جدیدترین اخبار مرکز

اطلاعیه برگزاری سومین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

اطلاعیه برگزاری سومین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

بازدید 150
اطلاعیه برگزاری وبینار تخصصی «کارکرد رسانه در ارتقاء صلح، دموکراسی و حقوق بشر»

اطلاعیه برگزاری وبینار تخصصی «کارکرد رسانه در ارتقاء صلح، دموکراسی و حقوق بشر»

بازدید 153
اطلاعیه برگزاری وبینار تخصصی «حق کودک بر سلامت روان در دوران کرونا»

اطلاعیه برگزاری وبینار تخصصی «حق کودک بر سلامت روان در دوران کرونا»

بازدید 182

اطلاعیه ها

اطلاعیه برگزاری سومین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

اطلاعیه برگزاری سومین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

اطلاعیه برگزاری وبینار تخصصی «کارکرد رسانه در ارتقاء صلح، دموکراسی و حقوق بشر»

اطلاعیه برگزاری وبینار تخصصی «کارکرد رسانه در ارتقاء صلح، دموکراسی و حقوق بشر»

اطلاعیه برگزاری وبینار تخصصی «حق کودک بر سلامت روان در دوران کرونا»

اطلاعیه برگزاری وبینار تخصصی «حق کودک بر سلامت روان در دوران کرونا»

اطلاعیه برگزاری وبینار تخصصی «حمایت از حقوق کودک در فضای سایبر»

اطلاعیه برگزاری وبینار تخصصی «حمایت از حقوق کودک در فضای سایبر»

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها