معاونان

دکتر طیبه امیرخانی
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

29905230
22431645
t_amirkhani [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر سجاد شکوهيار
استاریار دانشکده مدیریت و حسابداری

معاون پژوهشی

29905230 
22431645
s_shokouhyar [at] sbu.ac.ir
رزومه