معرفی اداره

از سال 1364 معاونت‌های جنگ و پشتيبانی كه بعدها به نام معاونت دفاعی در دانشگاه‌ها تغيير نام پيدا كرد زير نظر رئيس دانشگاه تشكيل شد. عمده فعاليت اين معاونت، سازماندهی و اعزام دانشجويان داوطلب به جبهه و همچنين رسيدگی به مسائل آموزشی و غير‌آموزشی دانشجويان تحت پوشش بود. در سال هزار و سیصد و هفتاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث جايگزينی ادارات كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر به جای پست معاونت دفاعی مطرح شد كه بر اساس مصوبه 274 مورخ 1370/12/20 در شورای عالی انقلاب فرهنگی ايجاد اداره كل دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه‌ها زير نظر رئيس دانشگاه تصويب شد. لازم به توضيح است كه قبلا در كنار اداره معاونت دفاعی، ستادی به نام ستاد شاهد وجود داشت كه مسئولیت رسیدگی به امور فرزندان شاهد را بر عهده داشت كه بر اساس مصوبه مذكور با معاونت دفاعی ادغام شد و اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر جایگزین گردید.

در اجرای بند " هـ " ماده 5 آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها مصوب 1389/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی و با عنایت به مذاکرات هیئت رئیسه دانشگاه مورخ 1392/12/25 در خصوص سیاست تحول ساختاری در دانشگاه؛ مدیریت امور شاهد و ایثارگر به عنوان یکی از مدیریت‌های تابعه معاونت فرهنگی و اجتماعی تعیین شد.

ساختار سازمانی

ساختار تشکیلاتی و معرفی اداره امور شاهد و ایثارگر
 
 
  

 مديران امور شاهد و ايثارگر به ترتيب احراز مسئوليت:

دکتر سیدمحمودرضا آقامیری
معاونت دفاعی دانشگاه
1364-1371
دکتر ابراهیم رضوانی 1371-1378
دکتر داود طالبی 1378-1391
Text دکتر سکینه زاهدی 1391-خرداد 1396
Text خانم زهرا رحیمی تیر 1396 تاکنون

 

 

- آقای دکتر سید محمودرضا آقامیری از سال 1364 تا سال 1371 مسئولیت معاونت دفاعی دانشگاه را بر‌عهده داشته‌اند.

- ابراهيم رضوانی (1378-1371)

- داود طالبی (1391-1378)

- سکینه زاهدی (1391 تا 1396/03/20)  

- زهرا رحیمی از تاریخ 1396/04/20 تاکنون.

​​

کارکنان مدیریت امور شاهد و ایثارگر

سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
مدیر امور شاهد و ایثارگر خانم زهرا رحیمی 29902201
مسئول دفتر خانم طیبه آذری‌نیا 29902201
واحد فرهنگی خانم اعظم شیرازی‌ها 29902206

 
واحد رفاهی و آموزش خانم فهیمه سعیدی 29902208
کلاس‌های تقویت بنیه علمی خانم نسرین جاهدی 29902202
مسئول وب‌سایت خانم فائزه خدایاریان طهرانی f_khodayyarian@sbu.ac.ir
Text میئول نشریه خانم نگین علی‌نقیان n_alinaghian@sbu.ac.ir