معاونت پژوهشی


Responsive Image
دکتر اصغر عبدلی
استاد گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها
ایمیل:A_Abdoli@sbu.ac.ir
شماره تماس: 3-22431971 داخلی 103