صفحه اصلی
بازدید از نمایشگاه هوا و فضا
  • 46811 بازدید

بازدید از نمایشگاه هوا و فضا واقع در شهرک دانشگاه تهران به همت بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور واحد خواهران در تاریخ چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402 برگزار شد.

 

افزودن نظرات