گروه سیستم های قرآن

​​ قرآن به مانند یک سیستم یکپارچه و واحد است که تمامی اجزای آن به هم مرتبط و پیوسته می باشد به نحوی که اگر بخشی از این سیستم برداشته شده یا در آن نقصی به وجود آید از شکل اولیه خود خارج می گردد. به علاوه مطالب و محتویات این کتاب نورانی چنان به هم پیوسته و مرتبط می باشد که امکان اختلاف و خدشه ای در آن راه ندارد. به گفته خود قرآن کریم اگر از جانب غیر خدا نازل شده بود، در آن اختلاف زیادی می یافتند. در این راستا گروه سیستم های قرآن به دنبال کشف این گونه قوانین و بکارگیری روش هایی برای استخراج قاعده های کاربردی و نو در عرصه های مختلف علمی از این کتاب آسمانی است تا از این طریق انسجام و یکپارچگی قرآن کریم در بیان گزاره های معنایی بیش از پیش روشن گردد.