مهندسی کامپیوتر

استاد: دکتر محمد اسماعیل زیبایی

 

 • منبع درسی:

    مبانی فیزیک ، جلد اول: مکانیک و گرما ، دیوید هالیدی،  ویرایش 11

      Halliday and Resnick's Principles of Physics, 11th Edition, Global Edition, David HallidayRobert ResnickJearl Walker, January 2020.
 

سرفصل ها:

 فصل 1: اندازه گیری (یک جلسه)
 فصل 2: حرکت در امتداد یک خط مستقیم (دو جلسه)
 فصل 3: بردارها (دو جلسه)
 فصل 4: حرکت در دو و سه بعد (دو جلسه)
 فصل 5: نیرو و حرکت 1 (یک جلسه)
 فصل 6: نیرو و حرکت 2 (دو جلسه)
 فصل 7: کار و انرژی   (دو جلسه)
 فصل 8: انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی (سه جلسه)
 فصل 9: مرکز جرم و تکانه خطی (سه جلسه)
 فصل 10: دوران  (دو جلسه)
 فصل 11: غلتش، گشتاور نیرو و تکانه زاویه ای (سه جلسه)
 فصل 14: دما، گرما و قانون اول ترمودینامیک (یک جلسه)
 فصل 15: نظریه جنبشی گازها (یک جلسه)
 فصل 16: آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک (دو جلسه)

تاریخ های مهم:

- میان ترم: 1401/8/22


- پایان  ترم:

​​​​​​

تقسیم نمره ها:

- میان ترم: 30% نمره کل (6 نمره)
تبصره:  در صورت کسب 90% نمره پایان ترم، آزمون پایان ترم فقط از بخش دوم خواهد بود.
​​​​​​​- پایان ترم: 50% نمره کل (10 نمره)
​​​​​​​- حل تمرین: 20% نمره کل (4 نمره)
-مشارکت کلاسی:  2نمره مازاد
​​​​​​​

 

 

 • گروه حل تمرین:

  ​​​​​​محمد حسین جلالی
  ارشیا قاسمی
  زهرا عرب
  ​​​​​​​البرز بابا‌ زاده
  ​​​​​​​​​​​​​​

 • ​​​​​زمان جلسات حل تمرین:

  ​​​​​​​گروه 1: یکشنبه ساعت 15 تا 16:30 کلاس 102
  گروه 2: یکشنبه ساعت 15 تا 16:30 کلاس 104
  گروه 3: سه‌شنبه ساعت 15 تا 16:30 کلاس 102
  برای اطلاع از گروه کلاسی خود، روی نوشته‌های آبی رنگ کلیک کنید و در فایل مربوطه شماره دانشجویی خود را پیدا کنید.
  ​​​​​​​