صفحه اصلی
ابقا رئیس پژوهشکدۀ گیاهان و مواد اولیۀ دارویی
  • 458 مشاهدات

دکتر سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 28 فروردین 1400، دکتر علیرضا قاسمپور، رئیس پژوهشکده گیاهان و مواد اولیۀ دارویی را در سمت رئیس پژوهشکده گیاهان و مواد اولیۀ دارویی ابقا نمود. 

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و مشارکت و هماهنگی تمامی همکاران محترم، از همه ظرفیت-ها و امکانات آموزشی و پژوهشی موجود در جهت پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش آن پژوهشکدۀ مهم بهره‌گیری نمائید و با برنامه‌ریزی و حرکت در چارچوب سیاست ها و برنامه‌های دانشگاه و به ویژه گسترش ارتباط با نهادهای بیرونی دانشگاه و جذب پروژه‌های پژوهشی و کارآفرینی، زمینۀ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید و ترتیبی اتخاذ نمایید تا ضمن اقدام برای تکمیل برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجرا، بسترسازی لازم نیز برای ارتقای توانمندی‌های همکاران پژوهشکده به‌منظور تصدی سمت ریاست بعدی پژوهشکده انجام شود.

افزودن نظرات