اخبار

در انتصـابات قائل به مشـورت باشیـم

در انتصـابات قائل به مشـورت باشیـم

16745 بازدید
نقش مهـم روابط عمومـی ایجاد هم‌سویـی و همدلـی است

نقش مهـم روابط عمومـی ایجاد هم‌سویـی و همدلـی است

16752 بازدید
دومین جشنواره روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی با معرفی برگزیدگان پایان یافت

دومین جشنواره روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی با معرفی برگزیدگان پایان یافت

16775 بازدید

پیام ریاست