تقویم تشکیل جلسه‌های شورای پژوهشی و کمیسیون‌های تخصصی

ردیف
ساعت 10-9
کمیسیون تخصصی علوم انسانی
ساعت 11-10
کمیسیون تخصصی علوم پایه
 ساعت 12-11
کمیسیون تخصصی مهندسی
ساعت 12-10
شورای پژوهشی
1
2
29 فروردین‌ماه 1402
3
5 اردیبهشت‌ماه 1402
5 اردیبهشت‌ماه 1402
5 اردیبهشت‌ماه 1402
4
12  اردیبهشت‌ماه 1402
5
2  خردادماه 1402
6
9 خردادماه 1402
9 خردادماه 1402
9 خردادماه 1402
7
23 خردادماه 1402
8
6 تیرماه 1402
9
20 تیرماه 1402
10
27 تیرماه 1402
27 تیرماه 1402
27 تیرماه 1402
11
3 مردادماه 1402
12
17 مردادماه 1402
13
24 مردادماه 1402
24 مردادماه 1402
24 مردادماه 1402
14
31 مردادماه 1402
15
14 شهریورماه 1402
16
21 شهریورماه 1402
21 شهریورماه 1402
21 شهریورماه 1402
17
28 شهریورماه 1402
18
18 مهرماه 1402
19
25 مهرماه 1402
25 مهرماه 1402
25 مهرماه 1402
20
9 آبان‌ماه 1402
21
16 آبان‌ماه 1402
16 آبان‌ماه 1402
16 آبان‌ماه 1402
22
23 آبان‌ماه 1402
23
7 آذرماه 1402
24
14 آذرماه 1402
14 آذرماه 1402
14 آذرماه 1402
25
21 آذرماه 1402
26
5 دی‌ماه 1402
27
12 دی‌ماه 1402
12 دی1402
12 دی‌ماه 1402
28
19 دی‌ماه 1402
29
3 بهمن‌ماه 1402
30
10 بهمن‌ماه 1402
10 بهمن‌ماه 1402
10 بهمن‌ماه 1402
31
17 بهمن‌ماه 1402
32
1 اسفندماه 1402
33
8 اسفندماه 1402
8 اسفندماه 1402
8 اسفندماه 1402
34
15 اسفندماه 1402