هیئت تحریریه پرتال خبری دانشگاه شهید بهشتی

هیئت‌ تحریریه

  • آقای دکتر حاجی یوسفی، سرپرست اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی
  • آقای علیرضا جدایی، مشاور سرپرست اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی
  • خانم نسرین کشاورز رضوان، کارشناس مسئول اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی
  • خانم مهندس نازنین نصیرقره‌چه داغی، کارشناس مسئول توسعه وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • خانم دکتر عاطفه کرباسی، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی
  • آقای دکتر حمید کشاورز، عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • آقای دکتر سید مهدی طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشکدهادبیات و علوم انسانی
  • آقای دکتر محمود نشاطی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
  • آقای دکتر شکرالله کریمیان، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق
  • آقای دکتر امیررضا اصنافی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی