ضوابط مالی

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی های1401)

Responsive Image

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی‌های1400)

Responsive Image

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی‌های 1399 تا 1400)

Responsive Image

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی‌های 1398)

Responsive Image

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی های 1394-1397)

Responsive Image

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی های1402)

Responsive Image

* شهريه متغير دانشجويان سال های گذشته براساس جدول فوق اخذ خواهد شد.