صفحه اصلی
شانزدهمین شماره نشریه درفش منتشر شد.
  • 33325 بازدید

شانزدهمین شماره از نشریه علمی «درفش» به صاحب امتیازی انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

مدیر مسئول: سرمه گودرزی            سردبیر: حانیه رشیدی

آنچه در این شماره می خوانید:

 * مسافران سرزمین آفتاب / کیمیا نجفی

* دریا سالاری بر کرانۀ طوفان ها و نبردهای کره / آویشن سرباز وطن رشید

* نوروز و دوون وو جیه در وراى افسانه ها و تاریخ چین / معصومه رحیمی

* آزادیخواهی در بهار جوانی / کیمیا نجفی

* کشتزارهای مرگ؛ روایتی روشن از عصری تاریک / حسین صدرعضدی

* ظهور کنفسیوس؛ تلألویی از فرزانگی و اخلاق / ماندانا اختیاری، کیمیا قنبری

* ساسانیان پذیرای حضور یا مانع حضور مسیحیان / شهربانو موسی خانی

* انعکاسی از اساطیر بر جامعه و فرهنگ ژاپن / سرمه گودرزی

* آوایی شنیدنی از دربار کره تا صنعت کی پاپ / آویشن سرباز وطن رشید

* اپرایی در آن سوی مشرق زمین / کیمیا نجفی

* برخاسته از خاک / سرمه گودرزی

* روایت سه پادشاهی بر پردۀ تکنولوژی / محمدجواد محسنی

* مهریشت، یشتی برای خدای تمام سرزمین ها (از هندوستان تا انگلستان) / فاطمه کاملی

* مشروطه خواهی در اندیشۀ روشنفکران عصر استبداد / علیرضا رحمتی و ارشیا هفت برادران

* روابط ایران و آلمان؛ پلکانی برای صنعتی شدن ایران عصر پهلوی / زینب کرمعلی

* راه بیراهه روشنفکران یأس گرا و تلخ اندیش / خشایار رضوی

دانلود فایل
افزودن نظرات