ارتباط با ما

آدرس: تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده فیزیک - كد پستی: ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳
​​​شماره تماس:
  • ۲۹۹۰۲۷۱۰ 
  • ۲۹۹۹۰۲۷۱۲
  • ۲۲۴۳۱۶۶۷
شماره فکس: ۲۲۴۳۱۶۶۳   
رایانامه: phys@sbu.ac.ir     

مسیریابی