اخبار

در انتصـابات قائل به مشـورت باشیـم

در انتصـابات قائل به مشـورت باشیـم

16829 بازدید
نقش مهـم روابط عمومـی ایجاد هم‌سویـی و همدلـی است

نقش مهـم روابط عمومـی ایجاد هم‌سویـی و همدلـی است

16849 بازدید
دومین جشنواره روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی با معرفی برگزیدگان پایان یافت

دومین جشنواره روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی با معرفی برگزیدگان پایان یافت

16875 بازدید

پیام ریاست