2220-2225 22431817-22431879 معاونت پشتیبانی , مالی و مدیریت منابع سازمان مرکزی  
ذکایی محمد 2914   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
افضلیان علی اکبر 2110-2122 22431846 ریاست مدیریت خدمات آموزشی  
رئوفی فرهاد 43684369   مدیر گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی  
شهراسبی معصومه 2871 22431643 مسئول دفتر گروه دکترا دانشكده معماری و شهرسازی  
پوریانی جوان پروانه 2330   بخش مرجع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
راسخ محمد 4278   گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق  
محمودی مژگان 2906   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
حسنی   2587   انبار مرکزی پشتیبانی  
رجبی مهام حسن 5907   مدیر گروه زیست فناوری جانوری و دریا دانشکده علوم و فناوری زیستی  
رحمانی بهناز 2326   بخش کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
عظیمی نژاد ایلدار 2177   رسیدگی مدیریت مالی  
رحمت پور علی 4342   گروه شیمی دانشکده شیمی  
رحمتی شمخال 2828   فروش کتاب  
شاهمردی شهره 2967   کارشناس پژوهش دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
رزاقی احسان 2026   کارشناس ساختمان دفتر طرحهای عمرانی  
قهرودی منیژه 2608   معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم زمین  
رستمی علی 4364   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
رستمی تبریزی لمیاء 4274   گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
رستگار منوچهر 2714   دفتردار دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
حاج ابراهیم زرگر اکبر 2222   مشاور  عالی ریاست دانشگاه سازمان مرکزی  
رضازاده علیرضا 4178   گروه قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
صادقی شریف سید جلال 5211   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
رضازاده اسماعیل 2294   کارت تغذیه دانشجویی رستوران مرکزی  
رضازاده شهلا 2194   کارشناس مسئول برنامه ریزی مدیریت دفتر برنامه ریزی و هماهنگی  
رضایی شهلا 2173   حسابداری پژوهشی مدیریت مالی  
رضایی ابوالفضل 2444   گروه زبان و ادبیات عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
رضوانی سعید 2445   گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
رضوی مهدی 2964   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
رضویان محمد تقی 2614   عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
رعنایی طاهره 2190   کارشناس مدیریت منابع انسانی  
غرویان داود 2930- 2931 22431968 معاون پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
رفعتی حسن 4042   هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
لفظی شیلا 2465   رئیس تحصیلات تکمیلی دانشکده دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
شاملو باقر 4265   هیات علمی دانشکده حقوق  
سیمیایی صراف حسین 4272   هیات علمی دانشکده حقوق  
پورقاز آرمان 2699   کارشناس کفایت دستاوردهای علمی دانشجویان دکترا و سایت پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری  
رمضانی راحله 2157   کارشناس دانشکده هسته ای پژوهشکده گیاهان دارویی وعلوم محیطی ولیزر پلاسما معاونت دانشجویی  
رنجبران افسانه 2516-2504   رییس اداره پشتیبانی سامانه های اداری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
انتظار یزدی راهله 2316   کارشناس اداره آمار معاونت پژوهشی و فناوری  
رهبری فرشته 2188   کارشناس اداره ثبت نام مدیریت خدمات آموزشی  
رهگشای محمد 2605   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
روشن رامین 2622   مسئول سمعی و بصری دانشکده علوم زمین  
اکرم جعفرزاده 5619   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم زمین  
ریاحی حسین 5937   علوم و زیست فناوری گیاهی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
ریواز فیروزه 2890 - 2910 22431649 مدیر گروه آمار و هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
روشن محمد 2364 5431 ریاست پژوهشکده خانواده  
زاده محمدی علی 5433   هیات علمی پژوهشکده خانواده  
زارع حوا 2516-2504   کارشناس اتوماسیون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
زارع یاسین 2519   مسئول سایت دانشجویی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
تصویری محبوبه 4376   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
رحیمی   2201 22431883 مدیر امور شاهد وایثارگر امور شاهد وایثارگر  
زاهدی منصور 4375   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
زاهدی عبدالوحید 2209-2211   کارشناس مدیریت امور حقوقی  
سجادی سید حسین 2324   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
حافظی محمد رضا 2880 22431631 ریاست دانشكده معماری و شهرسازی  
زرین کلاه مهری 2210 22431887 منشی مدیریت امور حقوقی  
زلفی گل ابوالفضل 2898 22431656 مدیر اجرایی دانشكده دانشكده علوم ریاضی  
زندی فاطمه 4130   منشی دفتر گروه دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
  22431781   دانشکده مهندسی انرژی وفناوری های نوین  
زندی لیلا 2143   کارشناس سیستم رایانه ای آموزش مدیریت خدمات آموزشی  
زندیه مصطفی 5215   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
آدابی محمد حسین 2617   مدیر گروه و هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
زیبایی محمد اسماعیل 4249   لیزر - ساختمان تست حرارتی  
سادات کیایی محسن 2267   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
سادات گوشه سیامک 2817   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
سالمی مقدم مصطفی 2175   حسابداری درآمد اختصاصی مدیریت مالی  
ساوجی محمد حسن 4162   گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
ساورائی پرویز 4263   هیات علمی دانشکده حقوق  
سجادی ژیلا 2676   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
سجادی سید علی محمد 2432   گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
  4077 22431933-22431934-22431939-22431940 دبیرخانه جهاد دانشگاهی  
سخنور جلال 2490   گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
حافظی محمد رضا 2873 22431632 رئیس دانشکده دانشكده معماری و شهرسازی  
سریع القلم محمود 2961   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
باباپور گل افشان محمد مهدی 2527 22431785 ریاست دانشکده دانشکده الهیات و ادیان  
اخوان هزاوه فاطمه 2162 22431850 ریاست مدیریت مالی  
سعیدی فاطمه 2138   کارشناس فارغ التحصیلان - صدور تائیدیه تحصیلی ( مهندسی برق و کامپیوتر و علوم تربیتی و مدیریت و حسابداری و مهندسی هسته ای مدیریت خدمات آموزشی  
سلطان عمیدآبادی بی تا 2334   بخش فهرستنویسی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
سلطانی محمدرضا 2399- 5434   مدیر اجرایی پژوهشکده خانواده  
سلیمانی سمیه 2322   بخش کتابخانه کودک ونوجوان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
حاجی تقی محمد 2450 22431710 مدیر گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
سلیمانیها محمد 2200   دفتر طرحهای عمرانی  
سلیمی نوری افشین 2182 22431623 اداره رفاه وتعاون مدیریت منابع انسانی  
سمائی فهیمه 2181-2052 22431849 اداره هیات علمی مدیریت منابع انسانی  
سمندرنژاد علی 2506   بخش امور فنی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
مهدوی سمنون مرتضی 5665   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
سمیعی بتول 4083   رئیس آموزش دانشکده مهندسی برق دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
سمیعی کیواندخت 5918   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم و فناوری زیستی  
سنبلی علی 4045   هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
سهیل كیان 2471   گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
سپاسی معصومه 2963 22431718 کارشناس آموزش دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
سپنجی حمیدرضا 2775   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
سید فاطمی سید محمد قاری 4309   گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق  
سیرتی طاهره 2137   دبیرخانه مدیریت خدمات آموزشی  
سیفی سید جمال 4310   گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق  
یگانه لطیف 2163   عامل ذیحساب معاونت معاونت دانشجویی  
سیفی زیناب غلامعلی 4275   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
قوام عبدالعلی 2992   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
شاملو باقر 4288 22431760 معاونت آموزشی _ تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق  
سلطانی محمد 4284   گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
شاملو باقر 2210 22431887 مدیرت مدیریت امور حقوقی  
شاملو باقر 2310- 2311   ریاست تخلفات اداری کارکنان  
اسدی شهروز 4176   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
کشاورز حمید 5339   گروه علم و اطلاعات دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
شاهمردی شهره 2967   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
شبرخ فومنی زهرا 5550   كارشناس آموزش دانشكده علوم ریاضی  
شجاعی حسین 2819   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
مهدوی مریم 4290 22431754 رییس آموزش دانشکده حقوق  
شریفی مسعود 5344   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
شریفی محمد جواد 4179   گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
شعبانی احمد 4362   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
شعبانی رضا 2451   گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
رمضانی محمد حسین 4265   هیات علمی دانشکده حقوق  
شمس علینی فریدون 4164   گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
شمس فرد مهرنوش 4171   رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر،مدیر گروه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
شهبازیان شانت 4371   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
شهلایی عبدالرحیم 2916   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
شهیدی شهریار 5309 - 5310   مدیر گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
شورورزی محمد 4360   گروه شیمی دانشکده شیمی  
شکر گزار اسماعیل 2168   رسیدگی مدیریت مالی  
پناهی مقدم سمیه 5914   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم و فناوری زیستی  
شکری بابک 2788   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
آرمان صمد 2478   منشی گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
  2022   دفتر طرحهای عمرانی  
شیرازیها اعظم 2206   مسئول واحد فرهنگی امور شاهد وایثارگر  
شیرزاده بهزاد 2189 22431848 مسئول حضور و غیاب مدیریت منابع انسانی  
صائمی فرهاد 2292-2164 22431851 معاونت مدیریت مالی  
صابری فهمیه 5910   کارشناس آموزش دانشکده علوم و فناوری زیستی  
مجلات   5340   مجلات دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
توکلی نیا جمیله 2626 22431691 ریاست دانشکده دانشکده علوم زمین  
صادقی عباس 2643   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
صادقی فیشانی فاطمه 2186   کارشناس کمیسیون موارد خواص مدیریت خدمات آموزشی  
صالح نیا قائم 5328   مسئول سایت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
اشکش رضا 2971   زیراکس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
صالحی پیمان 4049   هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
صالحی رقیه 2335   بخش پایان نامه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
صالحی زاده هادی 2756 22431648 ریاست مرکز همایشهای بین الملل  
  2233 22431920 مدیرت روابط عمومی  
ریاضی نعمت الله 2824 - 2712 - 2710 22431663 ریاست دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
صانعی عباس 2398   نگهداری گاز نگهداری گاز  
صدری محمد 2499- 2498 22432220 خوابگاه متاهلین خوابگاه متاهلین  
صدقی بلوک آباد رویا 4342   مسئول ازمایشگاه های پژوهشی دانشکده شیمی  
صدوق سید محمد سجاد 4187   گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
صدوق سید محمد سجاد 2144   مدیر اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان  
صدوق سید حسن  2637   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
صدیق حقیقت فاطمه 2158   معاون مدیر اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان  
صدیقی زاده مصطفی 4142   گروه قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
صفار محمد جواد 4263   هیات علمی دانشکده حقوق  
صفاری علی 4284   گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
صفایی فرشاد 4183   گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
صفایی نادر 2008   امور مالی دفتر طرحهای عمرانی  
صفایی ناهید 2351   کارشناس دانشکده اقتصاد ومعارف و پارک علمی زیرآب معاونت دانشجویی  
صفایی خلیل   22431685 اداره بودجه برنامه، بودجه بهره وری سازمانی ونظارت  
صفری ناصر 4372   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
صمدی پور اعظم 2134   کارشناس مسئول ارزیابی فعالیتهای آ مدیریت دفتر برنامه ریزی و هماهنگی  
صمصامی حسین 2993   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
عرب مازار علی اکبر 2277-2278-2279 22431673 - 22431689 ریاست مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی  
کاوه طاهره 4021 22431773 رئیس اداره اجرایی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
طالب زاده محسن 5355   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
  2352   آبدارخانه طبقه اول دانشکده مدیریت و حسابداری  
حقیقی محمد علی 2382   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
طالبی   2665   معاونت فرهنگی و اجتماعی  
طاهری حسین 2966   مسئول سایت دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
  2911   دانشجویان دکتری دانشكده علوم ریاضی  
طلایی مهرنوش 2133   معاون مدیر مدیریت دفتر برنامه ریزی و هماهنگی  
طلوعی رویا 2863   کتابخانه دانشكده معماری و شهرسازی  
طهماسبی آبدر مریم 2886   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
منیری مرتضی 2907   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
ع صادقی مهین 2737-2766   مسئول دفتر کرسی حقوق بشر  
عابدی صدیقه 5320   مسئول کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
عارفی محبوبه 5358   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
پور شهریار کلشتری حسین 5335   مدیر گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
  2217   اداره اموال مدیریت مالی  
شاملی علیرضا 2503-2501 22431733 مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
عباسی مینا 2991   کارشناس تحصیلات تکمیلی اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
عباسی علی 2446   مدیرگروه زبان و ادبیات فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
السان مصطفی 4272   هیات علمی دانشکده حقوق  
عبدالملکی تاجماه 2932   خدمات دانشکده تربیت بدنی  
عبدالهی ابراهیم 2143   کارشناس رایانه مدیریت خدمات آموزشی  
عبدلی بهروز 5848   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
احمدی زاد   5822 22431952 ریاست دانشکده تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی  
عبدی فهیمه 2131   کارشناس فارغ التحصیلان - صدور تائیدیه تحصیلی ( ادبیات و علوم زمین و بنیاد ایران شناسی و الهیات و پردیس عباسپور مدیریت خدمات آموزشی  
عرب علیرضا 2155   مسئول مراکز خدماتی معاونت دانشجویی  
کمالی الهام 2770 22431666 کارشناس امور آموزشی گروه فیزیک بنیادی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
میراحمدی چناروئیه منصور 2968-2951 22431805 ریاست دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
عرب مازار علی اکبر 2986   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
عرب مازار عباس 2985   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
عرب مازار یزدی محمد 5204   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
حسنی نرگس 5301 22431687 مسئول دفتر ریاست دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
عزیزی شهریار 5208   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
کتابخانه
دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
عشقی محمد 4181   گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
عظیمی نژاد ایلدار 2168   اعتبارات مدیریت مالی  
عقدایی مهین 5828   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
علائدینی زهره 2628   کارشناس گروه دانشکده علوم زمین  
علم الهدی جمیله 5359   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
علم الهدی جمیله 5460 - 5461 22431717 ریاست پژوهشکده مطالعات بنیادین  
علی احمدی آتوسا 4053   معاونت پژوهشی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
علی رشتی مریم 2179   اداره بازنشستگی کانون بازنشستگی  
علیخانی زهرا 2464   کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
علیرضایی سعید 2600   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
علیمحمدی ام البنی 2458   مرخصی ها مدیریت منابع انسانی  
اکبر مسگری احمد علی 2470   گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
عماد اعظم 2440   منشی گروه زبان و ادبیات عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
عمیدی زهره 2350   کارشناس دانشجویان غیر ایرانی ودبیرخانه کمیسیون موارد خواص معاونت دانشجویی  
عنادی لیزا 2114   کارشناس اداره آزمون و پذیرش مدیریت خدمات آموزشی  
خلیل زاده مریم 5477   کارشناس آموزشی و پژوهشی پژوهشکده فضای مجازی  
عنانی سراب محمد رضا 2482   گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
امینی منیر 5324 22431395 رئیس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
غفوری پیمان 4128 22431804 مدیر اجرایی مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
غلام حسینی مهناز 4291   دفتر آموزش کارشناسی دانشکده حقوق  
غلامحسینی اسماعیل 2321   کارشناس واحد فرهنگی امور شاهد وایثارگر  
چناری عبدالامیر 2480   گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
فارسیجانی حسن 5216   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
فاطمی جهرمی سید ابوالقاسم 2488   گروه زبان و ادبیات انگليسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
فانی مریم 5430   مسئول دفتر پژوهشکده خانواده  
فتح آبادی جلیل 5347   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
فتحی کورش 2418 22431594 مدیر گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
فتحی واجارگاه کورش 5357   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
فخاری زواره علیرضا 4352   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
  8000 29908000 تلفن گویا اکباتان  
زیاری مریم 5327   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
کتانفروش سید علی 2888   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
آقا مزدرانی محمد رضا 2896   مسئول دفتر و بایگانی دانشكده دانشكده علوم ریاضی  
  2944 22431657   استخر فجر  
فردحسینی مهسا 2330   بخش مرجع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
فردوسی سیما 5343   بازنشسته دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
فرزانه محسن 4068   هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
روزبهانی زهرا 4294   امور دانشجویان خارجی و دبی دانشکده حقوق  
فرهنگی بهروز 5435   اجرایی پژوهشکده خانواده  
فریدروحانی محمدرضا 2892   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
فریدوش فاطمه 2373   مسئول کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری  
فریور شیرین 5932   زیست شناسی سلولی و  ملکولی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
فصیحی سیامک 2023   کارشناس برق دفتر طرحهای عمرانی  
فضلی محمد 2521   آتش نشانی پشتیبانی  
فقیهی نورالله 2393   آموزش پژوهشکده خانواده  
فقیهی محمدرضا 2891   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
فلاح پور فاطمه 2172   کارشناس - صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات و صدور ابطال معافیت تحصیلی ( علوم تربیتی و روانشناسی و علوم  زیستی و مهندسی انرژی و فناوری های نوین وعلوم ریاضی مدیریت خدمات آموزشی  
بشنین نهال 2864 22431767 مسئول دفتر گروه معماری منظر دانشكده معماری و شهرسازی  
فلسفی هدایت الله 4278   گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق  
ارفعی مریم 2441   کارشناس آموزش دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
بهرامی سبحانی کاوه 2448   مدیرگروه زبان و ادبیات آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
قادری مجتبی 2680 22431480 صندوق رفاه هیات علمی صندوق رفاه هیات علمی  
قاسملو عبدالله 2335   بخش پایان نامه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
قاسمی عبدالرضا 2021   دفتر طرحهای عمرانی  
قاسمی حامد عباس 4287   مدیر گروه حقوق اقتصادی دانشکده حقوق  
سلیمانی کریم 2439   گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
قدک عبدالرسول 4285   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
قدیانی حمیده 2149   کارشناس اداره ثبت نام مدیریت خدمات آموزشی  
قرایی مجید 2289   کارشناس سیستم گلستان مدیریت دفتر برنامه ریزی و هماهنگی  
  2980 - 2981 22431866 کارگاه تاسیسات دفتر طرحهای عمرانی  
  2031   مسئول کارگاه تاسیسات دفتر طرحهای عمرانی  
اکبری زینب 2250 22431591 مسئول دفتر مدیریت معاونت فرهنگی و اجتماعی  
قربانی سجاد 4328   گروه شیمی دانشکده شیمی  
حاج علی بیگی حسین حاجی 2648   هیات علمی دانشکده علوم زمین  
قریب فرخ 4367   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
قریب فرخ 4328   آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده شیمی  
قلیچ لی بهروز 5202   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
قمی   3072   لیزر شماره 3 - آز مگنتو فوتونیک  
قنبری محمد جعفر 4310   گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق  
قنبری معصومه 2340 22431917 بخش گردش و امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
قنبری کیومرث 2223 22431605 جذب هیات جذب  
قهرمانی امیر 2758-2739 22431610 اتاق فرمان مرکز همایشهای بین الملل  
قهرمانی محمد 5334   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
حسینی زاده محمد علی 2992   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
قوامی زاده رامک 4169   گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
احمدیان زهرا 4127   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
قوچانی فرخ 5205   هیات علمی بازنشسته دانشکده مدیریت و حسابداری  
كولیوند رضا 2883   انتشاات و انبار دانشکده دانشكده علوم ریاضی  
لاله احمد 4373   گروه شیمی دانشکده شیمی  
بهزادی مهرداد 2642   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
لطف آبادی حسین 5346   بازنشسته دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
لنکرانی لاله 2163   کمک حسابدار معاونت دانشجویی  
مبینی رضا 2516-2504   کارشناس اتوماسیون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
وحیدی اصل مجتبی 2930- 2931 22431968 معاون رشد پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
متکان علی اکبر 2709 22431788 مدیریت مرکز سنجش از دور  
مجدآبادی فهیمه 2128   کارشناس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی وزبانها معاونت دانشجویی  
اکبری قمصری امیر 2474   گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
مجیدی خامنه بتول 2610   عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
محبی فاطمه 2524   کارشناس سیستم جامع دانشگاهی وآمار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
محسنی زهرا 2764   مسئول دفتر و دبیرخانه مدیریت مالی  
  2843 22431642 دفتر صفه دانشكده معماری و شهرسازی  
جعفر زاده میر قاسم 4298 22431757 مدیر گروه مالکیت فکری دانشکده حقوق  
محقق داماد سید احمد 4305   گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق  
محمد پورامینی مصطفی 4382   گروه شیمی دانشکده شیمی  
محمدرضا ثروتی 2618   عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
محمدی رقیه 4085   کارشناس آموزش دانشکده مهندسی برق دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
محمدی حمیدرضا 2623   عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
خردمندی مرتضی 4184   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
 محمدیان امیری مریم 4048 22431598 کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
دبیرخانه
دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
مختاری مهناز 4082   کارشناس آموزش دانشکده مهندسی برق دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
مرادی مریم 2227-2293 22431885   کمیته انظباطی  
مرادی مریم 2199   تشکیلات برنامه، بودجه بهره وری سازمانی ونظارت  
مرندی مهین 2987 22431920 منشي گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
بهارنژاد زکریا 2276   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
مرندی محمد رضا 5684   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
مریدی فریمانی مهدی  4043   هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
فرید روحانی محمد رضا 2892   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
لشکری حسن 2638   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
تقوی مهناز 4160   مسئول سایت دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
شمس مورکا غلامرضا 2116   مدیر مدیریت دفتر برنامه ریزی و هماهنگی  
مشرف الملك مریم 2432   گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
مشرفی رسام 2977   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
مشیری سید نادر 2176 22431479 صندوق قرض الحسنه کارکنان صندوق قرض الحسنه کارکنان  
مشیری زهرا 2194   کارشناس مدیریت دفتر برنامه ریزی و هماهنگی  
مصطفی مصطفی 4325   گروه شیمی دانشکده شیمی  
سرمیلی محمد 2932   خدمات دانشکده تربیت بدنی  
مظاهری محمدعلی 5301 - 5302 -5303 - 5373 22431687 رئیس دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
مظلوم نژاد بابک 4163   گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
معتمدی حمید 5335   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
معصوم نگین 2897   کارشناس آموزش دانشكده علوم ریاضی  
طالبی روح اله 2978   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
مفید ودودی ویدا 2666 22431828-22431829 ریاست درمانگاه  
مقصودی مهدی 2134   بایگانی مدیریت دفتر برنامه ریزی و هماهنگی  
ملکی فریده 2522   رییس اداره پشتیبانی رایانه ها مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
ملکی بهنام 5325   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
ملکیان اکبر 2220-2225 22431817-22431879 رئیس دفتر معاونت اداری مالی سازمان مرکزی  
ممی زاد صفر علی 2068   سرپرست چاپخانه مرکز چاپ و انتشارات  
منجی فاطمه 2505   رییس اداره پشتیبانی سیستم جامع دانشگاهی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
منصور ثروت 2489   گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
منصور بخت قباد 2453   گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
توسلی سید حسن 4020 22431773 ریاست پژوهشکده لیزر و پلاسما  
قاسمی حامد عباس 4277 22431763 ریاست دانشکده حقوق  
مهر پور حسین 4268   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
مهرا نسرین 4307 22431679 گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
مهرشاهی اسفندیار 4167   معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
شفیعی ثابت ناصر 2636   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
 فتاح علیرضا 4182   گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
  2381   آبدارخانه طبقه چهارم دانشکده مدیریت و حسابداری  
موحد سید محمدصادق 2771   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
منصوریان اصغر 5490   مسئول دفتر پژوهشکده مطالعات منطقه ای  
علیجانی فرشاد 2629   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
موسی مریم 2868   دفتر گنج نامه دانشكده معماری و شهرسازی  
مومن مایانی خورشید 2224 22431605 رئیس دبیرخانه ریاست دفتر هیات ممیزه  
مومنی فاطمه 2172   کارشناس - صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات و صدور ابطال معافیت تحصیلی ( مهندسی برق ومهندسی کامپیوتر و علوم و مهندسی کامپیوتر و معماری و شهرسازی مدیریت خدمات آموزشی  
عظیمی هادی 2250 22431591 مدیر فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی  
میر جلیلی محمد حسین 4046   معاون آموزشی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
مالمیر مهدی 2475   گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
میر محمد صادقی سید حسین 4297 22431755 مدیریت گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
میر محمد صادقی سید حسین 4309   گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
میرزا حسین سمیه 2737-2766 22431913-22431912 - 22431911 منشی کرسی حقوق بشر  
حسن زاده بهاره 2314   کارشناس واحد های پژوهشی ، همایش ها و کارگاه های علمی، قطب های علمی ، هسته های پژوهشی و اطلاع رسانی معاونت پژوهشی و فناوری  
میرزاحسینی الهه 2395 - 2397   کلینیک تخصصی خانواده و کودک جنب ساختمان بهداشت پژوهشکده خانواده  
میرزایی فاطمه 4125 22431803 دفتر ریاست دانشکده دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
میرزایی الهام 2156   کارشناس دانشکده حقوق ومعماری معاونت دانشجویی  
منصوری یداله 2433   گروه زبان شناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
میلانی ویدا 2902   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
مینایی تهرانی داریوش 5903   معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
طاهری کمال 2909   دفتر معاونت پژوهشی دانشكده علوم ریاضی  
نادری سهیلا 4363   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
نادری فرشته  2112 - 2113 22431855 معاون مدیر خدمات آموزش مدیریت خدمات آموزشی  
ناظمی اسلام 4175   معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
جوادی حمید 4126 22431803 معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
ناهید سهیلا 2881 22431628 رئیس امور آموزش دانشكده معماری و شهرسازی  
ناوی کیوان 4195   گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
گودرزی زهرا 2667 22431826 مرکز مشاوره دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی  
سنجری آذرمه 2070   معاون مرکز چاپ و انتشارات  
نبید محمدرضا 4330 22431661 ریاست دانشکده شیمی  
نجاتی وحید 5380   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
زیبانیا آذر 4299 22431761 دفتر مجله دانشکده حقوق  
صمدی حمیدرضا 4266 22431712 مسئول سایت دانشکده حقوق  
نجفی فرزاد 4051   هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
نجفی ابرند آبادی علی حسین 4276   گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
قاسم پور علیرضا 4040 22431783 ریاست پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
نصرتی طاهره 4366   تکنسین آزمایشگاه دانشکده شیمی  
نصیر قره چه داغی نازنین 2518 22431729 رییس اداره توسعه وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
نصیری محمد علی 2969   مدیر اجرایی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
نظام پور لیلا 2347   کارشناس برنامه، بودجه بهره وری سازمانی ونظارت  
بیات داوود 2020 22431862 مدیریت طرحهای عمرانی دفتر طرحهای عمرانی  
نظریان ناصر 2338   کارپرداز پشتیبانی  
نعمتی محمد باقر 2338   کارپرداز پشتیبانی  
نعمتی نازی 4349   کارشناس برنامه ریزی آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی  
مقدم زهرا 2441   كارشناس آموزش دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
  2802 22431898-22431899 ریاست بانک تجارت  
نقدی پرستو 2331 22431916 معاونت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
نمازیان علی 2840   هیات علمی دانشكده معماری و شهرسازی  
نوبهار رحیم 4280   گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
نور افشان محمد رضا 2538   کارپرداز پشتیبانی  
نور بخش نفیسه 2052   اداره هیات علمی مدیریت منابع انسانی  
نژاد ابراهیمی صمد 4052   هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
نگین تاجی زریر 2984   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
نیک پی امیر 4271   گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق  
بهمئی محمد علی 4287 22431712 مدیر گروه تجارت بین الملل دانشکده حقوق  
نیکبخت حمید رضا 4269   هیات علمی دانشکده حقوق  
انصاری محمد علی 4022 22431773 معاون آموزشی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
هادیان جواد 4047   هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
هادیزاده مقدم اکرم 5214 22431842 هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
هاشمی ولی الله 2230-2231-2203-2214   دبیر خانه مرکزی سازمان مرکزی  
هاشمی مهسا 5329   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
ریاحی ثمینه 5672   مسئول رشته گروه مدرسی و تاریخ تمدن دانشکده الهیات و ادیان  
هلالی معصومه 5256   کارشناسان مقطع  ارشد و دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری  
هوانلو فریبرز 5847   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
هوشیار محبوبه 2769   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
هنر بخش بابک 4192   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
واله حسین 2479   گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
وحید هادی 4273   گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق  
وحید محمدی سحر 2508   کارشناس شبکه و مرکز داده مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
امینی پیام 2508   کارشناس شبکه و مرکز داده مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
وحیدی اصل محمد قاسم 2913   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
وظیفه شناس ترانه 2784   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
وفایی مهدی 2820   کارشناس فرهنگی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
پارسا محمد علی 2853   هیات علمی دانشكده معماری و شهرسازی  
پازوکی معصومه 5901   مسئول دفتر دانشکده علوم و فناوری زیستی  
پازوکی جمیله 5933   زیست شناسی و زیست شناسی دریا دانشکده علوم و فناوری زیستی  
پاکدامن شهلا 5348   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
پرن کیان 4137   گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
پور احمدی حسین 5490   ریاست پژوهشکده مطالعات منطقه ای  
امیر خانی طیبه 2377   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
پوراعتماد حمیدرضا 5341   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
پوربرات مهدی 2924   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
پورجعفر نادر 4328   گروه شیمی دانشکده شیمی  
پوررنجبر امیر 2109 - 2141   کارشناس اداره ثبت نام مدیریت خدمات آموزشی  
پورسینا میترا 5681   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
پورمحمدرضازادگان حمیرا 2372   مسئول سایت دانشکده مدیریت و حسابداری  
نارمنجی مهدی 2139   بایگانی مدیریت خدمات آموزشی  
پورکیانی محمد 5842   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
پوریانی جوان پروانه 2330   بخش مرجع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
پناهی پری 2529   مسئول آموزش دانشکده الهیات و ادیان  
پیرایش ابوالفضل 4127   مدیر گروه قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
پیرایش نقاب ابوالفضل 4189   گروه قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
پیرهادی عباس 4134   گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
پیرهادی مریم 2100   کارشناس - صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات و صدور ابطال معافیت تحصیلی ( ادبیات و علوم انسانی وحقوق و الهیات و مهندسی هسته ای مدیریت خدمات آموزشی  
پیروزمند محمد 4160   سایت دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
پیروی محمد حسن 4378   گروه شیمی دانشکده شیمی  
اجتهادی مصطفی 2468   گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
اروجی کریم 2780   مسئول کارگاه دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
کاشانی رسول 2195   بودجه برنامه، بودجه بهره وری سازمانی ونظارت  
کاشانی ماهرخ 2223   کارشناس هیات جذب  
حاج محمد حسین کاشی منیر 5338   مسئول پذیرش مرکز مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
کاظم پور یونس 2015 22431961 انبار مرکزی پشتیبانی  
کاظمی ورنامخواستی حسن 5334   دبیرخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
قمری سامید دخت 2316   کارشناس طرح های پژوهشی داخلی معاونت پژوهشی و فناوری  
پروندی   2160   امور ثبت نام و امتحانات مدیریت خدمات آموزشی  
کاظمی کارگر حسین 4170   گروه قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
ضمیری نازنین 4025   کارشناس پژوهشی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
سلیمانی لیلا 2124 22431849 اداره استخدام وترفیعات مدیریت منابع انسانی  
کریمی فریبا 5254   کارشناس مسئول آموزش دانشکده مدیریت و حسابداری  
کریمی زهرا 2371 22419750 کارشناسان گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری  
کشاورز رضوان نسرین 2234   کارشناس مسئول روابط عمومی  
کشاورزی شهناز 5219   کارشناسان مقطع کارشناسی دانشکده مدیریت و حسابداری  
نوفرستی محمد 2953   معاون پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
کلانتری فاطمه 2185   اداره بازنشستگی مدیریت منابع انسانی  
کماسی ساناز 2340 22431917 بخش گردش و امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
کمالی احسان 2947   کارشناس امور ورزش آقایان مدیریت تربیت بدنی  
کندی زهرا 4360   آزمایشگاه شیمی عمومی دانشکده شیمی  
کنعانی محمد رضا 4040   مدیر اجرایی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
حاجی علی علیبگی حسین 2648   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
کهن خاکی شهلا 4330 22431661 دفتر ریاست دانشکده شیمی  
کهنی نعیمه 2508   کارشناس شبکه و مرکز داده مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
  2839-2938   شرکت اتحاد بهکار پشتیبانی  
ابوالقاسم پور محسن 2151 22431823 مدیریت دانشجویی معاونت دانشجویی  
نیازپور امیر حسن 4283   هیات علمی دانشکده حقوق  
صادقی احمد 2627   مدیر اجرایی دانشکده علوم زمین  
کوهکن غلامعلی 2192   بایگانی مدیریت منابع انسانی  
گرامی پاک مجید 2117   مسئول بیمه و بنیاد علوی معاونت دانشجویی  
گرجی علی اکبر 4284   گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق  
جاهدی نسرین 2927 22431654 مسئول آموزش دانشكده علوم ریاضی  
گلدوست رجب 4283   گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
فلاح جمشید 2228 22431965 مدیر اجرایی نهاد رهبری نهاد رهبری  
گنجعلی مجتبی 2915   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
گودرزی شیرین 4044 22431598 کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
گودرزی فاطمه 2167 - 2651   اداره دفتر داری وتنظیم حسابها مدیریت مالی  
گودرزی شهرزاد 2876 22431633 مسئول دفتر گروه معماری دانشكده معماری و شهرسازی  
عاشوری عباس 5858   مدیر اجرایی دانشکده تربیت بدنی  
گویان زهرا 2925   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
یاری لیلا 2327   پخش اسناد و موزه دانشگاه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
یاری اکرم 2153   مسئول دبیرخانه معاونت دانشجویی  
2875 22431583 کتابفروشی دانشكده معماری و شهرسازی  
یاوری اسدالله 4279   گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق  
ترکمانی الهه 2609    مسئول آزمایشگاه پتروگرافی دانشکده علوم زمین  
یعقوبی نرگس 2138   کارشناس فارغ التحصیلان - صدور تائیدیه تحصیلی ( اقتصاد و علوم سیاسی و حقوق و مهندسی انرِژی و فناوری های نوین و علوم فیزیک - زیست شناسی - شیمی مدیریت خدمات آموزشی  
یعقوبیان آزاده   22431599 شبکه ملی گیاهان داروئی - کارشناس پژوهشی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
پورذهبی عبدالرضا 2212 22431568-22431881 مدیریت نهاد رهبری نهاد رهبری  
یوسفی نسرین 2730   کتابخانه دانشکده علوم و فناوری زیستی  
رستمی فروزنده مژگان 2870   مرکز اسناد دانشكده معماری و شهرسازی  
موسوی آذر لیلا 4028   مسئول کتابخانه پژوهشکده لیزر و پلاسما  
ذکایی محمد 2216 22431605 مدیریت امور هیات ممیزه ریاست دفتر هیات ممیزه  
شریفی احمد 2518   کارشناس وب سایت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
یزدانی فر آزاده 2518   کارشناس وب سایت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
رضایی شعیب 2115 - 2170   مدیریت مالی  
پوراعتماد حمید رضا 2512 22431617 ریاست پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
بیگدلی محمدرضا 5403 22431617 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
قربانخواه علی اکبر 2233 22431920 منشی روابط عمومی  
رعنایی سید امید 5001 22434500 مدیریت مرکز تحقیقات پروتئین  
مختاری محمود 5467   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
خیاطیان محمد صادق 5462 22431717 معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
سلطانی ملایعقوبی نوشین 4361   رئیس اداره آموزش و کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی  
کلانتری الهام 4361   کارشناس آموزشی دانشکده شیمی  
عرب عامری سکینه 4356   کارشناس پژوهشی دانشکده شیمی  
مسئول دفتر گروه
دانشکده شیمی  
ربیعه ساسان 4364   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
رحمت پور لیاسی علی 4342   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
رئوفی فرهاد 4371   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
نبید محمد رضا 4350   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
بازگیر ایوب 4329   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
پیروی محمد حسن 4378   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
حبیبی کرهرودی زهره 4334   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
محمد پورامینی مصطفی 4382   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
میرزایی پیمان 4320   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
نوتاش بهروز 4363   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
نوجوان سعید 4359   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
جعفری مصطفی 4325   کارشناس آزمایشگاه دانشکده شیمی  
مهناز نصیری اقدم 4358   عضو هیات علمی دانشکده شیمی  
منصوری سوزان 4358   کارشناس مسئول آزماشگاه دانشکده شیمی  
فرحزادی حسن 4358   انباردار دانشکده شیمی  
محمد پورامینی مصطفی 4322   مدیر قطب کاتالیست دانشکده شیمی  
غلامی مهدی 4333   مدیر اجرایی دانشکده شیمی  
غلامی مهدی 4333   کارپرداز دانشکده شیمی  
عباسی نورعلی 4323   مسئول تدارکات دانشکده شیمی  
عباسی علی 4332   کارمند دبیرخانه دانشکده شیمی  
ربیعه ساسان 4353   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
رستمی علی 4365   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
رئوفی فرهاد 4354   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
محمد پورامینی مصطفی 4335   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
نوجوان سعید 4353   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
نبید محمدرضا 4347   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
ابراهیم زاده معبود حمیرا 4337   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
بازگیر ایوب 4365   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
باقری اکبر 4344   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
پیروی محمد حسن 4338   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
جدیدی خسرو 4365   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
حبیبی کرهرودی زهره 4353   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
حسینی داورانی سید سعید 4326   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
دبیری مینو 4348   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
زاهدی منصور 4346   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
شعبانی احمد 4339   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
صفری ناصر 43364357   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
فخاری زواره علیرضا 4341   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
رمضانی فرح 2238   معاون حوزه مدیریت پشتیبانی پژوهشی و فناوری معاونت پژوهشی و فناوری  
رهبر فرزانه 2071   کارشناس فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی، فرادکتری معاونت پژوهشی و فناوری  
زرینی علی 2536   کارپرداز پشتیبانی  
علی یاری سعادت 2009   کارشناس مالی، تجهیزات و تشویق مقاله و کتاب معاونت پژوهشی و فناوری  
فارسی علیرضا   22431963   مدیریت تربیت بدنی  
  22431478 - 22432032 کلاسهای آموزشی دوره های آزاد  MBA  دانشکده مدیرت وحسابداری  
  4200   مسئول دفتر دانشکده مهندسی هسته ای  
  4211   دانشکده مهندسی هسته ای  
  73931 اپراتور پردیس شهید عباسپور  
  2262   مسئول دبیرخانه شورای برنامه ریزی تحقیقات وفناوری وزارت علوم  
عطایی نژاد جواد 2323 22431916 مسئول دفتر ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
مکی مجید 2084   مسئول فروش کتاب مرکز چاپ و انتشارات  
نوبان فاطمه 2084   مسئول چاپ مرکز چاپ و انتشارات  
کاظمی فروغ 2069   کارشناس انتشارات ( ویراستار ) مرکز چاپ و انتشارات  
فرید زاده رائد 2084   مدیریت مرکز چاپ و انتشارات  
لکی داوود 5464   مدیر اجرایی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
علی قلی پور رقیه 5460 22431717 مسئول دفتر پژوهشکده مطالعات بنیادین  
کیخاء نجمه 2999   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
موسیوند اعظم 2970   کتابخانه دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
  2939   دکترای سیاسی جدید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
  2995   بسیج دانشجویی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
عزیزالهی مسعود 2954 22431917 منشی گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
یاقوتی سورن 2951 - 2968 22431805 منشی دفتر ریاست دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
  22431721 دفترمجله سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
  2975   بسیج خواهران دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
  2959 22431721 انجمن علمی اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
قنبری حسنعلی 2993   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
نجف زاده رضا 2994   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
تهامی پور مرتضی 2985   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
زندی غرایاق 2983   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
محسنی رضا 2994   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
یزدانی مهدی 2983   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
خراسانی رضا 2984   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
ایزدخواستی حجت 2979   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
صناعی علی 2961   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
 
مختاری فاطمه 4141   منشی دفتر گروه برق دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
نصیری قیداری سعداله 2222 22431601 ریاست دانشگاه سازمان مرکزی  
پیراینده   2174   صدور چک مدیریت مالی  
عرفان منش محمد امین 5318   گروه کتابداری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
حاجی زین العابدینی محسن 5319   گروه علم و اطلاعات دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
موسوی محمد رضا 5329   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
  5331   آبدارخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
ذیلابی نگار 5686   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
کاشانی وحید 2011   امور مالی دفتر طرحهای عمرانی  
سناجو احمد 5005   مرکز تحقیقات پروتئین  
میرزاجانی فاطمه 5006   مرکز تحقیقات پروتئین  
کوچک زاده حسن 5007   هیات علمی مرکز تحقیقات پروتئین  
ملا صالحی حمیدرضا 5008   مرکز تحقیقات پروتئین  
دانش میثم 5010   مرکز تحقیقات پروتئین  
موسوی سید علی 5011   مرکز تحقیقات پروتئین  
  5012   آزمایشگاه بیو شیمی مرکز تحقیقات پروتئین  
  5013   آزمایشگاه بیو لوزی مولکولی مرکز تحقیقات پروتئین  
  5018 - 5019 - 5020   آزمایشگاه کشت سلولی مرکز تحقیقات پروتئین  
  5021   مهندسی پروتئین مرکز تحقیقات پروتئین  
  5022   کارمندان مرکز تحقیقات پروتئین  
  5023   کنترل مرکز تحقیقات پروتئین  
  5024   اتاق کنفرانس مرکز تحقیقات پروتئین  
علی اکبری محمد 5040 22431663 هیأت علمی و مدیر گروه فیزیک بنیادی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
قربانعلیلو محمد 5041 22431663 هیأت علمی و مدیر گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
فارغ بال خامنه رضا 5042   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
هیات علمی
دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
برادران قاسمی امیر حسین 5045 22431663 هیأت علمی و معاون گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
نصیری قیداری سعدالله 2774   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
قاسم خانی معصومه 5047   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
همت زاده شهرام 5184   گروه زبان و ادبیات عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
جندقی معصومه 5185   منشی گروه روسی و چینی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
ولی پور حمید رضا 5186   گروه باستان شناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
غضنفری نفیسه 5188   گروه زبان چینی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
آیت اله زاده شیرازی محمد حسن 5189   گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
نظری فاطمه 5191   گروه زبان و ادبیات عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
عسگری احمد 5193   گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
عبایی آندیا 5194   گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
جلالی مریم 5196   گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
 
پیرانی منصور 5197   گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
 
عبدالهی علی 5201   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
صفرزاده بندری محمد حسین 5203   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
حسینی کشکوئیه سید محمود 5206   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
خدایخشی محمد 5210   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
نصیری محمد 5213   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
کسائی مسعود 5217   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
نظافتی نوید 5218   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
شکوهیار سجاد 5220   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
  5242   مدیر گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری  
حمیدی زاده محمدرضا 5222   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
اوتار خانی علی 5223   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
اصولیان محمد 5224   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
زرانی فریبا 5351 - 5306   معاونت آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
نجات پگاه 5352   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
موسوی معصومه 5353   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
یمنی دوزی سرخابی محمد 5354   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
شمس مورکانی غلامرضا 5360   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
حقانی محمود 5361   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
محمدی چابکی رضا 5362   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
نظری هاشمی سید رضا 5363   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
اعلامی فرنوش 5364   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
عسکری آزاده 5365   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
خوش کنش ابوالقاسم 5366   گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
فلاح زاده هاجر 5368   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
نظر بلند ندا 5369   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
منصوری روح اله 5336   آزماییشگاه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
صادقی فیروز آبادی وحید 5383 - 5317   رئیس مرکز مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
خسروآبادی رضا 5404   هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
باکویی فاطمه 5405   هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
سماک نژاد نگار 5406   هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
رضوی نیلوفر 2810   معاونت پژوهشی دانشكده معماری و شهرسازی  
حاجی حاجیکلایی فاطمه 4040 22431789 مسئول دفتر و دبیرخانه پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
لطیفی حمید 4241   لیزر - ساختمان تست حرارتی  
پویانی مریم 2690- 2691 -2692- 2693   رئیس اداره آموزش مرکز آموزش الکترونیکی  
مراحمی فهامه 2690- 2691 -2692- 2693   پشتیبان فنی مرکز آموزش الکترونیکی  
احقاقی مریم 2690- 2691 -2692- 2693   معاونت مرکز مرکز آموزش الکترونیکی  
عربلو لیلا 2690- 2691 -2692- 2693   مسئول دفتر مرکز آموزش الکترونیکی  
قدسی زینب 2690- 2691 -2692- 2693   پشتیبان فنی مرکز آموزش الکترونیکی  
مرآتی مریم 2690- 2691 -2692- 2693   سرپرست پشتیبان فنی مرکز آموزش الکترونیکی  
صمدی هانیه 2690- 2691 -2692- 2693   کارشناس آموزش مرکز آموزش الکترونیکی  
نعیم آبادی راحله 2690- 2691 -2692- 2693   پشتیبان فنی مرکز آموزش الکترونیکی  
موفق مریم 2690- 2691 -2692- 2693   کارشناس آموزش مرکز آموزش الکترونیکی  
ایزدی جو ندا 2690- 2691 -2692- 2693   پشتیبان فنی مرکز آموزش الکترونیکی  
موسوی مجتبی 2012   کارشناس برق دفتر طرحهای عمرانی  
جنتی نیکو 2512   مسئول دفتر پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
  5015   کلین روم مرکز تحقیقات پروتئین  
  5016   کلین روم C مرکز تحقیقات پروتئین  
  5017   کلین روم D مرکز تحقیقات پروتئین  
شیخان حسین 5230 22431842 مسئول دفتر ریاست و معاون پژوهشی و  معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری  
دری نوکورانی بهروز 5231 22431842 رئیس دانشکده دانشکده مدیریت و حسابداری  
  5233   معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری  
  5234   معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری  
  5235 22419750 کارشناسان  گروه مدیریت مالی و حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری  
  5236   مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت و حسابداری  
اثنی عشری حمیده 5237   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
  5239   مدیرگروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری  
شمس مهشید 5241 22419750 کارشناسان  گروه مدیریت صنعتی - مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری  
عالم تبریز اکبر 5226   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
  5244   مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری  
شهبازی مرجان 5419 22431872 مسئول دفتر پژوهشکده اعجاز قرآن  
کاظمی معصومه 2246   کارشناس سیستم گلستان و امتیازدهی اعتبار ویژه معاونت پژوهشی و فناوری  
کنی انوشیروان 5447   مدیر دانشجویان غیر ایرانی معاونت دانشجویی  
دانا جمیله 5449   کارشناس اداری برنامه، بودجه بهره وری سازمانی ونظارت  
شیخ علی مسعود 5451   حسابداری پشتیبانی  
نورافشان محمدرضا 5452- 2338   کارپرداز پشتیبانی  
  5453   کارپرداز پشتیبانی  
بیگدلی محمد رضا 5931   علوم و زیست فناوری جانوری دانشکده علوم و فناوری زیستی  
محرابیان احمد رضا 5934   علوم و زیست فناوری گیاهی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
شیدایی مسعود 5504   گروه علوم گیاهی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
پاشایی راد شاهرخ   هیات علمی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
نصرالهی علی 5926   زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان دانشکده علوم و فناوری زیستی  
سرامی پگاه 5959   مدیر اجرایی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
شبیبی نوجه دهی معصومه 5908   رئیس اداره آموزش دانشکده علوم و فناوری زیستی  
ابطحی بهروز 5509   هیات علمی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
عزیزی وحید 5924   علوم و زیست فناوری جانوری دانشکده علوم و فناوری زیستی  
فخاری جواد   هیات علمی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
جاویدی سعید 5003 22434500 مسئول دفتر مرکز تحقیقات پروتئین  
خوشدل حمیرا 2896   دبیرخانه دانشكده علوم ریاضی  
توکلی علیرضا 5551   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
بهرامی سامانی احسان 5552   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
حسینی نسب سید ابراهیم 5553   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
داریوش همدانی حمیده 5554   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
طاهریون علیرضا 5555   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
خزایی مجتبی 5556   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
هیات علمی
دانشكده علوم ریاضی  
خدابخشی محمد 5558   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
رجاء پاندورا 5561   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
طوسی اردکانی مسعود 5562   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
آذری حسین 2920 22431652 مدیرگروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
حجاریان مسعود 2926   معاون پژوهشی دانشكده علوم ریاضی  
منصف شکری خسرو 5566   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
شاهرخی دهکردی محمد صادق 5567   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
نژاد ایراد موسی محرم 5568   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
فضلعلی محمود 5569   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
فراهانی هادی 5570   مدیر گروه و هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
پرند کوروش 5571   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
اصلاحچی چنگیز 5551   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
  5573   اتاق اساتید مدعو دانشكده علوم ریاضی  
یزدی محمد 5601   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
صالحی آرزو 5602 22431766 مسئول دفتر گوهرشناسی دانشکده علوم زمین  
کوزه گر کالجی لطفعلی 2619   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
محمدی حمیدرضا 5604   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
محرابی علیرضا 5605   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
رحمانی بیژن 5618   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
ناصری حمیدرضا 5607 - 2628   مدیرگروه و هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
قربانی منصور 2638   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
فنی زهره 5610   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
نجفیان بهرام 5611   هیات علمی دانشکده علوم زمین  
سعیدی عباس 5612   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
نقشینه امیر صادق 5144   گروه باستان شناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
میری نگین 5145   مدیرگروه باستان شناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
محمد ابراهیمی زینب 5151   گروه زبان شناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
حسن زاده رضوان 5153   گروه زبان و ادبیات عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
مهری فاطمه 5154   رئیس کتابخانه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
سیفی طیبه 5161   گروه زبان و ادبیات عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خضری سید محمدرضا 5162   گروه زبان و ادبیات عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
مرندی مریم 5167 22431708 کارشناس پژوهش دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
میر دهقان مهین ناز 5169   گروه زبان شناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
بسنج دانیال 5170   زبان و ادبیات فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
طباطبائی سارا 5171   زبان و ادبیات فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
  5173   منشی گروه زبان شناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
امینی معصومه 2313   کارشناس دستیار پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری  
حسینی بهاره 2291   کارشناس مدیریت دفتر برنامه ریزی و هماهنگی  
صادقی علی 5048 22431663 معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
محمودی احمد 5474   معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی پژوهشکده فضای مجازی  
تهرانچی احسان 5475   مدیر اجرایی پژوهشکده فضای مجازی  
  22431782   دانشکده مهندسی انرژی وفناوری های نوین  
  22411592   دانشکده مهندسی انرژی وفناوری های نوین  
وحیدی نژاد اعظم 5843   مسئول آموزش دانشکده تربیت بدنی  
شیرانی امیر سعید 2265 22431576 سرپرست مدیریت همکاری های علمی بین المللی  
جدیری فاطمه 2085 22431576 کارشناس مدیریت همکاری های علمی بین المللی  
زیاری مریم 2265 22431576 کارشناس مدیریت همکاری های علمی بین المللی  
محبعلیزاده بهزاد 5673 22431784 مسئول رشته گروه فلسفه و عرفان دانشکده الهیات و ادیان  
زیرک سمیه 5674   کارشناس گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و ادیان  
مرندی محمدرضا 5677 22431998 مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی و فقه سیاسی دانشکده الهیات و ادیان  
احمدوند عباس 5670   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
نوئی ابراهیم 5679   معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان  
قاسمی علی 5680   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
عبدل آبادی علی اکبر 5678   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
سالم مریم 5687   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
سفید خوش میثم 5688 22431999 مدیر گروه حکمت و کلام و ادیان و عرفان دانشکده الهیات و ادیان  
نوئی ابراهیم 5689   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
اسماعیلی مهران 5690   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
جاهد محسن 5692   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
علیقلی پور رقیه 5694   کارشناس مجله آیینه معرفت دانشکده الهیات و ادیان  
سایت   5695   سایت دانشکده الهیات و ادیان  
حسین زاده محمد مهدی 2602   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
شرف پور مرتضی 2611   کارشناس پژوهشی دانشکده علوم زمین  
حسینی برزی محبوبه 5615   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
ده یادگاری احسان 5616   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
مریدالسادات پگاه 5617   هیات علمی دانشکده علوم زمین  
رحمانی فضلی عبدالرضا 5606   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
معدن کن محمد 5619   مسئول نشریه دانشکده علوم زمین  
خالدی شهریار 2623   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
بدری احمد 5227   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
موتمنی علیرضا 5228   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
حاجی پور بهمن 5245   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
راد عباس 5246   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
خارستانی محمد 5247   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
رضائیان علی 2384   هیات علمی بازنشسته دانشکده مدیریت و حسابداری  
صیامیان گرجی زهیر 5192   گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
مظاهری محمد علی 5373   رئیس دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
شقاقی مهدی 5374   گروه علم اطلاعات دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
رضایی زاده مرتضی 5375   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
دهقانی محسن 5376   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
انجمن اسلامی   5377   انجمن اسلامی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
  5378   اتاق اساتید بازنشسته دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
شهبازیان شانت 5701   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
ساسان ربیعه 5702   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
نوجوان سعید 5703   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
رحمت پورلیاسی علی 5704   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
بهبهانی احمد 5705   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
تصویری محبوبه 5706   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
حبیبی کرهرودی زهره 5707   دانشکده شیمی  
گلبن حقیقی محسن 5708   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
شاکری مظفر 5709   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
نوتاش بهروز 5710   آزمایشگاه دانشکده شیمی  
گلبن حقیقی محسن 5713   گروه شیمی محض دانشکده شیمی  
شاکری مظفر 5714   گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی  
تصویری محبوبه 5715   گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی  
صدقی بلوک آبادی رویا 5716   گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی  
  5717   اتاق جلسات دانشکده شیمی  
سلطانی نوشین 5718   رئیس اداره آموزش دانشکده شیمی  
نصیری اقدم مهناز 5719   مرکز تحقیقات شیمی دانشکده شیمی  
 
دفتر طرحهای عمرانی  
شمس فرد مهرنوش 4093   سرپرست دانشکده دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
رحیمی المیرا 2191   بیمه ایران  
شهیدزاده   2947   مدیریت تربیت بدنی  
  2505   کارشناس سیستم جامع دانشگاهی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
  5494   رستوران کارمندی رستوران کارمندی  
شجاعی زهرا 2222- 2295   کارشناس سازمان مرکزی  
اطاعت جواد 2973   اساتید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
حلوایی وجیهه 2737-2766   مسئول کتابخانه کرسی حقوق بشر  
شرفی جلال 2737-2766   سرپرست دبیرخانه کرسی حقوق بشر  
طالبی اسماعیل 2151 22431823 مسئول دفتر مدیریت دانشجویی معاونت دانشجویی  
قدرتی بهنام 2142   کارشناس دانشکده علوم زمین و علوم ریاضی و سنجش از دور GIS معاونت دانشجویی  
کبریائی فائزه 2199   اداره تشکیلات برنامه، بودجه بهره وری سازمانی ونظارت  
محمدی رمضانعلی   011-42455001 کارپرداز پردیس زیراب  
خادمیان مسعود   011-42455002 فوق برنامه پردیس زیراب  
  22431964   دانشکده مهندسی انرژی وفناوری های نوین  
رمضانی امید   011-42455003 معاونت آموزشی وپژوهشی پردیس زیراب  
رمضانی امید 15 011-42451091-6 گروه فناوری سلولوز وکاغذ پردیس زیراب  
خلیلی فریبا   011-42455003 مسئول دفتر معاونت آموزشی وپژوهشی پردیس زیراب  
امیرنژاد پرویز   011-42455004 مسئول پذیرش پردیس پردیس زیراب  
سروش امیر فرهنگ   1142455005 مسئول دفتر ارتباط با صنعت پردیس زیراب  
کرمانیان حسین   011-42455009 ریاست پردیس زیراب  
کرمانیان حسین 10 011-42451091-6 گروه فناوری سلولوز وکاغذ پردیس زیراب  
  0114245-5008 انتظامات پردیس زیراب  
صالحی فائزه السادات 011-42455009 مسئول دفتر ریاست پردیس زیراب  
حسین زاده رضا   011-42455010 ذی حسابی پردیس زیراب  
رزم پور زهرا   11042451097 آزمایشگاه پردیس زیراب  
جلالی ترشیزی حسین   011-42458009 معاونت اجرایی پردیس زیراب  
راز علی   011-42458009 مسئول دفتر معاونت اجرایی پردیس زیراب  
جلالی ترشیزی حسین 17 011-42451091-6 گروه فناوری سلولز وکاغذ پردیس زیراب  
جعفری پطرودی سید رحمان 19 011-42451091-6 گروه فناوری سلولز وکاغذ پردیس زیراب  
رسولی گرمارودی اسماعیل   011-42458043 مدیر گروه فناوری سلولز وکاغذ پردیس زیراب  
صالحی رضا   011-42454361 حراست پردیس زیراب  
امامی قاسم 23 011-42451091-6 مسئول دفتر گروه فناوری سلولز وکاغذ پردیس زیراب  
رودی حمید رضا 25 011-42451091-6 گروه فناوری سلولز وکاغذ پردیس زیراب  
محمد کاظمی فرانک 26 011-42451091-6 گروه فناوری سلولز وکاغذ پردیس زیراب  
  2027   آهنگری خوابگاه دفتر طرحهای عمرانی  
رضایی عباس 2030   دفتر طرحهای عمرانی  
  2035   شرکت تاسیسات دفتر طرحهای عمرانی  
  2024   نگهداری آسانسور دفتر طرحهای عمرانی  
ذکایی محمد 2216   مدیر هیات اجرایی جذب هیات علمی هیات جذب  
وحیدی اصل محمد قاسم 2339   مشاور مدیر امور هیات علمی هیات جذب  
باقری داوود 2520   امور خوابگاها  
موسوی حسین 2536   کارپرداز پشتیبانی  
  29908040  - 29908041 - 29908042 - 29908043    مرکز آموزش زبانهای خارجی مرکز زبانهای خارجی دانشگاه شهید بهشتی  
فخاری قوچانی عباس 5574 - 2895   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
علیزاده ابراهیم 5379   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
اکبری سعید 5382   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
شعبانی سوده 5384   کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
کاشانی   2548   حسابداری پشتیبانی  
پناهی   2548   حسابداری پشتیبانی  
شکرگزار   2548   حسابداری پشتیبانی  
اسدپور   2538   کارپرداز پشتیبانی  
طبرسی   2538   کارپرداز پشتیبانی  
بکایی مجید 5203   کارپرداز پشتیبانی  
بیات   2016   انبار مرکزی پشتیبانی  
عربلو   2016   انبار مرکزی پشتیبانی  
یاوری   2123     مدیریت مالی  
قناعت شعار مجید 4004   معاون پژوهشی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
محمودی مسعود 4035   آزمایشگاه مخابرات پژوهشکده لیزر و پلاسما  
افتخاری محمد 4029   کارگاه الکترونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما  
فخاری جواد 2250 22431824 مشاور ودستیار ویژه معاون فرهنگی ، اجتماعی ودانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی  
صادقی معصومه 2626 22431691 مسئول دفتر ریاست دانشکده علوم زمین  
خادمی فاطمه 2287   کارشناس اداری روابط عمومی  
زنگی ابراهیم 2232   گرافیست روابط عمومی  
رجایی سارا 2287   عکاس روابط عمومی  
احتشامی سید علی 2232   مسئول سمعی و بصری روابط عمومی  
    2355   بسیج کارکنان  
حشمت محمد علی 2230   سرپرست دبیرخانه مرکزی سازمان مرکزی  
کاوه جلیل 2220   مشاور معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان مرکزی  
میرحسینی علی 2101 - 2110 - 2122 22431854 مدیر اجرایی مدیریت خدمات آموزشی  
معصومی علی 2110 - 2122 22431846 مسئول دفتر مدیریت خدمات آموزشی  
موسوی سعید 2132   مدیر فرایندهای آموزشی مدیریت خدمات آموزشی  
پروندی شیلان 2112 - 2113 22431854 مسئول دفتر مدیریت خدمات آموزشی  
مقدس نژاد ندا 2188   کارشناس اداره ثبت نام مدیریت خدمات آموزشی  
طالب پور علیرضا 5419 22431872 مدیریت پژوهشکده اعجاز قرآن  
درزی قاسم 5423   هیات علمی پژوهشکده اعجاز قرآن  
روحانی فرزانه 5424   معاون آموزشی پژوهشکده اعجاز قرآن  
    5422   پژوهشگران آقایان پژوهشکده اعجاز قرآن  
    5421   پژوهشگران پژوهشکده اعجاز قرآن  
    22431926 دفتر حراست اداره حراست  
    2837   دفتر حراست اداره حراست  
    2789   نگهبانی درب جنوبی اداره حراست  
مصدق حسین   22419871   عکاسی  
غدیری ماهرو 2367   هیات علمی پژوهشکده خانواده  
مظفری مصطفی 2363   هیات علمی پژوهشکده خانواده  
عبدخدایی زهرا 2395   هیات علمی پژوهشکده خانواده  
    5434   اتاق اساتید پژوهشکده خانواده  
اردبیلی محمد علی 4264   هیات علمی دانشکده حقوق  
زندی داود 5492   هیات علمی پژوهشکده مطالعات منطقه ای  
شریفی نیا محسن 5493   هیات علمی پژوهشکده مطالعات منطقه ای  
شهبازیان شانت 2237 22431876 دبیر تمدید قراردادها مدیریت امور هیات علمی  
احمد پور مسعود 2247 22431876 کارشناس تمدید قرارداد مدیریت امور هیات علمی  
ابراهیمی فاطمه نساء 5159   کارشناس پژوهش دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
    29908030 44631563 مرکز آموزش زبانهای خارجی اکباتان  
    29908050   پردیس فنی ومهندسی شهید عباسپور مرکز زبانهای خارجی دانشگاه شهید بهشتی  
رجبی مجید 2548   حسابداری پشتیبانی  
    2591 - 2592   تلفن گویا - اپراتور جهاد دانشگاهی  
منظوری فر آرش 2503-2501 22431733 مسئول دفتر مرکز فناوری و اطلاعات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
منظوری فر آرمین 2505   کارشناس سیستم جامع دانشگاهی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
حاجیکلائی فریبا 2505   کارشناس سیستم جامع دانشگاهی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
هاشمی مرتضی 2518   کارشناس وب سایت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
ایمانی حسن 2118   مدیریت مالی  
عرفانیان دانشور پروانه 2245 22431622 کارشناس مسئول طرح های برون سازمانی معاونت پژوهشی و فناوری  
    22431765   تالار امام علی  
ملکی بهنام 2262   کارشناس پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان  
مومنی علی 2902   معاون مدیر پشتیبانی  
نیک بین محمد رضا 2227 - 2293   مدیریت کمیته انظباطی  
قاسمی بهجت 5469   مرکز همسان گزینی معاونت فرهنگی و اجتماعی  
احتشامی محسن 2601   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
احتشامی محسن 2601   هیات علمی دانشکده علوم زمین  
یزدانفر مریم 2621   کارشنس مسول دانشکده علوم زمین  
کریمی فاطمه 5627   کارشناس برنامه زیزی و امورکلاس ها دانشکده علوم زمین  
محمدی موسی 2606   کارپرداز داخلی دانشکده علوم زمین  
مهندس مجیدی خامنه بتول 2610   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
اسکندری مریم 2615   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
مهرعلیان فریده 2622   سایت دانشکده دانشکده علوم زمین  
    2622   آزمایشگاه تکتونیک دانشکده علوم زمین  
  2622   آزمایشگاه چینه شناسی دانشکده علوم زمین  
مسعودی فریبرز 2633   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
علوی سید احمد 2635   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
اسماعیل زاده حسن 2636   هیات علمی دانشکده علوم زمین  
قهرودی منیژه 2646   هیات علمی دانشکده علوم زمین  
لطفعلی کنی انوشیروان 2647   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
اکبری ازیرانی طیبه 2664   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
مرید سادات پگاه 5617   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
احدی حمید 4055 22431598 کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
نظری زهرا 4041   کارشناس آموزش پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
موسوی آذر لیلا 4028   کتابخانه پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی  
    2701     مرکز سنجش از دور  
ربیعه محمد 2263   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
اخوان خرازیان مریم 2361   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
    2383   آبدارخانه طبقه سوم دانشکده مدیریت و حسابداری  
دولو مریم 5252   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
طبرسا غلامعلی 5221   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
تجویدی الناز 5249   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
طالبی داود 5250   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
دری نوکورانی بهروز 5251   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
نائیجی محمد جواد 5253   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
فریدزاده رائد 2448   گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خطاط نسرین 2455   گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
چلبی مسعود 2468   گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
عنایی محمد رضا 2482   مدیر گروه زبان و ادبیات روسی و چینی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خواجه دهی زهره 5158   کتابدار دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
    2059   نگهبانی دانشكده معماری و شهرسازی  
مشایخ فریدنی سعید 2846   هیات علمی دانشكده معماری و شهرسازی  
علاقمندان متین 2853   هیات علمی دانشكده معماری و شهرسازی  
بشنین نهال 2855   مسئول دفتر گروه بازسازی دانشكده معماری و شهرسازی  
    2869   اتاق مرمت دانشكده معماری و شهرسازی  
موسوی وجیهه 2878 22431639 دبیرخانه دانشكده معماری و شهرسازی  
اهری زهرا   22431703 رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دانشكده معماری و شهرسازی  
  22431636 دفتر فنی،پژوهشی و آموزشی دانشكده معماری و شهرسازی  
علائی علی   22431629 هیات علمی دانشكده معماری و شهرسازی  
فرهادی مریم   22431629 هیات علمی دانشكده معماری و شهرسازی  
کرباسی عاطفه   22431629 هیات علمی دانشكده معماری و شهرسازی  
معینی سید حسین   22431629 هیات علمی دانشكده معماری و شهرسازی  
رمضانی محمد حسین 4298 22431757 مدیر گروه محیط زیست دانشکده حقوق  
نوبهار رحیم 4298 22431757 مدیر گروه حقوق بشر دانشکده حقوق  
میرزا حسینی سمیه 4298   مسئول دفتر گروه مالکیت فکری دانشکده حقوق  
رهبری ابراهیم 4298   هیات علمی دانشکده حقوق  
خدابخشی میثم 4288   مسئول دفتر معاون آموزشی دانشکده حقوق  
صبوری پور مهدی 4288   هیات علمی دانشکده حقوق  
محمودی سید هادی 4288   هیات علمی دانشکده حقوق  
عالی پناه علیرضا 4288   هیات علمی دانشکده حقوق  
میرکمالی علیرضا 4288   هیات علمی دانشکده حقوق  
رهبر نوید 4288   هیات علمی دانشکده حقوق  
وفادار منظر 4292   مسئول کمیته ارتقاء دانشکده حقوق  
علیخانی فرشته 4297   مسئول دفتر جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  
قنبری جهرمی محمد جعفر 4296 22431756 مدیر گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق  
والی حمیده 4296   مسئول دفتر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق  
بهادر بیگی معصومه 4229   مسئول دفتر حقوق اسلامی و خصوصی دانشکده حقوق  
زارعی محمد حسین 4268   هیات علمی دانشکده حقوق  
قاسمی حامد عباس 4269   هیات علمی دانشکده حقوق  
عبدالهی محسن 4272   هیات علمی دانشکده حقوق  
بناء نیاسری ...ماشاا 4272   هیات علمی دانشکده حقوق  
شافع میر شهبیز 4272   هیات علمی دانشکده حقوق  
    4260   اتاق روشندلان دانشکده حقوق  
بلیک ژانت الیزابت 4274   هیات علمی دانشکده حقوق  
افتخار جهرمی گودرز 4275   هیات علمی دانشکده حقوق  
انصاری باقر 4281   هیات علمی دانشکده حقوق  
ابدی سعید رضا 4281   هیات علمی دانشکده حقوق  
بیات کمیتکی مهناز 4278   هیات علمی دانشکده حقوق  
نیاز پور امیر حسن 4302   هیات علمی دانشکده حقوق  
  4080   حفاظت فیزیکی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
رجایی رامین 4105   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
سیادتان علیرضا 4105   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
محمودی ازناوه احمد 4105   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
معیری محمد حسین 4105   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
عبدوس منیژه 4127   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
ایزدی علی 4129   دبیرخانه دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
طالب پور علیرضا 4131   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
قلی پور اسبوئی علیرضا 4137   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
آقا محمدی محمد رضا 4144   مدیر گروه قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
مهدیانی حمید رضا 4144   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
صفوی نسترن 4146 22431800 کارشناس کنفرانس دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
ترابی محمد 4166   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
حقیقی حسن 4190   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
قاسمیان مونا 4191   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
طباطبایی هادی 4196   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
نشاطی محمود 4196   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
وحیدی اصل مجتبی 4196   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
آقاجانی آرمین 4100 - 4092 - 4095   کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
ناصح داریوش 4100 - 4092 - 4095   کارشناس آزمایشگاه دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
موسوی کلارسی سیده رقیه 5840   کتابخانه دانشکده تربیت بدنی  
دیبایی اکبر 2266   خدمات دانشکده تربیت بدنی  
برومند محمد رضا 5841   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
زارعی مصطفی 5826   معاونت آموزشی دانشکده تربیت بدنی  
قاسمی محمد هادی     هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
فیاض میلانی رعنا     هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
عظیم زاده الهام 5832   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
مزینی هدا 5827   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
    2807   آزمایشگاه لیزر (طبقه سوم) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
    2785   آزمایشگاه خوارزمی (همکف) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
    2794   آزمایشگاه اپتیک غیر خطی (طبقه دوم) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
    2794   آزمایشگاه الکترونیک (طبقه دوم) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
    2795   آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرفته یا عمومی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
قلاوند عبدالرحیم 2805   آزمایشگاه فیزیک جدید و پیشرفته (طبقه دوم) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
سهرابی سده کیوان 2710 _ 2712 22431667 مسئول دفتر دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
دشتدار معصومه 2804   آزمایشگاه (زیر زمین) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
محسنی ارمکی سید مجید 2803   آزمایشگاه (زیر زمین) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
آقا شریعتمداری زینب 5936   علوم و زیست فناوری گیاهی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
حسینی سید مسعود 5902   ریاست دانشکده علوم و فناوری زیستی  
رستمی راحله 2730   آموزش دانشکده علوم و فناوری زیستی  
سلیمانی ندا 5922   میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی دانشکده علوم و فناوری زیستی  
  2877   انجمن علمی آمار دانشكده علوم ریاضی  
  2910   منشی گروه آمار دانشكده علوم ریاضی  
حاجی ابوالحسن حسین 2928   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
حدادی عذری 2920   منشی گروه ریاضی دانشكده علوم ریاضی  
حسینیون سید علیرضا 2921   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
احمدی کاکاوند بیژن 2917   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
حاجی ابوالحسن حسین 2900 22431650 ریاست دانشكده علوم ریاضی  
یوسفی سهرابعلی 5560 _ 2903   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
محبی زهرا 2317   کارشناس طرح های برون سازمانی معاونت پژوهشی و فناوری  
قاسمی بهجت 5095   مدیریت دفتر هدا ( همسان گزینی دانشگاهی ایران )  
باقری طوبی 5095   مسئول دفتر دفتر هدا ( همسان گزینی دانشگاهی ایران )  
    2517   سایت کامپیوتر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
جهانفر مهدی 5427   مدیریت فنی آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه مرکزی   
حمیدی مهری 4016   مدیریت آزمایشگاه آزمایشگاه مرکزی   
جوادی سعید 5428 - 5427   کارشناس ارشد فنی آزمایشگاه مرکزی   
روشن مجید 5033   مسئول اماکن ورزشی دانشکده تربیت بدنی  
حجاریان مسعود 2761 22431585- 22431878 مدیریت دانشجویان بین الملل اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی  
  2650   پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی  
  5454   پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی  
تیموری محمدرضا 2205   کارشناس مسئول ریاست دفتر هیات ممیزه  
پزشکی فرزانه 2235   ریاست دفتر هیات ممیزه  
  2202   امور شاهد وایثارگر  
سعیدی فهیمه 2208   مسئول واحد رفاهی امور شاهد وایثارگر  
حسنوند ایمان 2650, 5801   کارشناس پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی  
زارعی مجتبی 5802   مدیریت پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی  
طهماسیان مسعود 5803   هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی  
روانشناسی دین   5349   مرکز روانشناسی دین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
  5621   مرکز نفت دانشکده علوم زمین  
  5622   انجمن علمی زمین شناسی دانشکده علوم زمین  
  5623   انجمن علمی جغرافیا دانشکده علوم زمین  
محرابی علیرضا 5606   مسئول فرهنگی دانشکده علوم زمین  
عنابستانی علی اکبر 5624   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
نیک پیمان یاسر 5611   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
دهقان سیمکانی رحیم 2274 22431470 مدیر گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و ادیان  
جعفری اسماعیل 5869   مشاور منابع  انسانی مدیریت منابع انسانی  
امامی خدیجه 2136   مدیریت مالی  
حاج جباری صمد 2150 22431824 معاونت دانشجویی معاونت دانشجویی  
اسدخواه سوادکوهی عباس 2900   مسئول دفتر دانشكده علوم ریاضی  
دهقان سیمکانی رحیم 5669   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
هاشمی علی آبادی سید احمد 5668   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
مقیسه حسین 5667   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
ایمانی خوش خو محمد رسول 5666   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
ریاحی ثمینه 5664 22431998 دبیرخانه مردم سالاری دینی دانشکده الهیات و ادیان  
احمدی هشام 4081   رئیس آموزش دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
اصفهانی مریم 4084   کارشناس آموزش دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
اخوی نیلوفر سادات 4082   کارشناس آموزش دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر  
ارشدی   2138   رییس اداره فارغ التحصیلان مدیریت خدمات آموزشی  
علیخانی محمد تقی 2159   کارشناس فارغ التحصیلان  محاسبه نهایی آموزش رایگان و  تایید مدارک دانش آموختگان پیگیری مسائل فارغ التحصیلان در گلستان مدیریت خدمات آموزشی  
تویسرکانی   2104   کارشناس - لغو تعهد و آموزش رایگان و صدور دانشنامه و ریزنمرات (  معماری وعلوم مدیریت خدمات آموزشی  
ربانی زهرا 2285   کارشناس - لغو تعهد و آموزش رایگان و صدور دانشنامه و ریز نمرات ( مدیریت وحسابداری و ادبیات و تربیت بدنی و مهندسی انرژی و فناوری های نوین و علوم تربیتی و روانشناسی و اقتصاد مدیریت خدمات آموزشی  
ابراهیمی خجسته 2285   کارشناس - صدور تائیدیه تحصیلی( معماری و شهر سازی و علوم ریاضی و مهندسی هسته ای و پژوهشکده ها مدیریت خدمات آموزشی  
پورمجیب رقیه 2152   رئیس اداره ثبت نام مدیریت خدمات آموزشی  
شکرگزار عبدالله 2111   حسابداری مدیریت خدمات آموزشی مدیریت مالی  
کرم زاده مصطفی 2145   کارشناس مسئول اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی  
نیلفرو شان هادی 5465   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
معصومی سعید 5466   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
مختاری محمود 5467   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
کریم زاده امید 5468   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
یغمایی ابوتراب 5469   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
محمدامینی میثم 5459   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
فیاض میلانی رعنا 5831   علوم زیستی در ورزش و تندرستی دانشکده تربیت بدنی  
عظیم زاده الهام 5832   علوم رفتاری و شناختی در ورزش دانشکده تربیت بدنی  
قاسمی هادی 5833   مدیریت ورزش و رسانه دانشکده تربیت بدنی  
زارعی مصطفی 5834   تندرستی و بازتوانی در ورزش دانشکده تربیت بدنی  
نور شاهی مریم 5835   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
  5840   آبدارخانه دانشکده تربیت بدنی  
براتی امیر حسین 5837   تندرستی و باز توانی در ورزش دانشکده تربیت بدنی  
ایمانی لیلا 5838   کارشناس فرهنگی دانشکده تربیت بدنی  
  5839   اتاق کنفرانس دانشکده تربیت بدنی  
اسدخواه عباس 2165   مدیریت مالی  
گمار حسین 5407 22431616 مدیر اجرایی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
غلامحسینی اسماعیل 2660 22431831 مسئول دفتر معاونت معاونت فرهنگی و اجتماعی  
پورشهریار حسین 2667 22431826 رئیس مرکز مشاوره دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی  
رحیمی زهرا 2201 22431883 رئیس اداره ایثارگران معاونت فرهنگی و اجتماعی  
ویسی میثم 2667 22431826 مسئول دفتر رئیس مرکز مشاوره معاونت فرهنگی و اجتماعی  
دانایی   4129   مدیر اجرایی دانشکده برق دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
کارشناس بین المللی
مدیریت همکاری های علمی بین المللی  
مواسات سارا 2248   کارشناس دفتر همکاری ها مدیریت همکاری های علمی بین المللی  
شرقی عبدالعلی   22431922 مشاور ارشد دفتر همکاری ها مدیریت همکاری های علمی بین المللی  
غرویان داود 4184   هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپپوتر  
  2658   دفتر هدا ( همسان گزینی دانشگاهی ایران )  
  5870 -  5871 -  5872 22402896 - 22403723   شرکت هاب  
زرگر اکبر 2871   هیات علمی دانشكده معماری و شهرسازی  
گوازی آرش 5867   اداره آموزش و بالندگی کارکنان مدیریت منابع انسانی  
غفاری مهشاد 2317   کارشناس امور پروژه ها معاونت پژوهشی و فناوری  
عسگری وحید 2345   کارشناس قراردادهای برون سازمانی معاونت پژوهشی و فناوری  
قاسمی قاسم 2345   کارشناس قراردادهای برون سازمانی معاونت پژوهشی و فناوری  
ملکی الهام 2344   کارشناس برنامه، بودجه بهره وری سازمانی ونظارت  
رجبی اعظم 2195   کارشناس برنامه، بودجه بهره وری سازمانی ونظارت  
مهری حسین 2196   مسئول دفتر برنامه، بودجه بهره وری سازمانی ونظارت  
  2343   برنامه، بودجه بهره وری سازمانی ونظارت  
فراهانی آرزو 2070   کارشناس انتشارات مرکز چاپ و انتشارات  
کریمی شاهوردی ثریا 2385   کارشناس گروه بازرگانی و مدیریت کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری  
مریدی کبری 5575   سایت دانشكده علوم ریاضی  
ابطحی مریم 2667   مسئول دفتر مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی  
مرتضوی نژاد مرتضی 2527   مسئول دفتر دانشکده الهیات و ادیان  
جورابچی کیوان 2327   رئیس اداره مرکز اسناد و موزه دانشگاه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  
علی پور فاطمه 2749   دبیرخانه حوزه دانش مدیریت خدمات آموزشی  
  2135   هیئت علمی مدیریت خدمات آموزشی  
 
تلخابی محمود 5938   علوم و زیست فناوری جانوری دانشکده علوم و فناوری زیستی  
شکری محمد رضا 5925   زیست شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان دانشکده علوم و فناوری زیستی  
مینایی تهرانی داریوش 5927   آزمایشگاه دانشکده علوم و فناوری زیستی  
  2318 22427456 مدیریت مدیریت نظارت , ارزیابی و تضمین کیفیت  
  2318 22427456 مسئول دفتر مدیریت نظارت , ارزیابی و تضمین کیفیت  
یوسفی ساحل 5470   مسئول دفتر پژوهشکده فضای مجازی  
طالب پور علیرضا 5470   ریاست پژوهشکده فضای مجازی  
حسین پور اکبر 5181   کارشناس آزفا دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
  5602 22431766   موسسه توسعه گوهر شناسی  
شیخان مژگان 2493 22431708 مسئول دفتر معاون آموزشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
ثابتی کامله 5823   کارشناس پژوهشی دانشکده تربیت بدنی  
عظیمی راد زهرا 5867   کارشناس آموزش  
اصغری مریم 2321   کارشناس امور اداری امور شاهد وایثارگر  
  22431634 دفتر فنی - پژوهشی و آموزشی دانشكده معماری و شهرسازی  
محمدی زهرا 5823   کارشناس گروههای آموزشی دانشکده تربیت بدنی  
باقری مرضیه 5844   کارشناس آموزش دانشکده تربیت بدنی  
اصل سبلانی شبنم 5845   کارشناس آموزش دانشکده تربیت بدنی  
جعفری افشار 5849   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
خردمند حمید 5833   کارشناس آموزش دانشکده تربیت بدنی  
قیطاسی مهدی 5839   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
ابراهیم خسرو 5834   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
اصلانخانی محمدعلی 5834   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
برازنده فاطمه 2266   ساختمان شماره 2 دانشکده تربیت بدنی  
شیخی سیروس 5837 22431963 ساختمان شماره 2 دانشکده تربیت بدنی  
رفتاری آزمایشگاه 2261   ساختمان شماره 2 دانشکده تربیت بدنی  
فیزیولوژی آزمایشگاه 2260   ساختمان شماره 2 دانشکده تربیت بدنی  
عبدی حمید 5458   کارشناس آموزش پژوهشکده مطالعات بنیادین  
اسماعیلی محمد جواد 5463   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
فرتاش کیارش 5457   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
سعد آبادی علی اصغر 5457   هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین  
  2180 22431848 مسئول دفتر مدیریت منابع انسانی  
حاجی ربیع مسعود 2268   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
ملکی منصوره 2274   کارشناس گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و ادیان  
انجمن اسلامی   2655   انجمن اسلامی دانشکده الهیات و ادیان  
عباسی   8021   مرکز آزمون اکباتان  
  8026   نگهبانی اکباتان  
خاتمی   8016 44694796 مرکز آزمون اکباتان  
  مرکز آزمون اکباتان  
نیکنام   8022   مرکز آزمون اکباتان  
رنجبران   8025   مرکز آزمون اکباتان  
  29908036 - 29908037 - 29908037 44668705 - 44693201 - 44668704 دپارتمان ترجمه اکباتان  
  44641399 - 44647104 کلینیک خانواده اکباتان  
  5436   مرکز آموزشی و توانبخشی کودکان اوتیستیک ( اکباتان ) پژوهشکده خانواده  
شاهرخی لیلا 2639   کارشناس آموزش دانشکده علوم زمین  
  2678   آبدارخانه دانشکده علوم زمین  
کلانتری محسن 5603   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
بهرامی شهرام 2656   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
خالقی سمیه 5620   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
صالحی پور علیرضا 5625   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
قهرودی منیژه 2616   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
کیخسروی قاسم 5625   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
قاسمی فرید 2675   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
کفایتی فاطمه 2930- 2931 22431968 کارشناس دفتر ریاست پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
فراهانی عصمت 2930- 2931 22431968 کارشناس امور رویدادها و خدمات آموزشی پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
رحیم زاده بهمن 2675   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
صادقی عباس 2643   ژئوشیمی دانشکده علوم زمین  
روزگار رقیه 2622   کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپی دانشکده علوم زمین  
لطفعلی کنی انوشیروان 2647   نانو فسیل دانشکده علوم زمین  
کیخسروی قاسم 5625   هواشناسی دانشکده علوم زمین  
علوی سید احمد 2635   تکتونیک دانشکده علوم زمین  
امیرزاده ماریا 2609   کارشناس آزمایشگاه پتروگرافی دانشکده علوم زمین  
  2615   GIS دانشکده علوم زمین  
متکان علی اکبر   22431787 رئیس مرکز  GIS دانشکده علوم زمین  
اسلامی حلیمه 2708- 2709   مسئول دفتر  GIS دانشکده علوم زمین  
شکیبا علیرضا 2707   معاونت مرکز GIS دانشکده علوم زمین  
بوربوری فائزه 2705   مسئول آموزش - سرپرست اجرائی مرکز GIS دانشکده علوم زمین  
اصغرپور منیره 2704 22431723 کارشناس پژوهشی GIS دانشکده علوم زمین  
دشت بزرگی آمنه   22431724 کارشناس تحصیلات تکمیلی GIS دانشکده علوم زمین  
شریعت شیما 2706   مسئول سایت دانشکده علوم زمین  
عقیقی حسین 2283   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
عاشور لو داود 2281   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
آزاد بخت محسن 2701   هیئت علمی دانشکده علوم زمین  
حسینی اصل امین 2703   مدیر پروژه ها دانشکده علوم زمین  
میر باقری بابک 2702   مدرس دانشکده علوم زمین  
    2622   آزمایشگاه زمین شناسی اقتصادی دانشکده علوم زمین  
نیک پیمان یاسر 5611   مرکز رشد دانشکده علوم زمین  
دانشکده علوم زمین  
کامرانی توحید 5631   واحد کار آفرینی و اشتغال دانشکده علوم زمین  
صدوق حسن 2625   رئیس قطب جغرافیا دانشکده علوم زمین  
محمدیان مصمم حسن 5625   کارشناس مرکز مطالعات ناحیه ای و آمایش دانشکده علوم زمین  
صالحی آرزو 5602 22431766 کارشناس مرکز گوهر شناسی دانشکده علوم زمین  
حاجب محمد 2282   همکاری با مرکز (دانشجوی دکتری) دانشکده علوم زمین  
آدابی محمد حسین 2617   مدیر طرح پژوهش شرکت ملی نفت دانشکده علوم زمین  
آدابی محمد حسین 5621   رئیس مرکز پژوهش های نفت و گاز دانشکده علوم زمین  
دبیری شیراباد علی عسکر 2668   مسئول خانه فرهنگ دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی  
هاشمی سید حسین 2202 77310576 رئیس مرکز مرکز پژوهشی استحصال آب از منابع غیر متعارف (پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور)
فاضلی مجتبی 2204 77310576 هیات علمی مرکز پژوهشی استحصال آب از منابع غیر متعارف (پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور)
شعبانی ازدینی محمدرضا 2203 77310576 مدیر اجرایی مرکز پژوهشی استحصال آب از منابع غیر متعارف (پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور)
خیاطیان محمد صادق 2930- 2931 22431968 ریاست پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
مختاری سوسن     کارشناس پذیرش، نظارت و ارزیابی واحدها                        22431968 کارشناس پذیرش، نظارت و ارزیابی واحدها پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
عسکری نورالله 2930- 2931 22431968 کارشناس امور مالی پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
حصاری مرجان 2930- 2931 22431968 کارشناس پذیرش، نظارت و ارزیابی واحدها پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
رضایی زینب   22431968 کارشناس پذیرش، نظارت و ارزیابی واحدها پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
محمدیان هاور سجاد 2930- 2931 22431968 کارشناس کانون شکوفایی، خلاقیت و نوآوری پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
موسوی پریسا 5432   هیات علمی پژوهشکده خانواده  
حمیدی زهرا 2396   کتابخانه پژوهشکده خانواده  
مارابی بیژن   22431702 کلینیک تخصصی خانواده و کودک جنب ساختمان بهداشت پژوهشکده خانواده  
  22439009 انجمن روانشناسی بالینی پژوهشکده خانواده  
  22431813 فصلنامه خانواده پژوهی پژوهشکده خانواده  
عبدلی اصغر 6003   معاون پژوهشی پژوهشکده علوم محیطی  
مهدوی دامغانی عبدالمجید 6004   معاون آموزشی پژوهشکده علوم محیطی  
ایرج حامد 6005   مسئول اجرایی پژوهشکده علوم محیطی  
صادقی محدثه 6009   کارشناس نشریات پژوهشکده علوم محیطی  
رشیدی یوسف 6019   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
خوشبخت کوروس 6020   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
هاشمی سید حسین 6035   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
برق جلوه شهیندخت 6036   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
اسماعیل زاده حسن 6031   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
سیاح نیا رومینا 6013   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
شهبازی افسانه 6014   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
آقامیر محمد علی فاطمه السادات 6015   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
احمد زاده فراهم 6016   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
محمودی حسین 6017   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
جلیلی قاضی زاده مهدی 6018   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
معیری اکرم 6007   کارشناس پژوهشی پژوهشکده علوم محیطی  
جعفری میترا 6008   کارشناس آموزشی پژوهشکده علوم محیطی  
سلماسی اصغر 6012   آبدارخانه پژوهشکده علوم محیطی  
نوین شهراد 6011   مسئول آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی  
کامبوزیا جعفر 6001   ریاست پژوهشکده پژوهشکده علوم محیطی  
لیاقتی هومان 6024   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
صوفی زاده سعید 6025   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
دیهیم فرد رضا 6026   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
نوری امید 6027   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
نظری محمد رضا 6028   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
مصطفوی حسین 6029   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
سالمی امیر 6030   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
رضاقلی زینب 6010   مسئول کتابخانه پژوهشکده علوم محیطی  
پیری خسرو 6032   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
مبرقعی نغمه 6033   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
بخشعلی زهرا 2987 22431920 کارشناس امور آموزشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
بهاری زیبنده 2277 - 2278 -2279 22431673 -22431689 مسئول دفتر مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی  
سوداگری کیهان 2277 - 2278 - 2279 22431673 - 22431689   مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی  
مسعودی حیدر علی 5492   ساختمان جدید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
شیوا لیلا 2958   ساختمان جدید دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
مرادزاده علی 2279   مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی  
جعفری اسماعیل 5316   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
چراغی مونا 2429   گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
قنبری سعید 5367   گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
بند علی بهار 5375   گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
روانشناسی اجتماعی   5345   مرکز روانشناسی اجتماعی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
نظر پور محمد تقی 5349   مرکز روانشناسی محیطی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
ارکیان زهرا 5313   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
عربگری نینا 5309   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
رضایی زهرا سادات 5309   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
مرادی کرمانشاهی هانیه 5390   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
آبنیکی لیلا 5326   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
مصطفوی سید جواد 5305   مسئول دفتر معاونت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
محمود وند نسیم 5322   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
قاعدی نیا علی 2423   مرکز مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
قشنگ نیره 2426   مرکز مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
رضایی الهام 2365   مرکز مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
  5330   آبدارخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
سلیمانی مطلق خدایار 5311   کارشناس آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  
کیان محمودی مریم 2893   کتابخانه دانشكده علوم ریاضی  
آزادی افسانه 2893   کتابخانه دانشكده علوم ریاضی  
خردپیشه سعیدرضا 5572   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
مرادی زهرا 2910 22431649 دفتر گروه آمار دانشكده علوم ریاضی  
حیدری ساغر 2912   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
  2877   اتاق مشاوره آماری دانشكده علوم ریاضی  
حجاریان مسعود 5564   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
آذری حسین 5563   هیات علمی دانشكده علوم ریاضی  
  5257   مدیر گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و حسابداری  
اکبری محله کلائی محمد 5248   کارشناس مطالعات دانشکده مدیریت و حسابداری  
  2376   دفتر انجمن اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری  
اسدی غلامحسین 2385   هیات علمی بازنشسته دانشکده مدیریت و حسابداری  
قره چه منیژه 5209   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
عیوق اشکان 5241   هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری  
کوهستانی ترانه 2513 22431617 کارشناس پژوهشی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
هادی زاده منصوره   22431616 مسئول پذیرش کلینیک توانبخشی و شناختی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
شعبانی محسن 5408   کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
احدی عبدالله 5409   خدمات پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
مختاری ستاره   22431616 ریئس کلینیک توانبخشی و شناختی و هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
عریب زاده شهریار 2511   هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
امانی راد جمال 5401   هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
برهانی خاطره 5402   هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی ومغز  
رمضانی مکرم 5460   خدمات پژوهشکده مطالعات بنیادین  
کارشناس آموزش
مرکز آموزش الکترونیکی  
حسینی اسفیدواجانی سید علی 5046   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
شهبازیان شانت 5049   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
لطیفی حمید 2778 - 4255   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
فرهنگ مرضیه 5055   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
فرهودی مهرداد 2768   هیات علمی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
صادقی مهدیار 5054 22431667 کارشناس امور آموزش- کارشناسی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
پرویزی سپیده 2715 22431670 کارشناس امور آموزش- تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
قلاوند عبدالرحیم 2785 - 2805 22431663 کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
طائفی نسرین 2785 22431663 کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
محسنی ارمکی سید مجید 2803   آزمایشگاه (زیر زمین ) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
کریم زاده سورشجانی روح الله 2815   آزمایشگاه دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
موحد سید محمد صادق 2815   آزمایشگاه میان رشته ای ابن سینا (طبقه سوم) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
موحد سید محمد صادق 2815   آزمایشگاه فیزیک محاسباتی (خوشه محاسباتی خیام) (طبقه سوم) دانشکده علوم پایه  _ فیزیک  
کاوه طاهره 4021 22431773 کارشناس آموزش پژوهشکده لیزر و پلاسما  
گیلانی تارا 4020 22431773 مسئول دفتر پژوهشکده لیزر و پلاسما  
امجدی محمد غنی 4255   ساختمان تست حرارتی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
نصیری رحمان 2696   کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده لیزر و پلاسما  
انصاری محمد علی 4022   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
پورمهدیان سعید 4007   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
توسلی سید حسن 4005   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
جهانگیری فاضل 4015   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
حمیدی سیده مهری 4016   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
خانی محمدرضا 4017   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
دلفی رضائی علی 4014   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
راستکار احمدرضا 4008   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
زیبائی محمد اسماعیل 4249   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
شکری بابک 4001   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
طهرانچی محمد مهدی 2696   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
عربانیان آتوسا سادات 4013   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
قمی حمیدرضا 4006 - 2694   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
قناعت شعار مجید 4004   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
لطیفی حمید 4000 - 4255   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
مهاجرانی عزالدین 4003   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
مسعودی رضا 4002   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
نیکنام علیرضا 4012   هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4030   آزمایشگاه تصویر برداری زیستی نوری پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  2695   آزمایشگاه پلیمر، پوشش و ملکولهای مغناطیسی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4011   آزمایشگاه طیف سنجی لیزری پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4018   آزمایشگاه مگنتوپلاسمونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4034   آزمایشگاه پردازش مواد با پلاسما پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4033   آزمایشگاه اپتوژنتیک پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4037   آزمایشگاه علوم و کاربردهای پلاسما پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  2696 - 2695   آزمایشگاه مگنتوفوتونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4009   آزمایشگاه تخلیه الکتریکی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  2533   آزمایشگاه لیزرهای قدرت پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4036   آزمایشگاه  نانومغناطیس ونیمه رساناهای مغناطیسی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4248   آزمایشگاه اپتوفلویدیک پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4039   آزمایشگاه  لیزرهای فوق کوتاه پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4026   آزمایشگاه دانش و فناوری تراهرتز پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4019   آزمایشگاه بیوفوتونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4019   آزمایشگاه فوتونیک مواد آلی و پلیمرها پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4023   آزمایشگاه شبیه سازی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4035   آزمایشگاه ادوات فعال نوری پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4035   آزمایشگاه لایه نشانی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
  4024   آزمایشگاه پلاسما شیمی پژوهشکده لیزر و پلاسما  
اسماعیلی محسن 2500 22431708 مدیر اجرایی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
وقوعی شهره 2494   کارشناس آموزش دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
یعغوب پور حسین 2464   کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
خسروی الهام 2466   کتابدار دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
بالغی زاده ساسان 2771   گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
نجومیان امیر علی 2496   گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
شریفی   2448   کارشناس گروه آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
فیاض اوزلا 2448   گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
جوانبخت   گروه زبان و ادبیات چینی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
راغب محمد 5182   رئیس مرکز آزفا دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
ولی پور مونا 5183   معاون مرکز آزفا دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
حسین پور اکبر 5181   کارشناس مرکز آزفا دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
قاسمی روح اله 5193   گروه فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
ترابی برانژه کارنوی 5170   گروه فرانسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
راغب محمد 5187   گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
طباطبایی مهدی 5187   گروه زبان و ادبیات فارسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
رسولی حجت 2440   گروه زبان و ادبیات عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
شیخی حسین 5197   گروه زبان و ادبیات عربی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
محمد خانی کورش 5144   گروه باستان شناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
بهادری علی 5156   گروه باستان شناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
اکبری محمد علی 2449   گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
حسنی عطااله 2449   گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
محیدی راد مکائیل 5168   گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
افکنده احسان 2439   گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
حاجی تقی محمد 2453   گروه تاریخ دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
بهرامی فاطمه 5150   گروه زبان شناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
فاضلی محمد 2474   گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
اجتهادی مصطفی 2460 22431709 مدیر گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
نوری مرتضی 2476   گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
ابراهیمی مرضیه 2468   گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
یزدانی محمد 2474   گروه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
 
حکمت نصراله 2467 22431705 مدیر گروه فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
مسرور آسیه 5776   کارشناس دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
قدرتی اصغر   گروه زبان روسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
رئیسی محمدرضا   گروه زبان روسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی  
جعفری افشار 5824   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
حسنلوئی حمید 5852   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
عذیری عباس 5856   فناوری اطلاعات دانشکده تربیت بدنی  
کاویانی مریم 5853   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
فارسی علیرضا 5854   هیات علمی دانشکده تربیت بدنی  
قاسمی علی محمد 5855   خدمات دانشکده تربیت بدنی  
محرابی نجمه 2251 22431682 کارشناس اداری هسته گزینش  
فراهانی یوسف 2874   دبیرخانه دانشكده معماری و شهرسازی  
اداره امور قراردادها و معاملات
اداره امور قراردادها و معاملات  
ملک پور اصل بهزاد 2880 22431631 معاون اجرایی دانشكده معماری و شهرسازی  
  2459   مدیریت منابع انسانی  
  2948   پژوهشکده مطالعات منطقه ای دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی  
  2932   پارک علم و فناوری (مرکز رشد )  
  2670   معاونت فرهنگی و اجتماعی  
  2671   معاونت فرهنگی و اجتماعی  
  2672   معاونت فرهنگی و اجتماعی  
  2673   معاونت فرهنگی و اجتماعی  
  2594-2595-2596-2597-2598-2577   جهاد دانشگاهی  
نامدار بهروز 6006   دبیرخانه پژوهشکده علوم محیطی  
عبدلی اصغر 6034   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
امی سلمی 6021   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
مهدوی دامغانی عبدالمجید 6022   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
کامبوزیا جعفر 6023   هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی  
صاحب الامری محمد جواد 2802   معاون نهاد نهاد رهبری  
خوشدل روحانی مریم 5693   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
مرندی محمدرضا 5684   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
وجدانی فاطمه 2269-5676   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان  
دهقان سیمکانی رحیم 5669   هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان