همکاران

​دکتر معصومه قاسم‌خانی
عضو هیات‌علمی
مسئول امور آموزشی
 ۲۹۹۰۵۰۴۷
m_ghasemkhani [at] sbu.ac.ir
رزومه
​دکتر نیما خسروی
عضو هیات‌علمی
استاد مشاور انجمن علمی
۲۹۹۰۲۷۸۶
n-khosravi [at] sbu.ac.ir
رزومه
​دکتر معصومه دشتدار
عضو هیات‌علمی
رئیس مرکز نوآوری
۲۹۹۰۲۸۱۳
m-dashtdar [at] sbu.ac.ir
رزومه
فاطمه خسروی 
مسئول
رئیس اداره اجرایی دانشکده
 29902718 
۲۲۴۳۱۶۶۷
F.khosravi [at] mail.sbu.ac.ir
کیوان سهرابی سده 
مسئول دفتر
مسئول دفتر رئیس دانشکده
۲۹۹۰۲۷۱۰
۲۹۹۰۲۷۱2
22431663
k.sohrabi [at] mail.sbu.ac.ir
مهدی وفایی
کارپرداز
کارپرداز
۲۹۹۰۲۷87 
m.vafaei [at] mail.sbu.ac.ir
عسل اولیائی
کارشناس
کارشناس امور پژوهشی
 ۲۹۹۰۲۸۱۸
a.oliaei [at] mail.sbu.ac.ir
حسین طاهری
کارشناس 
کارشناس  امور پژوهشی
29902966
h.taheriara[at]mail.sbu.ac.ir
عبدالله پرنور
مسئول دفتر
کارشناس امور آموزشی مقاطع دکتری و کارشناسی‌ارشد
۲۹۹۰۲714
a.pornour[at]mail.sbu.ac.ir
حامد ارنجی
کارشناس
کارشناس امور آموزشی مقطع کارشناسی فیزیک
۲۹۹۰۲713
h.aranji[at]mail.sbu.ac.ir
علی مزرعه کاظمی
کارشناس
کارشناس امور آموزشی مقاطع دکتری و کارشناسی‌ارشد
۲۹۹۰۲715
a.mazraeh [at] mail.sbu.ac.ir