نماینده تحصیلات تکمیلی پژوهشکده


Responsive Image
دکتر حسن اسماعیل زاده
استادیار گروه برنامه‌ریزی و طراحی محیط

ایمیل: h_esmaeilzadeh@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29906031